Potensielle traumatiske opplevelser og atferdssymptomer hos voksne med autisme og utviklingshemming

Personer med autisme og utviklingshemming opplever oftere enn andre hendelser som potensielt kan være traumatiske. En ny studie har undersøkt om man finner sammenhenger mellom slike enkelthendelser og atferdssymptomer i et større, norsk utvalg av voksne med autisme og utviklingshemming som var henvist for utredning av psykisk helse.

Foto av Kildahl
Arvid N. Kildahl har undersøkt hvordan traumatiske hendelser påvirker atferden til voksne med autisme og utviklikngshemming. Foto: Marit Skram.

Arvid N. Kildahl.
Fordi mange med autisme og utviklingshemming kan ha vansker med å fortelle hva de har opplevd, valgte vi å fokusere på to potensielt traumatiske hendelser som andre sannsynligvis ville være klar over: Dødsfall i nærmeste familie og alvorlig sykdom eller skade hos nærperson. I studien ble det undersøkt om det var sammenheng mellom å ha opplevd disse hendelsene og symptomer rapportert på to utredningsinstrumenter som ofte benyttes i denne gruppa: Aberrant Behavior Checklist (ABC) or Psychopathology in Autism Checklist (PAC). Det ble også undersøkt om disse sammenhengene ble påvirket av å kontrollere for omfanget av autismesymptomer, grad av utviklingshemming og fungering når det gjaldt verbalt språk. 171 voksne personer med autisme og utviklingshemming var med i studien.

Utslag på irritabilitet og hypera​​ktivitet

Studien fant sammenhenger mellom den ene av disse hendelsene og skårer på to av skalaene på ABC, et instrument som vanligvis blir benyttet til å utrede «utfordrende» atferd. Dette funnet er i tråd med andre funn fra andre studier som har undersøkt sammenhengene mellom traumer og «utfordrende» atferd. Skalaene det gjaldt var de som måler «irritabilitet» og «hyperaktivitet». Både irritabilitet og uro/rastløshet er tidligere beskrevet å være blant de enklest observerbare symptomene på post-traumatisk stresslidelse (PTSD) hos voksne med autisme og utviklingshemming. Funnene i den aktuelle studien var imidlertid ikke robuste, og må tolkes først og fremst som et utgangspunkt for videre forskning. De tyder likevel på at verktøy for å fange opp «utfordrende» atferd muligens i større grad vil kunne fange opp traumerelaterte plager hos voksne med autisme og utviklingshemming, enn verktøy som er rettet mot kartlegging av psykisk helse.

Individ​​​uelt tilpasset utredning

Mange av sammenhengene mellom potensielt traumatiske hendelser og symptomer først ble synlige når man kontrollerte for autismesymptomer, grad av utviklingshemming og verbalt språk. Dette understreker behovet for individuelt tilpassede utredninger av traumerelaterte plager i denne gruppa, der både tidligere og aktuelle autismesymptomer, grad av utviklingshemming, og språklig funksjonsnivå tas høyde for.

Data fra AUP-studien

Studien benyttet data fra AUP-studien (Autisme, utviklingshemming, psykisk lidelse) som er et samarbeidsprosjekt mellom åtte ulike enheter i Norge som gir psykiske helsetjenester til gruppen. Prosjektet styres av PhD/psykologspesialist Sissel Berge Helverschou ved NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus. 

Inngår i dokt​orgrad

Artikkelen er publisert i Research in Developmental Disabilities og inngår i PhD-prosjektet til psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl, som er tilknyttet Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, begge Oslo universitetssykehus. Han har skrevet artikkelen sammen med sine veiledere Sissel Berge Helverschou, NevSom og Hanne Weie Oddli, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

​Les mer om tidligere publikasjoner fr​​a Kildahls ph.d.-prosjekt 


Les mer om​ PA​​C og ABC her

Om verktoy for identifisering av psykiske vansker hos personer med autisme og psykisk utviklingshemming

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024