Utredning av post-traumatisk stresslidelse hos personer med autisme og utviklingshemming

Hva er det som gjør det så vanskelig å oppdage traumer og diagnostisere post-traumatisk stresslidelse hos personer med autisme og utviklingshemming? Og hvordan kan vi møte disse utfordringene? Som del av sitt ph.d.-prosjekt har Arvid Nikolai Kildahl intervjuet 18 erfarne klinikere som arbeider med psykisk helse i denne gruppen om deres erfaringer med akkurat dette.

Posttraumatisk stresslidelse forkortet på sammenkrøllet ark

​Personer med autisme og utviklingshemming utsettes oftere enn andre for potensielt traumatiske hendelser, og dette blir ikke alltid oppdaget. I tillegg synes det å være spesielt utfordrende å diagnostisere post-traumatisk stresslidelse i denne gruppen, også når man sammenlikner med andre psykiske lidelser i samme gruppe.

Kildahl intervjuet klinikere som alle hadde møtt minst én person med autisme og utviklingshemming som hadde opplevd et alvorlig traume. Klinikerne ble spurt om sine erfaringer med denne gruppen og hva som kjennetegner dem. Hovedfunnet var at post-traumatisk stresslidelse hos de med autisme og utviklingshemming er det samme fenomenet som hos andre, men at autisme og utviklingshemming begge påvirker hva som kan virke traumatiserende og hvordan symptomene arter seg.

Vanskelig ​​å tolke

Hos personer med autisme kan symptomene arte seg på andre måter, for eksempel som endring av repeterende atferd eller spesialinteresser, økt rigiditet og sosial tilbaketrekning. Dette er imidlertid mer å forstå som uspesifikke tegn på at en person med autisme har det vanskelig og er ikke spesifikt knyttet til traumer. Utviklingshemming kan gjøre at personer har et mindre repertoar av mestrings- og kommunikasjonsstrategier, som gjør at endringer og nye symptomer kan bli vanskeligere for andre å se.

I tillegg rapporterte klinikerne om at mange med autisme og utviklingshemming som opplever traumer kan få veldig alvorlige symptomer som varer lenge, og at det kan gjøre det vanskelig å finne ut hva som er hva. At noen har andre tilstander i tillegg, for eksempel psykoselidelser eller fysiske sykdommer, kan bidra til kompleksiteten. Videre rapportere de at symptomene kan varere mye fra dag til dag, og at det også bidrar til å gjøre det vanskelig å finne ut hva som er hva.

Viktig å s​​pørre

For å møte disse utfordringene synes det å være nødvendig med individuelt tilpassede utredningsopplegg, der man tar høyde for og undersøker det spesifikke individets utvikling over tid – inkludert autismeuttrykk og funksjonsnivå. I tillegg synes det viktig spesifikt å spørre etter potensielt traumatiske hendelser, for som artikkelen heter «Hvis vi ikke ser etter det, så ser vi det heller ikke».

Flere av klinikerne fremhevet for øvrig at en i slike kartlegginger må være spesielt oppmerksomme på at personer med autisme og utviklingshemming kan oppleve hendelser som traumatiske selv om de ikke ville være det for andre. Det er blant annet knyttet til sensoriske oversensitiviteter og manglende forståelse av hva som foregår rundt dem. Når man ikke forstår hva som foregår eller skjer med en selv, er det lett å bli redd.  I tillegg kom det fram eksempler på mulige traumehendelser som kanskje er spesifikke for denne gruppen. Disse handlet blant annet om sårbarheter knyttet til å være avhengig av hjelp fra andre i det daglige, samt uhensiktsmessig håndtering av såkalt utfordrende atferd.

Arvid Nikolai Kildahl er psykologspesialist og tilknyttet Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme/Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, samt NevSom nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Begge sentre er en del av Oslo universitetssykehus. Artikkelen har han skrevet sammen med sine veiledere Sissel Berge Helverschou, NevSom, Oslo universitetssykehus og Hanne Weie Oddli, Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, samt Trine Lise Bakken ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse.

Artikkelen (på engelsk) er åpent tilgjengelig og kan leses i sin helhet på hjemmesidene til Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

Mer om temaet

Les artikkelen Symptomer på post-traumatisk stresslidelse hos voksne med autisme og utviklingshemming, også av Arvid N. Kildahl og kolleger.​

Tilbake til NKU

Sist oppdatert 13.05.2024