Om verktøy for identifisering av psykiske vansker hos personer med autisme og psykisk utviklingshemming

Psykiske helsevansker er utbredt ved autisme, men kan være vanskelig å kartlegge. Det finnes tre måleinstrumenter på norsk som er utviklet for å identifisere slike vansker hos personer med autisme og utviklingshemming. Sissel Berge Helverschou og Marianne Halvorsen har undersøkt instrumentenes egenskaper i en artikkel som nylig ble publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

To personer sitter ved et bord. Den ene skriver noe på et ark mens hen ser på den andre.
Sissel Berge Helverschou og Marianne Halvorsen har undersøkt tre skjemaer for å kartlegge psykiske vansker hos personer med autisme. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​Marit Skram, NevSom

Diagnostisering av psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemming er en svært vanskelig differensialdiagnostisk oppgave. I starten av kartleggingen av en pasient anbefaler Berge Helverschou og Halvorsen bruk av spesialinstrumentene ABC, DBC-P og PAC, som er utviklet for personer med autismespekterforstyrrelse (ASF), for å sikre mer reliable og valide symptombeskrivelser.

Gjennomgangen av spesialinstrumentenes måleegenskaper viste at det i dag foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å anvende atferdsmålet ABC (Aberrant Behavior Checklist) for barn og unge med ASF, mens de psykometriske egenskapene til PAC ikke er tilstrekkelig belyst på grunn av få studier og små utvalg. Internasjonale studier tyder på at DBC-P kan være egnet til å gi en begynnende beskrivelse av en profil av tilleggsvansker hos barn og unge med ASF med varierende grad av utviklingshemming, men det foreligger få resultater fra norske studier.

PAC (Psychopatholog​​y in Autism Checklist)

PAC er utviklet i Norge i 2009 og inkluderer 42 spørsmålsledd fordelt på fem delskalaer: psykose, depresjon, tvangslidelse (OCD), angst og generelle tilpasningsvansker. PAC ble utviklet basert på en forståelse av at det er nødvendig å kunne skille mellom tegn på ASF og tegn på psykisk lidelse, for å kunne stille valide diagnoser på psykisk lidelse i denne gruppen. Utfyllingen gjøres av nærpersoner som foreldre og tjenesteytere som kjenner personen godt, og tolkning bør gjøres av fagpersoner med kompetanse på autisme, utviklingshemming og psykisk lidelse. PAC er tilgjengelig for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten gjennom Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ved Oslo universitetssykehus.

DBC-P (Developmental Behavior Checklist –​​ foreldreversjonen)

DBC-P ble utviklet av Stewart Einfeld og Bruce Tonge i Australia i 1992. Norsk utgave er foreløpig kun tilgjengelig for forskere gjennom Western Psychological Services. Sjekklisten er nylig tilpasset og normert for USA, og det er kontakt mellom internasjonale rettighetshavere og et norsk forlag om publisering av en norsk versjon for klinisk bruk.

DBC-P er utviklet for å kartlegge et bredt spekter av atferds- og emosjonelle vansker hos barn og unge med utviklingshemming / utviklingsforstyrrelser. Sjekklisten består av 96 ledd fordelt på seks delskalaer. Sjekklisten skal besvares av foreldre eller andre nærpersoner og det tar om lag 15 – 20 minutter.

De tre instrumentene (spørreskjemaer) blir ytterligere beskrevet i artikkelen som kan leses i sin helhet på nettsiden Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Les mer om PAC på NevSoms nettside

​Referanse

Identifisering av psykiske helsevansker hos personer med autismespekterforstyrrelser og psykisk utviklingshemming. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 3, 2020, side 180-189. Les hele artikkelen på tidsskriftets nettside.

Sissel Berge Helverschou, NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus og
Marianne Halvorsen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Habilitering for barn og unge, Tromsø​

Til NevSoms forside

 

Sist oppdatert 19.12.2022