Forskning, prosjekter og nettverk om nevroutviklingsforstyrrelser

NevSom deltar i, og drifter en rekke nettverk for fagpersoner. Her kan du se en oversikt over nettverke og prosjekter NevSoms jobber med innenfor nevroutviklingsforstyrrelser

​​Forskning og prosjekter

Forskningsprosjekt på 22q11.2 delesjon og duplikasjonssyndrom

NevSom startet i 2023 et forskningsprosjekt på 22q11.2 delesjon og duplikasjonssyndrom. Områder som kartlegges i denne studien er områder som har vært omtalt i vitenskapelig litteratur fra de 10 siste år på 22q syndromene, og omfatter blant annet kommunikasjon og språk, atferd, søvn og enkelte medisinske forhold. Les mer: Forskningsprosjekt på 22q11.2 delesjon og duplikasjonssyndrom.

Phelan McDermid-prosjektet ved NevSom

For å kunne gi bedre og mer presise anbefalinger til spesialisthelsetjenesten og kommunalt hjelpeapparat, gjennomføres en kartlegging av alle kjente tilfeller med Phelan McDermid syndrom i Norge. Les mer på prosjektets nettside.
 

 

​​Prosjekter om a​​​​u​​​tisme

​​Autisme og psykisk helse – en forskningsstudie

Psykiske tilleggsvansker er vanlig hos personer med autisme og dette påvirker livskvaliteten til personene selv og familiemedlemmene rundt dem. Autisme og psykisk helse er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst, depresjon og utfordrende atferd kan kartlegges best mulig.​ Utføres på alle fire de helseforetakene i Helse Nord-Norge. Les mer her.​​
 

​AUP-Multisenterstud​ie​

AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming. Les mer: A​UP-Multisenterstudie: Autisme, utvikling​hemning og psykiske lidelser

​Barn med autisme​​: ASF: 2-14

En studie som skal øke kunnskapen om utvikling hos barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) og hvordan tidlig intervensjon kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial fungering. ASF: 2-14 er basert på en tidligere studie på små barn. Nå ønsker prosjektleder Anett Kaale og hennes kollegaer å innhente ny informasjon om de samme barna. Les mer: Barn med autis​me. ASF: 2-14.

BUPg​​en

Forskningsregister, biobank og forskningsprosjekter om autisme. Det biologiske grunnlaget for autismespekterdiagnoser er i all hovedsak ikke kjent. Vi vet at det er stor variasjon og at genetiske forhold er viktig. BUPgen-prosjektet søker å finne ny kunnskap om hva som fører til at noen utvikler autismespekterforstyrrelse (ASD). ​​Les mer om BUPgen her

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Autisme og utviklingshemning kjennetegnes av unormal hjerneutvikling. K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser forsker på mekanismene bak diagnosene ved å kombinere et omfattende datamateriale fra personer med og uten utviklingsforstyrrelser med ny kunnskap om genetikk og hjerneutvikling. Les mer om senteret her.

Se ​avsluttede prosjekter fra NevSom her​

 

Sist oppdatert 11.06.2024