Et rom fullt av dataservere

Mangelsenteret

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten

Vi overvåker forsyningssituasjonen for legemidler, kartlegger omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finner løsninger og kommuniserer disse til berørte parter.

Kontakt oss

Mangelsenteret publiserer varslede og pågående legemiddelmangler som kan få betydning for spesialisthelsetjenesten.

Det enkelte helseforetak/sykehusapotek kan imidlertid ha egne lagre slik at mangelen ikke nødvendigvis gjelder alle helseforetak/sykehusapotek.

Celeston Chronodose (betametason), injeksjonsvæske, 6 mg/ml (Organon)

 • ATC: H02AB01
 • Først publisert: 12.05.2023
 • Sist oppdatert: 11.03.2024 – informasjon om forventet levering 
 • Årsaken til leveringssvikten: Kapasitetsutfordringer
 • Alternative preparater
  • Det har kommet inn et parti med 5 ml hgl som er fordelt til kunder
  • Det kan vurderes andre glukokortikoider.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for å skjerme bruken av Celeston Chronodose til spesifikke pasientgrupper som gravide med preterm fødsel for å sikre at fosteret får adekvat lungemodning.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Celeston Chronodose: 
   • I spesialisthelsetjenesten forbeholdes Celeston Chronodose gravide med truende preterm fødsel.
  • Allmennlegeforeningen anbefaler allmennpraktikerne å bruke andre steroider til injeksjon der man kan - Oppfordrer allmennleger til å spare på legemiddel slik at gravide kan få (dagensmedisin.no)
  • Legemiddelverket har laget en nyhetssak
 • Varighet av leveringssvikten
  • Estimert levering:
   • 5x1 ml - mai 2024
   • 1x5 ml - juni 2024
  • Rådene om begrensninger i bruk opprettholdes inntil sikker informasjon om videre forsyninger er bekreftet.

Citanest dental Octapressin (Felypressin, prilokain), injeksjon (Dentsply)

 • ATC-kode: N01BB54
 • Først publisert: 04.12.2023
 • Oppdatert:
 • Årsaken til leveringssvikten: Råvaremangel
 • Alternative preparater: Det har ikke lykkes grossisten å finne tilsvarende preparater 
 • Råd/anbefalinger/tiltak: RELIS har gjort en utredning av mulige alternativer til gynekologisk bruk -  Spørsmal og svar - RELIS
 • Varighet av leveringssvikten: Estimert levert juni 2024

Digimerck (digitoksin), tabletter 0,1 mg og 0,05 mg tabletter og injeksjonsvæske 0,1 mg/ml (uregistrert)

 • ATC: C01AA04
 • Først publisert: 02.06.2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Utgått
 • Alternative preparater: Digitoksin er ikke tilgjengelig lenger og lege må vurdere behandlingen.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Da digitoksin ble avregistrert i Norge for ca 10 år siden, ble det utarbeidet retningslinjer for bytte til digoksin.
 • Varighet av leveringssvikten: Avregistrert

 

Gavreto (pralsetinib), kapsler 100 mg (Roche) 
 

 • ATC: L01EX23
 • Først publisert: 21.03.2024
 • Oppdatert:
 • Årsaken til leveringssvikten: Roche vil overføre MT for Gavreto til Blueprint Medicines (BPM) i løpet av 2024. BPM har besluttet å avregistrere Gavreto i EU/EØS, inkludert Norge.
 • Alternative preparater:
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Nye pasienter bør ikke starte med Gavreto. Se informasjon på hjemmesiden til Roche. Gavreto▼ (pralsetinib) vil bli avregistrert i Norge (rochehelse.no)
 • Varighet av leveringssvikten:

Genvoya Orifarm (elvitegravir, kobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid), tabletter 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg – mangel

 • ATC-kode: J05AR18
 • Først publisert: 27.11.2023
 • Oppdatert: 18.4.2024
 • Årsaken til leveringssvikten: Leverandøren Orifarm har trukket seg fra avtalen
 • Alternative preparater ihht de regionale helseforetakenes anbefalinger for behandling av HIV :
  • Delstrigo (doravirin/lamivudin/tenofovir/disoproksil)
  • Dovato (dolutegravir/lamivudin)
  • Triumeq (dolutegravir(abakavir/lamivudin) 50/600/300 mg
  • Biktarvy (biktegravir/emtricitabin/TAF) 20/200/25 mg
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er mangel på legemidlet Genvoya Orifarm (som inneholder elvitegravir, kobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid) til behandling av HIV. Årsaken til mangelen er at nåværende avtaleleverandør, Orifarm har gitt beskjed om at de trekker seg fra avtalen om sitt legemiddel.
 • Merk at Genvoya Gilead er tilgjengelig men ikke på avtale med de regionale helseforetakene.

Glucagon (glukagon), pulver til injeksjon (10-pakning), 1 mg (Novo Nordisk)

 • ATC: H04AA01
 • Først publisert: 17.02.2023
 • Sist oppdatert: 30.10.2023 med råd om bruk i heleforetakene.
 • Årsaken til leveringssvikten: Preparatet avregistreres
 • Alternative preparater:
  • Glukagon finnes tilgjengelig som Glucagon Hypokit (1 sett), Ogluo penn og Baqsimi nesepulver.
  • For radiologiske undersøkelser kan Buscopan inj være et alternativ
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for at helseforetakene reduserer bruken av Glucagon Hypokit (1 sett) tilpasset leveransene som er 25% av tidligere totalforbruk av glukagon.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Glucagon Hypokit (1 sett): 
  • For nyfødte med alvorlig hypoglykemisk reaksjon finnes ikke alternativer til glukagon
  • Ved alvorlig hypoglykemisk reakjson er alternativene Baqsimi, Ogluo eller glukose intravenøst.
  • Brukt diagnostisk er Buscopan 20 mg/ml alternativ.
 • Varighet av leveringssvikten: Preparatet avregistreres og det vil ikke komme flere leveranser av 10-pakningen

Integrilin (eptifibatid), inf. og inj, 0,75 mg/ml og 2 mg/ml (GlaxoSmithKline) 
 

 • ATC: B01AC16
 • Først publisert: 24.01.2024
 • Oppdatert: 04.03.2024 med tirofiban som alternativ
 • Årsaken til leveringssvikten: Råvaremangel
 • Alternative preparater: Kengrexal (kangrelor) og tirofiban (uregistrert preparat)
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Se vedlagte brev. Integrilin informasjonsbrev om legemiddelmangel 20240312.pdf
 • Varighet av leveringssvikten: 31.12.2024 for begge styrkene

Ketorax (ketobemidon), injeksjonsvæske, 5 mg/ml (Pfizer)

 • ATC: N02AB01
 • Først publisert : 03.07.2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Preparatet avregistreres, lavt salg
 • Alternative preparater: Man må velge andre opoider til injeksjon.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Tidsskriftet for Den norske legeforening fra 2016 - Fra ketobemidon til morfin eller oksykodon | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)
 • Varighet av leveringssvikten: 
 • 5x5x1 ml blir avregistrert 27.07.2023
 • 5x1 ml blir avregistrert 26.08.2023

Ketorax (ketobemidon), tabletter, 5 mg (Pfizer)

 • ATC: N02AB01
 • Først publisert: 22.03.2024          
 • Årsaken til leveringssvikten: Preparatet avregistreres
 • Alternative preparater: annen behandling må velges
 • Varighet av leveringssvikten: Forventet sluttsolgt våren 2024

Marcain m/adrenalin (bupivakain, adrenalin), injeksjon, 5 mg + mcg/ml og 2,5 mg/ml + 5 mcg/mll (Aspen)
 

 • ATC-kode: N01BB51
 • Først publisert: 03.03.2023
 • Oppdatert
  • 22.03.2024 – oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Forsinket levering
 • Alternative preparater
  • Aspen vil levere utenlandske pakninger av begge styrker, men ikke tilstrekkelig til å dekke behovet i hele mangelperioden.
   Grossisten har tatt inn bupivakain m/adrenalin 5 mg + 5 mcg/ml som uregistrert vare, som vil dekke deler av behovet. Bupivacain 2,5 mg og 5 mg/ml er tilgjengelig.
 • Råd/anbefalinger/tiltak:
 • Varighet av leveringssvikten: Estimert levert juli/aug 2024

Metalyse (tenekteplase), pulver til injeksjon, 10.000 U (Boehringer Ingelheim)

 • ATC: B01AD11
 • Først publisert: 17.12.20
 • Siste oppdatering: 30.10.2023 – Rådene om begrensninger i bruk opprettholdes inntil vi får levert tilstrekkelig med Metalyse. 
 • Årsaken til leveringssvikten: Kapasitetsutfordringer i råvareproduksjonen samt økt forbruk i hele Europa. Leverandør kan ikke skaffe pakninger ut over det som er allokert til Norge. Leveringssvikten rammer flere land i Europa.
 • Alternative preparater: Lege må vurdere et evt. bytte. Det er ikke meldt om mangel på alteplase (Actilyse), men det er varslet at produksjonen av dette preparatet sannsynligvis ikke kan økes i betydelig grad.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for å skjerme bruken av Metalyse for å ivareta prehospital behandling av akutt hjerteinfarkt.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Metalyse i spesialisthelsetjenesten:
   • Metalyse brukes kun prehospitalt på godkjent indikasjon: akutt hjerteinfarkt med i) ST-elevasjoner eller ii) venstre grenblokk oppstått innen 6 timer fra symptomdebut 
   • Actilyse erstatter Metalyse ved akutt hjerteinfarkt i sykehus 
   • Metalyse skal ikke brukes off-label eller i kliniske studier 
   • Bytte til Actilyse ved hjerteinfarkt i sykehus kan kreve endringer i lokale prosedyrer og opplæring.
 • Varighet av leveringssvikten: Neste leveranse er estimert til januar 2024

Pabrinex (B-vitaminer og C-vitamin), injeksjonsvæske IV og IM (Uregistrert)

 • ATC: A11EB
 • Først publisert: 22.03.24         
 • Sist oppdatert: 
 • Årsaken til leveringssvikten: Produksjonsproblemer og eksportforbud
 • Alternative preparater: det finnes ingen helt tilsvarende produkter, men det finnes rene B-vitaminpreparater og kombinasjonspreparater med flere B-vitaminer som injeksjon. B og c-vtaminer finnes i flere perorale preparater.
 • Varighet av leveringssvikten: Estimert først i 2025

Selexid (mecillinam), pulver til injeksjon, 1 g (Karo Pharma)

 • ATC: J01CA11
 • Først publisert: 04.03.2021
 • Oppdatert: 31.07.2023 – oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Råvaremangel
 • Alternative preparater: Pivmecillinam finnes tilgjengelig som tabletter. Det finnes ikke andre mecillinam-produkter tilgjengelig som injeksjonsvæske
 • Råd/anbefalinger/tiltak:
  • Ved behov for mecillinam til injeksjon må annen behandling benyttes.
  • Kompetansesenteret for antibiotika i spesialisthelsetjenesten (KAS) har dette rådet:
  • Bruk av mecillinam pulver til injeksjonsvæske varierer i betydelig grad mellom norske sykehus. Mecillinam til intravenøs administrasjon inngår ikke i anbefalingene for behandling av øvre urinveisinfeksjon/pyelonefritt i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus. Kapitlet om urinveisinfeksjoner revidert 20. desember 2022.
  • Nyhetssak fra KAS: mangel på Selexid inj.
 • Varighet av leveringssvikten: Forventet levering i november 2024.

 • ATC: C07AA07
 • Først publisert: 05.04.2024
 • Sist oppdatert:
 • Årsaken til leveringssvikten: Uviss
 • Alternative preparater: Det har ikke lykkes grossisten å finne erstatningsvare. 
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Annen behandling må vurderes
 • Varighet av leveringssvikten: Uviss, men må forventes at den blir langvarig

Triesence (triamcinolon), injeksjonsvæske, 40 mg/ml (Novartis)

 • ATC: S01BA05
 • Først publisert: 19.05.2022
 • Oppdatert: 18.08.2023 - oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Produksjonsproblemer
 • Alternative preparater: Behandlende lege må vurdere andre substanser
 • Varighet av leveringssvikten: Forventet levering i april 2024

 

Vibranord (doksysyklin), mikstur, 10 mg/ml (Atnahs)

 • ATC: J01AA2
 • Først publisert: 06.09.2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Preparatet avregistreres
 • Alternative preparater: Doksysyklin finnes tilgjengelig i andre formuleringer (tabletter og injeksjon).
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Ved behov for mikstur må annen behandling vurderes.
 • Varighet av leveringssvikten: Preparatet avregistreres september 2023

 

Visudyne (verteporfin), pulver til infusjon, 15 mg (Cheplapharma)

 • ATC: S01LA01
 • Først publisert: 04.03.2021
 • Sist oppdatert: 19.01.2024 - fortsatt begrenset levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Forsinket levering
 • Alternative preparater: Leverandøren estimerer at de klarer å levere 50 % av behovet i perioden
 • Varighet av leveringssvikten: Begrenset tilgang i 2024

Xylocain (lidokain), injeksjonsvæske, 10 mg/ml (Aspen)

 • ATC: N01BB02
 • Først publisert: 11.03.2024          
 • Sist oppdatert: 
 • Årsaken til leveringssvikten: Forsinket levering
 • Alternative preparater:
  • Tilsvarende varer fra annen leverandør er tilgjengelig (Lidokain Mylan 10 mg/ml)
 • Varighet av leveringssvikten: Forventet levering juli 2024

Xylocain m/adrenalin (lidokain, adrenalin), injeksjonsvæske, 10 mg/ml + 5 mcg/ml (Aspen)

 • ATC: N01BB52
 • Først publisert: 07.12.2022          
 • Sist oppdatert: 22.03.2024 – oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Kapasitetsproblemer
 • Alternative preparater:
  • Leveringssituasjonen for preparater med lidokain m/adrenalin er anstrengt.
  • Grossistene tar inn begrensede mengder med uregistrert vare med samme virkestoff/styrke. Tilgangen i EU/EØS er også begrenset.
  • Lidokain/Xylocain 10 mg/ml inj er tilgjengelig. Adrenalin 1 mg/ml inj er tilgjengelig
 • Råd/anbefalinger/tiltak
  • Legemiddelverket har publisert nyhetssak om mangel på Xylocain-Adrenalin 
 • Varighet av leveringssvikten: Mangelen er meldt til midten av juli 2024.

Zypadhera (olanzapin), injeksjon (Cheplapharm/Eli Lilly)

 • ATC: N05AH03
 • Først publisert: 11.03.2024          
 • Sist oppdatert: 05.04.2024 - lagt til lenke til RELIS
 • Årsaken til leveringssvikten: Uviss
 • Alternative preparater:
  • Man bør undersøke om hvilke styrker som er tilgjengelig hos alle grossister
  • RELIS har gjort en utredning av mulige løsninger hvis det er tilgang på enkelte styrker - Spørsmal og svar - RELIS
 • Varighet av leveringssvikten: Uviss. Det er vanskelig å få klarhet i hva som kan skaffes og når de ulike styrkene leveres.

Celeston Chronodose (betametason), injeksjonsvæske, 6 mg/ml (Organon)

 • ATC: H02AB01
 • Først publisert: 12.05.2023
 • Sist oppdatert: 11.03.2024 – informasjon om forventet levering 
 • Årsaken til leveringssvikten: Kapasitetsutfordringer
 • Alternative preparater
  • Det har kommet inn et parti med 5 ml hgl som er fordelt til kunder
  • Det kan vurderes andre glukokortikoider.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for å skjerme bruken av Celeston Chronodose til spesifikke pasientgrupper som gravide med preterm fødsel for å sikre at fosteret får adekvat lungemodning.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Celeston Chronodose: 
   • I spesialisthelsetjenesten forbeholdes Celeston Chronodose gravide med truende preterm fødsel.
  • Allmennlegeforeningen anbefaler allmennpraktikerne å bruke andre steroider til injeksjon der man kan - Oppfordrer allmennleger til å spare på legemiddel slik at gravide kan få (dagensmedisin.no)
  • Legemiddelverket har laget en nyhetssak
 • Varighet av leveringssvikten
  • Estimert levering:
   • 5x1 ml - mai 2024
   • 1x5 ml - juni 2024
  • Rådene om begrensninger i bruk opprettholdes inntil sikker informasjon om videre forsyninger er bekreftet.

Glucagon (glukagon), pulver til injeksjon (10-pakning), 1 mg (Novo Nordisk)

 • ATC: H04AA01
 • Først publisert: 17.02.2023
 • Sist oppdatert: 30.10.2023 med råd om bruk i heleforetakene.
 • Årsaken til leveringssvikten: Preparatet avregistreres
 • Alternative preparater:
  • Glukagon finnes tilgjengelig som Glucagon Hypokit (1 sett), Ogluo penn og Baqsimi nesepulver.
  • For radiologiske undersøkelser kan Buscopan inj være et alternativ
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for at helseforetakene reduserer bruken av Glucagon Hypokit (1 sett) tilpasset leveransene som er 25% av tidligere totalforbruk av glukagon.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Glucagon Hypokit (1 sett): 
  • For nyfødte med alvorlig hypoglykemisk reaksjon finnes ikke alternativer til glukagon
  • Ved alvorlig hypoglykemisk reakjson er alternativene Baqsimi, Ogluo eller glukose intravenøst.
  • Brukt diagnostisk er Buscopan 20 mg/ml alternativ.
 • Varighet av leveringssvikten: Preparatet avregistreres og det vil ikke komme flere leveranser av 10-pakningen

Metalyse (tenekteplase), pulver til injeksjon, 10.000 U (Boehringer Ingelheim)

 • ATC: B01AD11
 • Først publisert: 17.12.20
 • Siste oppdatering: 30.10.2023 – Rådene om begrensninger i bruk opprettholdes inntil vi får levert tilstrekkelig med Metalyse. 
 • Årsaken til leveringssvikten: Kapasitetsutfordringer i råvareproduksjonen samt økt forbruk i hele Europa. Leverandør kan ikke skaffe pakninger ut over det som er allokert til Norge. Leveringssvikten rammer flere land i Europa.
 • Alternative preparater: Lege må vurdere et evt. bytte. Det er ikke meldt om mangel på alteplase (Actilyse), men det er varslet at produksjonen av dette preparatet sannsynligvis ikke kan økes i betydelig grad.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Det er behov for å skjerme bruken av Metalyse for å ivareta prehospital behandling av akutt hjerteinfarkt.
  • Fagdirektørene i de regionale helseforetakene gir følgende anbefalinger for bruk av Metalyse i spesialisthelsetjenesten:
   • Metalyse brukes kun prehospitalt på godkjent indikasjon: akutt hjerteinfarkt med i) ST-elevasjoner eller ii) venstre grenblokk oppstått innen 6 timer fra symptomdebut 
   • Actilyse erstatter Metalyse ved akutt hjerteinfarkt i sykehus 
   • Metalyse skal ikke brukes off-label eller i kliniske studier 
   • Bytte til Actilyse ved hjerteinfarkt i sykehus kan kreve endringer i lokale prosedyrer og opplæring.
 • Varighet av leveringssvikten: Neste leveranse er estimert til januar 2024

Mangelsenteret vil på denne siden publisere et utvalg mangelsaker på medisinsk utstyr og diagnostika (CE-merket teknologi) som senteret blir involvert i. Mangelsenteret har i utgangspunktet ikke et tildelt overvåknings- og oppfølgingsansvar for mangelproblemstillinger på disse områdene. Imidlertid kan mangler på medisinsk utstyr og diagnostika være relevant for legemiddelbehandlingen. Dette kan gjelde medisinsk utstyr som er nødvendig for å kunne gi et legemiddel. Det kan også gjelde diagnostiske tester som benyttes for å identifisere biomarkører som har betydning for valg av medikamentell behandling. Det kan også dreie seg om CE-merkede produkter som assosieres med legemidler av brukerne.

Hensikten med å publisere mangler også på medisinsk utstyr og diagnostika er å gjøre denne mangelinformasjonen lett tilgjengelig for relevant helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

TUM-E-VAC (ventrikkelskyllesett) fra Normedin

 • Først publisert: 19.04.2024
 • Oppdatert:
 • Årsaken til leveringssvikten: Produksjonsstopp
 • Alternative preparater: Det er bestilt inn ny type ventrikkelskyllesett som skal dekke ett års forbruk i Norge. Ventrikkelskyllesettene skal være produsert, men eksakt leveringstid til Norge er ikke bekreftet. Saken vil bli oppdatert så snart mer informasjon foreligger.
 • Råd/anbefalinger/tiltak:
 • Varighet av leveringssvikten: Permanent produksjonsstopp

Hibiscrub (klorheksidin), oppløsning, 40 mg/ml (Mølnlycke Health Care)

 • ATC: D08AC02
 • Først publisert: 28.06.2023
 • Oppdatert: 04.12.2023 – mangelen er løst
 • Årsaken til leveringssvikten: Forsinket frigivelse
 • Alternative preparater: Klorheksidin finnes tilgjengelig i andre formuleringer
 • Varighet av leveringssvikten: begge pakningene ble tilgjengelig november 2023

 

 

Ketovite liquid (mulitvitaminer), mikstur, (Essensial pharmaceutics/Uregistrert)

ATC: A11JA

Først publisert : 17.02.2023

Årsaken til leveringssvikten: Regulatoriske årsaker

Alternative preparater: Behandlende lege må vurdere andre vitaminmikstur/-preparater

Råd/anbefalinger/tiltak: Legemidler til barn har publisert en nyhetssak - Mangel på Ketovite mikstur

Varighet av leveringssvikten: Preparatet ble borte fra markedet januar 2023 

Lederspan (triamcinolon), injeksjonsvæske, 20 mg/ml (Meda)

 • ATC: H02AB08
 • Først publisert: 27.01.2022
 • Sist oppdatert: 31.07.2023 – oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Produksjonsproblemer siden mars 2021
 • Alternative preparater:
  • Triamcinolon finnes tilgjengelig som injeksjonsvæske i andre styrker (10 og 40 mg/ml).
  • Grossistene prøver å skaffe triamcinolon i 20 mg/ml, men det er begrenset tilgang i hele markedet.
 • Varighet av leveringssvikten: Forventet levering i april 2024

 

OncoTICE (BCG-vaksine), intravesikal bruk (MSD)

 • ATC: L03AX03
 • Først publisert: 05.12.19
 • Sist oppdatert: 19.01.2024 - tilgangen er normalisert
 • Årsaken til leveringssvikten: Økt etterspørsel
 • Alternative preparater: BCG-Medac til intravesikal bruk er også rammet av samme økte etterspørsel og har begrenset tilgang
 • Varighet av leveringssvikten: Forsyningen er normalisert forutsatt uendret bruk

BCG Medac (BCG-vaksine), intravesikal bruk (Medac)

 

 • ATC: L03AX03
 • Først publisert: 05.12.19
 • Siste oppdatering: 19.01.2024 - tilgangen er normalisert
 • Årsaken til leveringssvikten: Økt etterspørsel
 • Alternative preparater: OncoTICE til intravesikal bruk er også rammet av samme økte etterspørsel og har også begrenset tilgang
 • Varighet av leveringssvikten: Leverandøren melder at tilgangen er normalisert girr uendret forbruk

Suxamethonium (suksametonium), injeksjonsvæske, 50 mg/ml (Etypharm/Unimedic)

 • ATC: M03AB01
 • Type mangel: Begrenset tilgang
 • Først publisert: 14.04.2023
 • Sist oppdatert: 19.01.2024 - norske pakninger er kommet
 • Årsaken til leveringssvikten: Råvaremangel
 • Alternative preparater: Pga råvaremangel er forsyningssituasjonen i Europa anstrengt. Det kommer derfor begrensede mengder av alternative varer.
  Leverandøren vil levere et større parti med utenlandske pakninger i juni 2023, som vil kunne dekke behovet i mangelperioden.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Man bør vurdere om andre preparater kan benyttes.
 • Varighet av leveringssvikten: Norske pakninger er kommet til grossist, men det er et parti med uregistrert vare som må selges ut før disse blir tilgjengelig. Forventes tilgjengelig i feb/mars 2024

Calcium-Sandoz (kalsiumlaktoglukonat), brusetablett, 500 mg (Sandoz)

 • ATC: A12AA06
 • Først publisert : 21.08.23
 • Oppdatert: 04.12.2023 - mangelen er løst
 • Årsak til leveringssvikten: Kvalitetssvikt/Salgsstopp
 • Alternative preparater: Det kan være at grossistene tar inn erstatningspreparater. Vær OBS på at innhold av natrium i preparatene kan variere.
  Kalsium finnes tilgjengelig i andre forbindelser og formuleringer.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: RELIS har utredet spørsmål om ulikt natriuminnhold i ett av alternativene - Bytte fra Calcium-Sandoz til Calcium HEXAL (kalsium) brusetabletter (relis.no).
 • Varighet av leveringssvikten:
  Preparatet ble tilgjengelig november 2023

Nycoplus Ferro-retard (ferrosulfat), depottabletter, 100 mg (Orifarm) - LØST

 • ATC: B03AA07
 • Først publisert: 18.08.2023
 • Oppdatert: 03.01.2024 - oppdatert informasjon om forventet levering
 • Årsaken til leveringssvikten: Forsinket frigivelse
 • Alternative preparater: Ferrosulfat finnes tilgjengelig fra andre leverandører
 • Varighet av leveringssvikten: Preparatet er tilgjengelig fra feb 2024

Heparin (heparin), injeksjonsvæske, 100 IE/ml (Leo Pharma) - ARKIV

 • ATC: B01AB01
 • Først publisert: 17.02.2023
 • Årsaken til leveringssvikten: Avregistrering
 • Alternative preparater:
 • Det tas inn et uregistrert preparat, Heparin 100 IE/ml. Det kan være litt ulike leverandører hos de forskjellige grossistene.
 • Heparin finnes også tilgjengelig i andre styrker.
 • Varighet av leveringssvikten: Avregistrert januar 2023

Ziextenzo (pegfilgrastim), injeksjonsvæske, 6 mg/sprøyte (Sandoz)

 • ATC: L03AA13
 • Først publisert: 03.01.2024
 • Oppdatert:
  • 12.02.2024 - Mangelen på Ziextenzo er løst.
  • 08.01.2024 - informasjon om leveranser av Neulasta, samt forventet levering av Ziextenzo.
  • 10.01.2024 - oppdatert informasjon om leveranser
  • 17.01.2024 - oppdatert informasjon om leveranser
 • Årsaken til leveringssvikten: Kapasitetsutfordringer
 • Alternative preparater:
  • Det kom en leveranse av Neulasta inj til norske grossister i starten av uke 3. Disse er nå tilgjengelig. Denne leveransen vil dekke ca 3 ukers forbruk.
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Dosejustering og forskyvning av kurer for å unngå alvorlig nøytropeni for de pasientene dette er forsvarlig for. 
 • Varighet av leveringssvikten: Estimert levering av Ziextenzo til grossister 24.01.2024

Carbocain (mepivakain), injeksjonsvæske, 10 mg/ml og 20 mg/ml (Aspen/ureg)

 • ATC: N01BB03
 • Først publisert: 18.08.2023
 • Sist oppdatert: 05.04.2024 - preparatet tilgjengelig igjen
 • Årsaken til leveringssvikten: Uviss
 • Alternative preparater: Grossisten vil ta inn en begrenset mengde med tilsvarende preparat i styrken 20 mg/ml. 
 • Råd/anbefalinger/tiltak: Man må vurdere bruk av andre lokalanestetika dersom man ikke får tak i mepivakain
 • Varighet av leveringssvikten: tilgjengelig

Vitamin E (alfatokoferol), mikstur, 100 mg/ml (Uregistrert)

 • ATC: A11HA03
 • Først publisert : 31.03.2023
 • Oppdatert. 03.01.2024
 • Årsaken til leveringssvikten: Uviss
 • Alternative preparater:
  • Vitamin E finnes tilgjengelig som tabletter/kapsler
  • Vedrop mikstur kan vurderes som et alternativ (Vedrop «Recordati Rare Diseases» - Felleskatalogen)
 • Varighet av leveringssvikten: Preparatet er utgått

Nyheter

  Sist oppdatert 17.04.2024