Om NAPP

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri skal bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse.

Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men også mot brukere, pårørende og befolkningen forøvrig

NAPP har som mål å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse på sikt kan videreføre arbeidet regionalt. Kvalitetslaboratoriet for psykoterapi driver veiledning i MBT og er en del av NAPP.

Nasjonale kompetansetjenester skal sette mål for sine tjenester, og NAPP har definert følgende utviklingsområder:

Systematisk utredning av personlighetsforstyrrelse gjennom bruk av SCID-5-PF samt formidling av oppdatert kunnskap om differensialdiagnostikk mot psykose, bipolare lidelser, ADHD og autismespekterlidelser. SCID-5-PF kursene har vært målrettet mot regioner og helseforetak og spesielt DPS-er. NAPP har holdt kurs i differensialdiagnostikk i alle helseregioner. De senere årene er mye av differensialdiagnostikken blitt integrert i SCID-5-PF kursene. Disse kursene ble​​ fra 2021 digitalisert​

Det anbefales å etablere spesialiserte team på hvert enkelt DPS. NAPP har utarbeidet undervisningsopplegg om hva som virker i behandling av alvorlig personlighetsforstyrrelse, med hovedvekt på emosjonelt ustabil PF og unnvikende PF. Man underviser og gir veiledning om hvordan man kan forstå og behandle disse pasientgruppene, som setter store krav til relasjonsforståelse, spesielt om hva som skjer i forholdet mellom behandler og pasient. Seminaret «Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse» og «Forståelse og behandling av unnvikende PF» er et ledd i denne planen. Foreløpig er det ikke generert nok kunnskap om hva som er god nok behandling av unnvikende PF.  Kurset gir oppdatert forståelse om unnvikende personlighetsforstyrrelse basert på kliniske erfaringer og resultater fra ulike behandlingsstudier. Det finnes nå et nettverk for forskning på Unnvikende PF i Norge som NAPP er med å organisere. Også for antisosial PF arbeides det for å utvikle behandlingsprogrammer både internasjonalt og i Norge. ​

Det er et mål at barn og ungdommer med vedvarende tegn på utvikling av emosjonelt ustabil PF skal bli fanget opp, utredet og tilbudt evidensbaserte behandlingstilnærminger. Både diagnostikk og behandling viser i ulike studier samme grad av pålitelighet og effekt som hos voksne. NAPP har utarbeidet en utredningspakke tilpasset aldersgruppen som finnes på nettsiden vår under utredningsverktøy. NAPP har de siste årene arrangert flere digitale fagdager om PF hos barn og unge, spesielt for barne- og ungdomspsykiatrien. Nylig har vi også oversatt et nytt selvutfyllings verktøy som måler grad av personlighetsproblemer hos ungdom i alderen 12-18 år (LoPF-Q 12-18) Dette skal nå prøves ut i Norge, og vil legges ut på nettsiden vår når denne kvalitetssikringen er gjort​.

Du er nå på NAPP sin egen nettside hvor det gis generell informasjon, informasjon om undervisningstilbud og hvor det legges ut undervisningsmateriale som er relevant for spesialisthelsetjenesten. Her skal man finne oppdatert nasjonal og internasjonal kunnskap om behandling av personlighetsforstyrrelser for alle ledd i helsetjenesten, inkludert pasienter og pårørende. NAPP gir også regelmessig ut nyhetsbrev som man kan abonnere på. Disse legges også ut på nettsiden. NAPP har også utviklet tekster som er publisert på HelseNorge.no om PF.

Vi er opptatt av å forstå, inkludere og formidle livserfaringene til mennesker med personlighetsforstyrrelser i virksomheten vår.  

NAPP hadde en nasjonal brukergruppe, Ekspertrådet, frem til desember 2023. Ekspertrådet spilte en nøkkelrolle i å fremme brukerstemmen i en tid da det å leve med med å leve med personlighetsforstyrrelse fikk lite oppmerksom. NAPP har bidratt til opprettelsen av Personlighetsalliansen og vil fortsette å samarbeide med denne organisasjonen for å fremme bruker- og pårørendeperspektivet.  

NAPP har fått gjennomslag for sin søknad om å få utarbeidet nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser i Norge. Helsedirektoratet har nå satt i gang arbeidet og samarbeider nært med NAPP i dette. NAPP har gjennom sin virksomhet erfart at dette er etterlengtet i fagmiljøene, og ofte er nødvendig for at helseledere skal prioritere innføring av slike behandlingsprogram i tider med knapp økonomi.  ​

NAPP er godt representert i Forskningsgruppen for personlighetspsykiatri​ ved UiO/OUS, og deltar i en rekke forskningsprosjekter. Spesielt er NAPP involvert i det store multisenterprosjektet om den «Alternative modellen for personlighetsforstyrrelser», AMPD i DSM-5 – NorAMP prosjektet. Dette prosjektet undersøker hvordan en dimensjonal diagnostikk fungerer. Prosjektet holder nå på med 7 års etterundersøkelse av disse pasientene.​

 

NAPP ble etablert i 2012 og finansieres av Helse Sør-Øst RHF, som får øremerkede tilskudd over statsbudsjettet.

Portrettbilde av NAPPs leder Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

Foto: Frøy Lode Wiig

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
Overlege/Enhetsleder   

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er psykiater, forsker og fra januar 2019 har hun ledet Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri. Hun har i en årrekke arbeidet i kombinasjonen av forskning og klinisk pasientarbeid innenfor Personlighetspsykiatri.

I 2016 tok hun doktorgrad på forskjeller og likheter mellom Sosial fobi og Unnvikende personlighetsforstyrrelse når det gjelder deres lidelse, psykososial funksjon, personlighetsfungering, samt barndomserfaringer og voksen tilknytning.

I sitt arbeid i NAPP har Ingeborg vært spesielt opptatt av å sette fokus på personlighetsforstyrrelser der vi mangler kunnskap og evidensbasert behandling; Unnvikende PF, Antisosial PF og Narsissistisk PF. I særlig grad har hun fokusert på at ungdom med alvorlige personlighetsproblemer skal få tidlig hjelp.

Ingeborg har arbeidet intensivt for å få Helsedirektoratet til å etablere nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av PF i Norge. Nå har Helsedirektoratet satt i gang dette arbeidet i samarbeid med NAPP.

I 2021 kom hun med boken «Å ønske, men ikke våge» om unnvikende personlighetsproblemer», sammen med professor Theresa Wilberg. ​

Portrettbilde av Kjetil Bremer

Foto: Frøy Lode Wiig

Kjetil Bremer
Psykologspesialist 

Kjetil Bremer er ansatt 50 prosent ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og 50 prosent ved Personlighetspoliklinikken på Ullevål. I NAPP er han også tilknyttet Kvalitetslaboratorium for psykoterapi. Bremer er utdannet psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har fordypning i korttids psykodynamisk psykoterapi (ISTDP) og mentaliseringsbasert terapi (MBT), både for individual- og gruppeterapi. Han har hovedsakelig jobbet med emosjonelt ustabil og unnvikende problematikk.

Kjetil er engasjert og nysgjerrig på fagutvikling og bidrar aktivt i flere forskningsprosjekter. Han har stor interesse for fagformidling og underviser om terapeututvikling, samt utredning og behandling av personlighetsproblemer. Bremer er også initativtaker og programleder for NAPPs podcast, Personlighetsmysteriet. 

En mann med skjegg

Eivind Normann-Eide
Psykologspesialist

Eivind Normann-Eide er ansatt 50 prosent ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) og 50 prosent i Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for personlighetspsykiatri. Han er også tilknyttet seksjonens forskningsgruppe, og han har forsket på affektbevissthet og sosial kognisjon hos personer med personlighetsforstyrrelser. Normann-Eide har videreutdanning i gruppeanalyse og mentaliseringsbasert behandling, og han har en bred klinisk erfaring, fra ulike deler av psykisk helsevern.I 2014 deltok han i debutant-antologien for faglitterære forfattere Signatur – Nye norske stemmer, og i 2016 utgav han boken Skjønnlitterære selvmord. I lys av litterære eksempler undersøker han her forhold forbundet med selvmordets psykologi.Normann-Eide har lang erfaring med kunnskapsformidling og som foredragsholder. I NAPP ønsker han å bidra til økt oppmerksomhet og nyansert kunnskap om personlighetsforstyrrelser, redusert stigma for dem det gjelder, og et bedre og mer likeverdig behandlingstilbud over hele landet.​

En mann som står foran et tre

Andreas Ekberg
Psykologspesialist​

Andreas Ekberg er ansatt 60% ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) som leder av Kvalitetslaboratorium for psykoterapi og 40% i Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for personlighetspsykiatri. Ekberg har videreutdanning fra Institutt for Gruppeanalyse, Institutt for Psykoterapi og Institutt for Mentalisering og har under mange år jobbet med gruppeterapi og individualterapi for personer med personlighetsforstyrrelser i psykisk helsevern. Gjennom arbeidet i NAPP ønsker han å bidra til å kvalitetssikre og utvikle terapeutkompetansen når det gjelder psykoterapeutisk behandling for de med personlighetsproblematikk i Norge

En person som bruker briller

Åse-Line Baltzersen
Kommunikasjonsrådgiver

Åse-Line Baltzersen er ansatt som kommunikasjonsrådgiver. Hun har en master i tverrfaglig helseforskning og bachelor i PR og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Mastergradsprosjektet handler om drivere og barrierer for endring til evidensbasert terapeutisk praksis for unge med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Åse-Line brenner for god og likeverdig behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelse – og for at dette skal være uavhengig av postnummer. Et personlig engasjement med utspring fra egen tilfriskning fra personlighetsforstyrrelse. Baltzersen er også styremedlem i ISSPD (International Society for the Study of Personality Disorders), der hun er leder en internasjonal sub-komité for levd erfaring. De siste ti årene har hun hovedsakelig jobbet med formidling, nettsidebygging og digital markedsføring.

Kontakt: aasbal@ous-hf.no​


 

Brukerrepresentanter

Gunhild Hofstad, Bergen

Helse Sør-Øst

Kristin Edin, Moss

Leder, Kristine Dahl Sørensen, Arendal

Helse-Nord

Thomas Lie Berg, Tromsø  

Sara Elisabeth Pavall, Bodø

Helse-Midt

Sara Germans Selvik, Namsos

Helse-Vest

Eirik Hjermann, Bergen

Vi har for tiden lav kapasitet, blant annet på grunn av arbeid med omorganisering og utviling av nasjonal retningslinje for personlighetsforstyrrelser. 

Du kan sende oss e-post til napp@ous-hf.no med dine spørsmål. Vi har for tiden dessverre ikke kapasitet til å følge opp telefonhenvendelser og ber deg derfor sende oss en e-post. 

Det kan ta over 14-dager før du mottar svar, men vi svarer deg så raskt vi kan. 


 

 

​​​​

Fagdager, kurs og arrangementer

Nytt fra NAPP

  Nettverk for personlighetsforstyrrelser

  Nettverk for Personlighetsforstyrrelser (tidligere DagbehandlingsNettverk), er et klinisk forskningssamarbeid mellom behandlingsenheter eller team som driver behandlingsprogram for pasienter med personlighetsforstyrrelser.
  Les mer om nettverket her
  En gruppe mennesker som sitter ved et bord og ser på en bærbar datamaskin

  Forskergruppen for personlighetspsykiatri

  Forskergruppens for personlighetspsykiatri har et overordnede mål om å finne svar på hvordan personlighetsforstyrrelse best kan forstås og behandles.

  Besøk forskergruppens nettside her
  Foto

  Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

  Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri skal bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse. Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men også mot brukere og befolkningen.
  Les mer om NAPP her
  Kreated Media via Unsplash
  Sist oppdatert 03.06.2024