Nytt nasjonalt kompetansesenter: Rus og personlighetspsykiatri forenes

NAPP, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri går inn i ny epoke.

Åse-Line Baltzersen
Publisert 19.10.2023
Sist oppdatert 21.02.2024
Landskapsbilde med en sti

Foto: Lili Popper/Unsplash

Flere nasjonale kompetansetjenester, med en planlagt funksjonstid på fem til ti år, gikk mot slutten i 2023. Det var også planen for NAPP. Men i siste liten, i juni 2023, fikk vi den gode nyheten: De tre nasjonale kompetansetjenestene, personlighetspsykiatri (NAPP), rus og psykisk helse (ROP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) blir samlet til et felles nasjonalt kompetansesenter.

Et tiår med stor utvikling

Da Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) ble etablert i 2012, var forståelsen og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser langt fra der vi er i dag. Kun et fåtall spesialiserte behandlingstilbud var etablert. De fleste steder var det fortsatt en utbredt pessimisme omkring mulighetene for bedring og tilfriskning fra personlighetsforstyrrelse.

Et tiår senere ser situasjonen helt annerledes ut, mange steder i landet. Vi har flere effektive behandlingstilbud, godt etablerte fag- og forskningsnettverk, bedre dokumentasjon og verktøy, samt en økende interesse for å adressere underliggende personlighetsvansker, også i ungdomsfeltet.

Den foreslåtte omorganiseringen er ikke bare en annerkjennelse av dette arbeidet, men også en erkjennelse av de store geografiske forskjellene, og at det gjenstår et betydelig arbeid for å tette gapet mellom forskning og klinisk praksis. Dette er også  et sterkt signal fra helsemyndighetene om viktigheten av å prioritere denne gruppen.​

Hva er bakgrunnen for sammenslåingen?

Ved å samle de tre kompetansetjenestene – NAPP, ROP og TSB – gis det store faglige potensialer for utvikling av behandlingstilbudet til disse pasientgruppene.

At mennesker med ruslidelser også har psykiske lidelser og ofte personlighetsforstyrrelse er vel regelen mer enn unntaket. Mange pasienter med personlighetsforstyrrelser har samtidig utfordringer med rus, og et flertall av pasientene i rusbehandling har store vansker med personlighetsfungering.

Ved å bringe disse feltene tettere sammen, kan ulike kompetanser og behandlingsperspektiver integreres, og gi muligheter for effektivisering, innovasjon og videreutvikling av feltet.

For NAPP vil det også være viktig å fortsette arbeidet for økt forståelse og kompetanse i behandlingen av mennesker personlighetsforstyrrelser generelt.​​​

Kurs og arrangementer

Nytt fra NAPP

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri skal bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse. Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men også mot brukere og befolkningen. 

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri
Et nærbilde av en mann