Ekspertsykehuset

Regional anskaffelse av covid-19 respiratorer

For mange kom pandemien brått på. På bare noen uker gikk viruset fra å være noe vi leste om i aviser, til å fullstendig styre vår hverdag. Mange opplevde og følte stor usikkerhet. Bildene fra de overfylte sykehusene i Italia skapte stor bekymring. Ville vi oppleve liknende tilstander i Norge? Ville vi ha nok utstyr til å behandle våre nære og kjære. Frykten for ikke å ha mange nok respiratorer var stor.

Et medisinsk utstyr med skjerm
Nød-respirator. Foto: Hamilton/Medidyne.

​Andreas Igeland, rådgiver, Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr i Helse Sør-Øst (RKMTU), Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Privat og Hamilton/Medidyne.

Da pandemien kom kunne Helse Sør-Øst stille til start

Helse Sør-Øst hadde fra 2015 etablert et eget kompetansesenter for MTU, Regionalt kompetanse­senter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr (MTU) i Helse Sør-Øst (RKMTU). Vi i RKMTU har det strategiske og operative ansvaret for kategorien MTU i regionen.

Bilde av Andreas Igeland

Andreas Igeland, rådgiver.

Det var derfor naturlig at HSØ RHF involverte oss i arbeidet med å sikre at regionen hadde tilstrekkelig utstyr til å møte pandemien.

Våre analyser og rapporter gav HSØ RHF og foretakene en helt avgjørende strategisk beslutningsstøtte, en beslutningsstøtte som var uvurderlig i arbeidet med covid-19.

 I begynnelsen av pandemien i februar 2020 var det behov for å kartlegge intensivkapasiteten og tilgjengelig intensivutstyr for å ivareta bølgen av covid-19 smittede pasienter.

Helse Sør-Øst etablerte i 2015 et eget kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr (MTU) i Helse Sør-Øst (RKMTU). Kompetansesenteret er organisert i Medisinsk teknologisk avdeling, da en plassering i det største MTU miljøet i Norge er vurdert som essensielt for å kunne levere på et høyt og godt nivå for regionen.

Med bakgrunn i analysen på respiratorer i Helse Sør-Øst og tilsvarende analyser på annet intensivutstyr, fikk HSØ-RHF raskt et bilde av tilgjengelig kapasitet i regionen, det være seg akuttdialyse, infusjonsutstyr og så videre.

Med RKMTU sin innsikt og kompetanse og analysegrunnlag på utstyrsparken, hadde HSØ-RHF god forståelse over hva som måtte bestilles for å imøtekomme pandemiberedskapen på intensivutstyr i regionen. Samlet bestilte RKMTU pandemirelatert MTU for over 90 MNOK på vegne av helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Illustrasjon av pasient koblet til respirator

Illustrasjon av pasient koblet til respirator. Foto: Hamilton/Medidyne.

Ny og gammel teknologi

Allerede 2017 hadde vi utarbeidet en større analyserapport på intensivrespiratorparken i Helse Sør-Øst. I rapporten ga vi en detaljert oversikt over respiratorparken i regionen – modeller, antall, lokalisering, alder (snittalder per foretak). Den inneholdt også analyse av utstyrets teknisk og økonomisk levetid, og en beskrivelse av re-anskaffelsesbehov og kostnader ved fornyelse av utstyrsparken.

Rapporten presenterte også variasjoner mellom HF-ene, og ga en faglig vurdering knyttet til ny og gammel teknologi. Den dannet grunnlaget for den regionale rammeavtalen Helse Sør-Øst inngikk i august 2018 med Medidyne på Hamilton C6 intensivrespirator til voksen/barn.

I 2018 og 2019 gjennomført vi i RKMTU tilsvarende analysearbeid med påfølgende etablering av en regional rammeavtale på Hamilton T1 transportrespiratorer fra Medidyne.

Flåteutskiftning

Dette dannet beslutningsunderlaget HSØ RHF trengte og allerede 12. mars, før statsminister Erna Solberg varslet om nedstengning, ble den første av 3 bestillinger på respiratorer sendt Medidyne.

At Helse Sør-Øst gjennom sitt kompetansesenter kunne få gode statusoversikter og beslutningsunderlag, medførte at bestillingene kunne sendes mye tidligere enn i andre helseregioner. Totalt ble det regionalt bestilt 75 intensivrespiratorer og 107 transportrespiratorer for å sikre beredskapen i sykehusene i Helse Sør-Øst.

Bilde av respirator

En annen fordel Helse Sør-Øst hadde var at de regionale rammeavtalene hadde medført at flere av foretakene allerede hadde igangsatt flåteutskifting av eksisterende respiratorpark.

84 intensivrespiratorer og 4 transportrespiratorer var allerede levert til regionen, mens ytterligere 52 intensiv- og 14 transportrespiratorer var under levering.

Vårt arbeid med covid-utstyret stoppet ikke med bestillingene.

Gjennom hele 2020 og langt inn i 2021 utarbeidet vi oversikter og anbefalinger på hvordan det regionalt bestilte pandemiutstyret skulle fordeles mellom foretakene i regionen, og i tett dialog med leverandørene og foretakene sikret vi at foretakene fikk det utstyret som de var tildelt.

 

Lenker:

Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr i Helse Sør-Øst - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Her kan du lese mer om Teknologi- og innovasjonsklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Sist oppdatert 23.05.2023