Foto MTU

Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr i Helse Sør-Øst

Kategorien medisinsk-teknisk utstyr (MTU) er en stor og omfattende kategori med et årlig historisk anskaffelsesvolum på ca. 750 MNOK for Helse Sør-Øst (HSØ). Produktspekteret er stort, og det er store variasjoner i utstyrets kompleksitet, pris, teknologiutvikling, kritikalitet for pasientbehandling og behov på tvers av helseforetakene HF) i regionen.

Regionale avtaler på MTU

Avtaleside som viser anskaffelsesstatus og tilgjengelige avtaler

Gå til Ekstranett for å hente opp avtaledokumenter

Samlet består utstyrsparken i HSØ i dag av ca. 112 000 aktive enkeltenheter med en samlet verdi i overkant av 9 milliarder NOK.

Formålet med RKMTU er å bedrer koordineringen av anskaffelser mellom helseforetakene. Et sentralt punkt er å identifisere MTU som er egnet for anskaffelse på regionalt nivå og i samarbeid med de regionale produktrådene gjennomføre anskaffelsene.

RKMTU skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom innkjøpsmiljøet, medisinsk tekniske avdelinger, IKT, bygg, kliniske fagmiljøer og leverandørmarked. Formålet med dette er å bidra til en best mulig utnyttelse av ressurser ved innføring av nytt MTU.
 
RKMTU skal driftes i tråd med oppdraget gitt av HSØ RHF. Dette innebærer at RKMTU:

  • skal ha strategisk og operativt ansvar for kategorien MTU
  • revidere og oppdatere kategoristrategien for MTU
  • er ansvarlig for samordning og koordinering av regionale anskaffelser av MTU i HSØ
  • drifter de regionale produktrådene for MTU

De regionale produktrådene skal ivareta lokale og regionale behov. Representantene skal sikre faglig forankring ved gjennomføring av anskaffelser. Regionale produktråd etableres på områder som er av strategisk betydning for innkjøp og logistikk i foretaksgruppen. Produktrådene skal være en arena for informasjonsutveksling og holde seg oppdatert på nyere teknologi og trender.
Etablerte produktråd:

Produktråd intensiv MTU

Produktråd anestesi MTU


 
Sist oppdatert 21.03.2023