Ekspertsykehuset

Hjemmesykehus og TIK – takk!

Hvor vil du være hvis du blir så syk at du trenger hjelp, på et sykehus eller hjemme? Mange ønsker å være mest mulig hjemme og få behandling der, og for den nye Teknologi og innovasjonsklinikken (TIK) er hjemmebehandling et viktig satsningsområde.

En mobiltelefon som er koblet til et stetoskop.
Illustrasjon av Shutterstock.

​Tekst: Christian Skattum, leder av Innovasjonsavdelingen og Jan Ove Høgetveit, klinikkleder, Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: OUS og Shutterstock.

Teknologi- og innova​sjonsklinikken (TIK)

Vår klinikk skal fremme pasientens helsetjeneste ved å legge til rette for pasientmedvirkning og mestring. For å nå ambisjonene som er satt for Oslo universitetssykehus sin hjemmesykehussatsing må pasientinformasjon være tilgjengelig der pasienten er, og vi skal bidra til at pasienten har tilgang til teknologiske løsninger som gjør at de kan bidra aktivt i egen behandling hjemme og på sykehuset.

Når vi utvikler nye tjenester for hjemmesykehussatsingen er det helt avgjørende at vi gjør det på lag med pasienten, og at vi tar hensyn til hele pasientopplevelsen i utvikling av nye pasientforløp. Hos oss i TIK vil vi jobbe med verktøy som ser på resultater av nye teknologier og behandlingsmetoder i et livskvalitetsperspektiv.

Bilde av Jan Olav Høgetveit
Bilde av Christian Skattum

Jan Olav Høgetveit og Christian Skattum. Foto: OUS.

Teknologi og organisering må spille sam​​​men

Vi skal utvikle, teste og etablere nye helsetjenester understøttet av teknologiske løsninger.  Teknologi gir en mulighet til å jobbe og levere helsetjenester på nye måter, men for å lykkes må mennesker, teknologi og organisering spille sammen. Det hjelper ikke om vi har teknologien for digitale konsultasjoner tilgjengelig om vi ikke evner å teste og ta det i bruk i stor skala på de områdene det egner seg. Akkurat nå er det veldig stor uønsket variasjon i bruk av ny teknologi og digitale løsninger innenfor relativt like behandlingsområder.

Det er stor etterspørsel fra klinikkene etter løsninger for digital oppfølging av pasienter – både for behandling og for forskning. Vi i TIK må jobbe for å samle og systematisere behovene slik at vi kan tilby felles løsninger som mange kan ta i bruk, og ikke får mange teknologiske løsninger som ikke spiller sammen.

30 prosent av behandlingen utenf​or sykehuset

For å lykkes med hjemmesykehus og digital avstandsoppfølging er det helt avgjørende at vi er gode i implementeringsfasen når nye løsninger er utviklet. Pasient og pårørendes muligheter til å utøve reelle samvalg – hvilken behandling, og når og hvor behandlingen skal skje er en viktig suksessfaktor og pasienten er vår viktigste premissgiver. Teknologien i seg selv har ingen verdi, det er anvendelsen av den som skaper verdi og da er pasientopplevelsen i videste forstand en svært viktig faktor.

TIK skal være med å bidra til nye pasientforløp på individnivå, men for å nå målene om at 30 prosent av behandlingen ved Oslo universitetssykehus skal skje utenfor sykehuset, må vi også jobbe aktivt med våre samarbeidspartnere i kommunen, ta initiativ og samarbeide godt med regionale utviklingsprosjekter, og være aktiv deltaker i forhold til de nasjonale satsingene på det utadvendte sykehus.

​Forskning i TIK

TIK har en ambisjon om å være et internasjonalt ledende senter for forskning, innovasjon, simulering og undervisning innen fremtidens teknologibaserte medisin og pasientbehandling. Dette går rett inn i behovet for å drive et systematisk og robust utviklingsarbeid inn mot de nye pasientforløpene og behandlingsmetodene innenfor hjemmesykehus.

Pasientsikkerheten skal være like høy uavhengig av hvor pasienten behandles. Det er ikke ukomplisert å forske på nye metoder, og på nye pasientforløp og behandlinger. Ved utprøving av ny teknologi for forskningsformål må vi ofte rigge nye løsninger som i neste steg kan bli varige driftsløsninger om resultatene er gode.

Teknologi- og innovasjonsklinikken skal være en aktiv problemløser inn mot forskningen som nå rigges rettet mot hjemmesykehussatsingen. HOME – sykehusoppfølgning i hjemmet for gravide er et godt eksempel som viser behovet for å finne nye teknologiske løsninger som understøtter sykehusets forskningsaktivitet.

Men, hjemmesykehus – eller utvikling av en bærekraftig helsetjeneste for fremtiden løser vi ikke alene. Vi er helt avhengig av å fremme og koordinere utviklingen av nye tjenester sammen med forskningsmiljøer, innovasjonsklynger, teknologibedrifter og andre eksterne aktører.

Utstrakt samarbeid ​med industrien

Den nylig publiserte rapporten fra Direktoratet for e-helse konkluderer med at bedre samarbeid med helsenæringen er avgjørende for å øke gjennomføringsevnen på e-helseområdet. 

Vi knytter forskning og næringsliv sammen med klinikk for å skape nye tjenester og verdi for norsk helsetjeneste og helsenæring. Det foregår allerede et utstrakt samarbeid med industrien og næringslivet innenfor våre ansvarområder, men vi kan bli enda bedre.

Vi tror det til tider er vanskelig for bedriftene og komme i kontakt med sykehuset på den rette måten, til rett tid, og med de rette folkene. Derfor går vi nå sammen med Forskningsparken, og Norway Health Tech og lager et lavterskeltilbud – HealthToBe – en møteplass som skal stimulere til økt offentlig og privat samhandling.

For første gang beveger vi oss ut av sykehuset til et miljø som kan utfordre oss – og som vi kan utfordre til å komme med løsninger på problemer vi jobber med. Hjemmesykehussatsingen vår, eller «OUS Hjemme» er en radikal tjenesteinnovasjon som vil kreve det beste av oss i OUS og av våre samarbeidspartnere.

Skal vi lykkes har vi i den nye teknologi og innovasjonsklinikken sagt at vi skal «Tenke stort – starte smått, og handle raskt».

Her kan du lese mer om Teknologi og innovasjonsklinikken (TIK) ved OUS.

Les flere blogginnlegg på Ekspertsykehuset - OUS sin blogg for forskning, fag og innovasjon!

Sist oppdatert 07.09.2023