Ekspertsykehuset

HOME – sykehusoppfølgning i hjemmet for gravide

Tenk deg at familien venter barn, men så får den kommende mor for tidlig vannavgang eller høyt blodtrykk. Da må hun kanskje reise til sykehuset flere ganger i uken eller være innlagt i dager eller uker før fødselen. Ville det ikke være flott om det fantes trygge overvåkingssystemer som gjorde at hun kunne være mer hjemme hos seg selv?

En gravid kvinner ligger på en sofa og holder på magen sin.
Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

​Tekst: Annetine Staff, forskningsleder og professor, Kvinneklinikken, OUS/UiO. Foto: OUS og Shutterstock.

Det er nettopp dette den nye HOME-studien ved Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus, skal utvikle og tilby kvinner med slike risikosvangerskap.

Det går så bra med svangerskap i Norge – hvorfor endre på noe da?

Norge er på topp i verden for god mødrehelse og gode svangerskapsutfall. Dette skyldes blant annet gode sosioøkonomiske kår, en velutdannet befolkning, topp utdannet helsepersonell og spesialisthelsetjeneste, og gratis tilgang på helsetjenester for alle gravide.

Bilde av Annetine Staff

Annetine Staff, forskningsleder og professor. Foto: OUS.

Noen risikosvangerskap, slik som ved for tidlig vannavgang eller høyt blodtrykk, trenger nøye overvåking for å forebygge sykdom og død hos mor og barn.

Mange kvinner med slike tilstander reiser derfor til sykehuset flere ganger i uken for å overvåke fosterets hjerterytme og rier (kalt CTG: cardiotocografi), blodtrykk og infeksjonstegn.

Noen må være på sykehus i lang tid før fødselen. Dette kan oppleves som belastende for mange.

Gravide kvinner aksepterer og ønsker en slik tett oppfølging, fordi den er med på å trygge deres egen og barnets helse. Slik oppfølging sikrer for eksempel at den gravide blir forløst i tide før hun får alvorlig blodforgiftning eller alvorlig morkakesvikt.

God overvåking av risikograviditeter er en forutsetning for gode helseutfall. Men hva hvis det var mulig å tilby slik trygg overvåking mens kvinnen er i sitt eget hjem, i regi av sykehuset? Slike muligheter finnes ikke i Norge. Målet med HOME-studien er å utvikle et slikt nytt tjenestetilbud.

Få erfaringer fra andre land og ​​stor kunnskapsmangel

I Danmark har Århus universitetssykehus over åtte års erfaring med å tilby hjemmeovervåking av gravide med risikosvangerskap. Erfaringene hittil er at de gravide og helsepersonellet er godt fornøyde med tilbudet. Fra høsten 2021 blir dette et nasjonalt tilbud i Danmark. Noen få andre steder i verden tilbyr dette på forsøksbasis, men fremdeles gjenstår mange uløste utfordringer, inkludert sikker overføring av data til sykehusets elektroniske systemer. I tillegg mangler vi kunnskap om både brukerforventninger og tilfredshet, kliniske resultater og helseøkonomiske vurderinger. HOME-studien vil bidra til å fylle flere av disse kunnskapshullene.

16 millioner fra Forskningsr​ådet for å utvikle nye helsetjenester til gravide med risikosvangerskap

I juni 2021 ble prosjektlederne Annetine Staff og Aase Pay ved Kvinneklinikken tildelt 16 millioner fra Forskningsrådet for HOME-studien i kategorien «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv». Forskningsrådet ga søknaden topp skår for relevans: «Søknaden er særdeles relevant for e-helse i forebygging, behandling og tjenestelevering og samhandling. Den har ingen mangler».

Forskerne ved Kvinneklinikken har stor ekspertise i morkakeforskning. HOME vil blant annet teste om et eller flere proteiner laget av morkaken, og som kan måles med en enkel blodprøve, kan bidra til en bedre persontilpasset overvåking av slike risikosvangerskap.

God​​​e samarbeidspartnere trengs for å få lage ett nytt system med hjemmeovervåking

Løsningene hjemmeovervåking trenger finnes ikke i dag, og må utvikles i samarbeid mellom forskerne og teknologi og innovasjonssklinikkens ansatte, industripartnere, IKT-leverandørene og brukerne.

Dignio og Medexa er sentrale industrisamarbeidspartnere, sammen med regionens IT- tjenesteleverandør Sykehuspartner. Brukerorganisasjonen LUB (Landsforeningen uventet barnedød) vil bidra med å utvikle nye kommunikasjonsløsninger, samt til å få frem pasientenes forventninger til og forslag til forbedringer av nye tjenesteløsninger.

Ved siden av de store utfordringene med å utvikle sikre IT-løsninger i HOME-prosjektet, er utviklingen av nye arbeidsmetoder for jordmødre og fødeleger en stor endringsprosess. Dette omfatter klinisk utvelgelse av gravide som skal tilbys slik hjemmeovervåking, opplæring av disse, og rutiner for å sikre god kontinuitet og kontakt når den gravide ikke er fysisk på sykehuset, men i eget hjem. HOME-studien innebærer derfor at mange ansatte ved Kvinneklinikken legger om sine rutiner, og disse vil derfor være aktivt involverte i endringen i arbeidsmetodikk.

Ny teknologi gir ny mulighet for over​våking av risikograviditeter hjemme

Vanligvis brukes ultralydbasert teknikk til måling av fosterets hjerterytme ved CTG. Dette betyr at endring av fosterets stilling og mye fett på magen kan påvirke signalene.

I HOME vil vi bruke et nytt system som baserer seg på fosterets EKG, det vil si elektrofysiologiske signaler fra hjertet. Den gravide kvinnens EKG vil også måles, slik at både mors og fosterets hjerterytme leses av samtidig. Denne teknikken fungerer godt også om fosteret beveger seg og om kvinnen er overvektig. Dermed er det også enkelt for kvinnen å sette på denne registreringsdelen hjemme, uten hjelp av jordmor eller lege. Dette systemet er nylig blitt valgt som nasjonal leverandør i Danmark.

Først skal vi finne ut hva brukerne ønsker seg og høre på rådene fra dem

Forskningsrådet ønsker at samfunnsperspektivet inkluderes i denne typen samarbeidsprosjekter («Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv»).

HOME nyter godt av erfarne sosiologer fra Universitetet i Oslo som har erfaring fra kvinnehelseforskning. Disse jobber sammen med brukerrepresentanten vår fra Landsforeningen uventet barnedød, forskere fra OsloMet og OUS med å innhente viktige innspill fra både helsepersonell og gravide kvinner, slik at utviklingen av hjemmeovervåkingen best mulig tilpasses brukernes behov. De første kvinnene som tilbys hjemmeovervåking vil også tilbys å være med i en pilotstudie der forskerne gir tett oppfølging for å optimalisere all kommunikasjon og avtaler mellom hjemmet og Kvinneklinikken.

HOME skal bidra m​​​ed klinisk forskning som kan gi enda bedre tjenester til gravide

HOME-studien er først og fremst motivert av et behov hos våre pasienter ved Kvinneklinikken. Mange ønsker selv å være mer hjemme. HOME innebærer muligheter for enda bedre persontilpasset helsetilbud for gravide med risikosvangerskap, noe vi tror kvinnene og deres familier vil nyte godt av.

HOME innebærer at gravide mer aktivt involveres i egen oppfølging av risikosvangerskap. Ikke alle gravide vil ønske dette. Og noen risikotilstander kan av medisinske grunner ikke overvåkes i hjemmet.

Vi ser med glede frem til å utvikle en ny tjeneste som vi tror kommer til å ha positive ringvirkninger på mange andre tjenester fra Kvinneklinikken og Oslo universitetssykehus i fremtiden.

Vi har mye å lære innen e-helse-støttet kommunikasjon og vi ser frem til å gjennomføre prosjektet i samarbeid med industripartnere, prosjektmedarbeidere, klinisk personell og ikke minst i samarbeid med tidligere og fremtidige gravide pasienter!

Her kan du lese mer om HOME-studien ved Kvinneklinikken, OUS.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!
 

Sist oppdatert 04.09.2023