Ekspertsykehuset

Digital støtte for bedre helse og livskvalitet

Oslo universitetssykehus (OUS) egen tverrfaglige forskningsavdeling, har designet, utviklet og testet eHelseløsninger itl selvhjelp og egenmestring i 20 år.

Grafisk brukergrensesnitt
Foto: Avdeling for Digital helseforskning.

Tekst: Lise Solberg Nes, avdelingsleder og forskningssjef, Avdeling for Digital Helseforskning, Medisinsk klinikk (MED), Oslo universitetssykehus (OUS).
Foto: Avdeling for Digital Helseforskning

Avdeling for Digital Helseforskning, tidligere kalt Senter for Pasientmedvirkning og Sykepleieforskning/Samhandlingsforskning (SPS), ligger i Medisinsk klinikk og feirer faktisk 20-års jubileum i år. 

Helt siden starten for tjue år siden har avdelingen jobbet for å bygge kunnskap og skape løsninger med stor grad av brukermedvirking. Resultatet er et spennende repertoar av eHelseløsninger som er trygt forankret i brukervennlighet, nytte og evidens. Ikke rart vi har forkortet navnet vårt til DIG.

bilde av Lise Solberg Nes, er avdelings- leder og forskningssjef i  Avdeling for Digital Helseforskning​

Lise Solberg Nes, er avdelings- leder og forskningssjef i DIG

Kommunikasjons- og samhandlingsløsninger

De tidligste digitale løsningene fra SPS/DIG, Choice for voksne, og SiSom, en avatarlignende animert kartleggingsløsning for barn, støttet forberedelse til konsultasjon, kartlegging av symptomer og pasienters egen prioritering før møtet med helsepersonell.

Begge disse løsningene kan enkelt tilpasses ulike pasientgrupper, og bruken fremmer kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell samt bidrar til økt bevisstgjøring, forutsigbarhet og innsikt.

For tiden arbeider vi med å gjøre en videreutviklet versjon av Choice tilgjengelig for pasienter og helsepersonell ved OUS via helsenorge.no.​ Dette er en kommunikasjons- og samhandlings-/samvalgsløsning kalt InvolverMeg.

SiSom er blitt en kommersiell løsning som er tilgjengelig gjennom det Inven2 initierte selskapet dHealth AS, og du kan selv teste ut SiSom på sisom.net

Selvhjelps- og egenmestringsløsninger

I senere år har DIG også utviklet en rekke eHelseløsninger til selvhjelp og egenmestring ved akutte- og/eller langvarige sykdommer. Bruk av den evidensbaserte stressmestringsløsningen StressProffen©™ har for eksempel vist statistisk signifikant reduksjon av stress, angst og depresjon, samt bedret livskvalitet, i en randomisert kontrollert studie med pasienter med kreft. 

​Les hele saken om «StressProffen - bedre livskvalitet for deg som har eller har hatt kreft» publisert på Ekspertsykehuset i juni i år.

Skjermbilde fra StressProffen

Skjermbilder fra StressProffen 

På samme måte har bruk av smertemestringsprogrammet EPIO©™ vist reduserte symptomer på depresjon og selvreguleringstrettet i en randomisert kontrollert studie for de som lever med langvarige smerter. I likhet med SiSom er både StressProffen og EPIO nå også tilgjengelige gjennom dHealth AS.

I tillegg har vi eCHANGE©™ som er en spennende digital løsning for vektstabilisering etter vektnedgang fra sykelig overvekt.

Samtidig pågår nå også et forskningsprosjekt som fokuserer på støtte for pårørende til kritisk syke. Veien videre er et samarbeidsprosjekt med Akuttmedisinsk avdeling i Medisinsk klinikk.

Spennet i våre løsninger er stort, og det aller nyeste prosjektet i forskningsporteføljen, ZuperSmart©™ er et digitalt stressmestringsverktøy for barn, og det lanseres snart nasjonalt i et samarbeidsprosjekt med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst (RVTS Øst). Følg med på neste blogg fra DIG i Ekspertsykehuset – Da vil det handle om ZuperSmart!

Forskning og samarbeid

Vår tverrfaglige avdeling består av dyktige forskere og egne seksjoner for innholds- og løsningsutvikling, men ingen kan oppnå suksess alene, og tett samarbeid med lokale krefter både i og utenfor Medisinsk klinikk er uvurderlig for oss.​

Da behovet for umiddelbar tilrettelegging av digital pasientbehandling oppsto under COVID-19, kastet vi oss for eksempel rundt, i tett samarbeid med Avdeling for Informasjonssikkerhet, for å bidra til at sikre, nødvendige prosedyrer for videoløsninger raskt ble innført i Oslo universitetssykehus.

Vi har også et solid nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i alle våre prosjekt. Slik er det for eksempel med StressProffen©™ og EPIO©™ som nå skal testes ut i et forskningsprosjekt ved blant annet Mayo klinikken i Minnesota.

En skjult diamant i sykehuset

Vi har lært mye i de 20 årene avdelingen vår har eksistert, og det som gjør DIG til en virkelig diamant i sykehuset er den solide kompetansen og erfaringen som avdelingen vår nå har.

Det er mange som etter hvert har fått øynene opp for eHelse, og enda flere vil det bli.

Likevel er det fremdeles mange utfordringer med eHelse-løsninger som utvikles. Det må for eksempel mer kunnskapsgrunnlag og teori til, og det trengs mer involvering av brukere, pasienter og helsepersonell i design og utvikling. I tillegg opplever eHelse-feltet stort frafall fra deltagere i studier, manglende randomiserte kontrollerte effektstudier, og fremdeles implementeres de færreste eHelseløsninger til klinisk bruk etter endt studie.

For å møte slike utfordringer har vår avdeling utviklet et eget prosjektstyringsverktøy som sikrer at alle utfordringer er gjennomtenkt og møtt i forskningsprosessen. Krysningspunktet mellom relevant evidens, klinisk erfaring og brukermedvirkning kan ikke undervurderes når målet er nyttige, bærekraftige digitale løsninger.

Slik er løsningene fra DIG unike i og med at de i sin helhet er basert på evidens, med høy grad av involvering fra pasienter og helsepersonell.

Bilde av ansatte ved Digital Helseforskning

Ansatte på Avdeling for Digital Helseforskning (de fleste).​

Med OUS og digital helseforskning inn i fremtiden

Potensialet for helse- og samfunnsrelaterte gevinster av forskningen fra Avdeling for Digital Helseforskning er stor. Så hvorfor har du kanskje ikke hørt om denne avdelingen før?

Avdeling for Digital Helseforskning var gjerne litt forut for vår tid det første tiåret. I tillegg er vi en del av et stort sykehus hvor fokus naturlig nok ikke alltid er på denne typen forskning. Sykehusets første og største oppgave er god pasientbehandling, og i konkurranse med kliniske sys temer og fare for liv og helse kan det være utfordrende å prioritere «apper» for egenmestring og samhandling/samvalg.

Samtidig så vet vi at slike løsninger kan være til støtte for pasientene. Derfor bør brukersentrerte, evidensbaserte løsninger som utvikles i Oslo universitetssykehus være en del av fremtidens pasienttilbud. Om det skal være som enkeltstående, kommersielle løsninger, eller rett og slett som et integrert, trygt tilbud fra sykehuset til sine pasienter, gjenstår å se.

Vårt mål etter 20 år er å videreføre spennende forskning og bidra til et fundament med evidensbaserte selvhjelps- og egenmestringsmetoder gjennom brukervennlige, digitale former for kommunikasjon og samhandling i og for sykehuset, ansatte og pasienter.

Les mer om Avdeling for Digital Helseforskning 

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset. ​​

Sist oppdatert 21.11.2022