Seksjon for utprøvende kreftbehandling

Seksjon for utprøvende kreftbehandling ledes av Jon Amund Kyte.

Jon Amund Kyte 01 HIGHRES.jpg
Klinisk kreftforskning er en integrert del av virksomheten ved Avdeling for kreftbehandling (AKB) og det er et overordnet mål at pasienter så langt det er mulig, skal tilbys behandling innenfor rammen av en klinisk studie. Seksjon for utprøvende kreftbehandling har som hovedoppgave å legge til rette for at ulike forskningsprosjekter kan gjennomføres i AKB, med forutsigbarhet og av god kvalitet. 

Forskningsprosjektene utføres i samarbeid med legemiddelindustrien og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Majoriteten av studiene som gjennomføres er legemiddelstudier (fase I-III). Utprøvende behandling inkluderer immunterapi, målrettede medikamenter, genterapi, kreftvaksiner og lindrende behandling. I tillegg er det et økende antall studier innen spesielt stråleterapi, men også observasjons- og registerstudier inne f.eks. kirurgi -og diagnostiske prosedyrer samt livskvalitet.

Fokus på kvalitet og god infrastruktur er en forutsetning for god klinisk kreftforskning, for å oppnå våre mål for rask oppstart og god pasientinklusjon. For å ivareta denne viktige oppgaven, er det over tid bygget opp en robust infrastruktur med studieleger, studiesykepleiere og forskningskoordinatorer.

De fleste forskningsprosjektene skjer i regi av de respektive fagseksjonene i AKB. I tillegg har seksjonen en egen klinisk virksomhet knyttet til tidligfaseutprøvning av kreftlegemidler og annen kompleks intervensjon, Utprøvingsenheten.

Seksjonen består av tre enheter, og er lokalisert på Ullevål og Radiumhospitalet:
   - Enhet for studieleger
   - Enhet for studiesykepleiere
   - Forskningssekretariatet

 
Det er til en hver tid 50-60 personer tilknyttet seksjonen, fordelt på 50 årsverk, hvorav 6 er leger, 11 er forskningskoordinatorer og 30-40 er studiesykepleiere. De fleste av disse er eksternt finansierte. En oversikt over ansatte finnes her.

Alle studiesykepleierne i AKB er formelt organisert i Enhet for studiesykepleiere, men er tilknyttet ulike forskningsprosjekter i de forskjellige fagseksjonene. Studiesykepleierne bidrar med kunnskap og ekspertise på planlegging, gjennomføring og oppfølging av pasienter i kliniske studier og er en helt avgjørende ressurs for å kunne opprettholde avdelingens- og seksjonens forskningsaktivitet.

Forskningssekretariatet består av forskningskoordinatorer, prosjektmedarbeider og sekretær, og er en ressurs som lokal forskningsstøtte ved legemiddelutprøving og bistår prosjektleder med utarbeidelse av protokoll og pasientinformasjon/samtykkeskriv, søknad til regulatoriske myndigheter og etisk komité, intern forankring inkludert budsjettering og avtaler med serviceavdelinger, personvernombud og forskningsutvalg. Forskningskoordinator er primærkontakt mot sponsor og andre samarbeidende aktører.

Ved akademiske multisenterstudier har prosjektleder anledning til å benytte seg av kompetansesenteret ved seksjonen, Clinical Trial Office (CTO). CTO består av et utvalg av spesialiserte roller fra seksjonens tre enheter som har til hensikt å være en støttefunksjon for prosjektleder og ansvarlige forskningskoordinator, hovedsakelig i oppstartsfasen, men også gjennom studiens forløp. Utarbeidelse av protokoll, sikkerhetsrapportering, legemiddelflyt og datahåndtering er noe av det som CTO kan bistå ved.

Kontakt

Sekretær -

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling, Seksjon for utprøvende kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Research at Oslo University Hospital

Clinical trials by The Department of Clinical Cancer Research
Les mer hos OUS-research
Research at Oslo University Hospital

Nordic Network for Early Cancer Trials

A cooperation between phase 1 units in Denmark, Finland, Norway and Sweden
Les mer om Nordic NECT
Nordic Network for Early Cancer Trials

OncoDistinct Network

A multidisciplinary group of investigators with an expertise in early drug development and clinical research
Les mer om ODN
OncoDistinct Network