Helseopplysningsskjema

Helseopplysningsskjema - For tidsubestemt dom (PDF)

Helseopplysningsskjema - For tidsbestemt dom (PDF)

 

Den faglig ansvarlig mottar helseopplysningskjema sammen med straffesaksdokumnetene ved rettskraftig dom. 

Helseopplysningsskjema skal fylles ut 3 uker etter rettskraftig dom og sendes til Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern. 

Informasjonen fra helseopplysningsskjemaet registreres enhetens register, jf. psykisk helsevernloven § 5-2b.

Sist oppdatert 05.10.2023