Intensivpsykiatrisk døgnbehandlingsenhet

Intensivpsykiatrisk døgnenhet er en enhet på RASP som skal ha kortere innleggelse enn de øvrige døgnenhetene. Vi beregner en maksimal innleggelsestid på 4-6 uker. Dette innebærer ett tett samarbeid med det lokale behandlingsapparatet under hele innleggelsen. Planlegging av tiden etter utskrivelse vil starte allerede i vurderingsfasen for å kunne opprettholde endringer som skjer under innleggelsen. Enheten tar imot pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser med behov for spesialisert utredning og behandling. De fleste pasientene har alvorlig anoreksi, evt. alvorlige former for bulimi. Intensivenheten har sengekapasitet for opptil 8 pasienter. Enheten er lokalisert i 4. etasje i A-fløyen på bygg 37. Enhetsleder på intensivpsykiatrisk døgnbehandlingsenhet er Bjørnar Johannessen.

Etter at pasienten har fått vurdert sin søknad i sentralt inntaksteam, blir pasienten innkalt til en vurderingssamtale, gjerne sammen med med behandler fra innsøkende instans og pårørende. Hensikten er å gjensidig utveksle informasjon for å finne ut om innleggelse i enheten er hensiktsmessig.

Ved tilbud om innleggelse starter forvernsfasen. Den består av 1-2 forvernsmøter, av og til noe mer hvis det vurderes viktig i behandlingen. Innleggelses- og utskrivelsesdato fastlegges vanligvis under forvern.

Når behandlingen er godt planlagt og pasienten våger å samarbeide om behandlingen, ser vi at man kan oppnå viktige positive endringer.

Hver pasient/ familie får et tverrfaglig behandlingsteam å forholde seg til som samarbeider omkring behandlingen. Behandlingsteamet ledes og koordineres av behandler som er lege eller psykolog. Er behandler en psykolog, får pasienten også en medisinskansvarlig lege. I tillegg er tre miljøterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog en del av behandlingsteamet.

Behandlingen er tverrfaglig og tilpasses hver enkelt. Barn og unge behandles i nært samarbeid med omsorgsgivere, som ofte innlegges sammen med barnet.

På enheten deltar pasienten i et strukturert og tilpasset miljøterapeutisk behandlingsopplegg. Struktur og rammer rundt måltider og måltidsituasjoner, samt øke mestringen omkring dette er et fundament for behandlingen i enheten. Miljøpersonalet tilbyr motivasjons- og støttesamtaler og jobber etter motivasjonsterapeutiske prinsipper. Egenmestringstrening (EMT) er en viktig del av behandlingen.

Alle pasienter tilbys individualterapeutiske samtaler med psykolog eller lege, og for barn og ungdom benyttes en familiebasert tilnærming tilpasset den enkelte familie med fokus på psykoedukasjon og veiledning til foreldre.  For ungdom over 16 år velges den tilnærming som vurderes mest hensiktsmessig.

Somatisk utredning og behandling følges opp av pasientansvarlig lege under oppholdet.

Kostbehandlingen skjer i samarbeid med lege og klinisk ernæringsfysiolog.

En gang i uken samles behandlingsteamet rundt den enkelte pasient for å drøfte aktuelle problemstillinger. Både pasient og foresatte som er innlagt deltar på behandlingsmøtene.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak henvisninger

Informasjon rundt henvisningen og hva den skal inneholde: 

Generelt om Regional seksjon spiseforstyrrelser(RASP): 

RASP er et høyspesialisert klinisk tilbud i Helse Sør - Øst og mottar søknad om behandling fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i regionen. 

Søknad om poliklinisk, dag- og døgnbehandling ved RASP kan sendes når behandling etter gjeldene kliniske retningslinjer i lokalsykehus (BUP/DPS) ikke har gitt tilfredsstillende resultat innen rimelig tid ved en positiv endring i pasientens tilstand og motivasjon, eller når diagnostikk eller behandling krever særskilt kompetanse.

Dette vil gjelde alvorlig syke pasienter og/eller pasienter som over tid har vist seg å være særlig komplisert å behandle i psykiatrisk/barne- og ungdomspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste.
 
RASP sin vurdering gjøres på grunnlag av henvisningen og - ved behov - supplerende opplysninger og / eller utredning ved RASP. 
 

Målgruppe for RASP:

 • Alvorlig SF (F50 i ICD-10) som er forsøk behandlet i spesialisthelsetjenesten.
 • SF (F50 i ICD-10) med alvorlig kompliserende tilleggslidelse (psykiatrisk, somatisk, atferdsmessig)

Hva skal henvisningen inneholde

Formalia:

 • Ansiennitetsdato: når DPS/BUP mottok henvisning
 • Har pasienten rett til helsehjelp: Ja eller Nei. 
 • Vurdert dato: 
 • Frist dato:
 • Helsehjelp innfridd dato:
 • Rettslig grunnlag; § PHL samt dato for når vedtaket er fattet.
 • Status pakkeforløp, Hvilket pakkeforløp og sammendrag forløpet
 • Ved henvisninger fra avtalespesialister gjør Rasp rettighetsvurderingen.

Henvisningstekst:

 • kort sykehistorie 
 • pasientens livssituasjon
 • beskrivelse av pasienters spiseforstyrrelse med diagnostisk utredning og          vurdering. 
 • tidligere og nåværende behandling, og vurdering av hvorfor behandlingen ikke har lykkes 
 • somatisk tilstand med informasjon om sentrale biologiske parametre (beskrivelsen bør ikke være eldre enn 4 uker.): BMI, blodprøver, somatisk status
 • Differensialdiagnostiske vurderinger
 • oppdatert behandlingsplan
 • individuell plan
 • ved søknad om innleggelse må det fremkomme at innleggelse lokalt har vært prøvd. Vi ønsker beskrivelse av hvilken behandling som er gitt og utfallet av den.
 • Ønske og mål for behandlingen ved Rasp

Vurdering

Alle henvisninger som kommer til Rasp blir behandlet på et ukentlig inntaksmøte. 

Følgende deltar på inntak: Seksjonsleder, enhetsledere, seksjonsoverlege, psykologspesialist og merkantil.

Inntaket vurder henvisningen ut fra de ovenfor nevnte punktene. 

Hvis behandlingstilbudet lokalt ikke har gitt tilfredsstillende resultat innen rimelig tid, og pasienten vurderes å kunne nyttiggjøre seg behandling ved Rasp, inviteres pasienten og henviser evt andre aktuelle (f.eks. familie og eller samarbeidspartnere) til et eller flere informasjons- og vurderingsmøter med RASP. 

Etter vurderingsmøtene fattes det en beslutning i enhetenes inntaksmøte om et eventuelt tilbud ved Rasp.

Kontakt

Postadresse

OUS HF, Ullevål, RASP Intensivenheten Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg  37, inngang A

Ekspedisjonen er i 3 etg. på inngang A . Har du ikke avtale om å gå direkte til enheten, skal du henvende deg her.

Bygg 37 inngang A som er et murbygg i fem etasjer med balkonger helt i enden.

Ullevål sykehus Bygg 37A

Kirkeveien 166

0450, Oslo