Døgnbehandlingsenhet voksne

Døgnenhet for voksne på RASP er en enhet for personer over 18 år som sliter med alvorlige spiseforstyrrelser, og som har behov for døgnbehandling. De fleste pasientene har alvorlig anoreksi, eventuelt alvorlige former for bulimi. For pasienter med annen samtidig alvorlig psykisk lidelse som alvorlig depresjon med suicidalfare, psykose eller rusmisbruk vil behandlingen måtte foregå annetsteds. Enheten har sengeplass til 10 pasienter, og holder til i 5. etasje i bygg 37 A på Ullevål. Varigheten av innleggelsen vil tilpasses den enkelte pasient, men for de fleste dreier det seg om en innleggelsestid på 3-6 måneder. Enhetsleder for døgnbehandlingsenhet voksne er Maria Øverås.

Pasienter vurderes til innleggelse på Rasp etter henvisning fra DPS. Deretter får pasienten tilbud om en vurderingssamtale. Hensikten er å gjensidig utveksle informasjon for å finne ut om innleggelse er hensiktsmessig. Den enkelte pasient kan møte alene (eller med pårørende), og helst med helsepersonell fra henvisende instans. Fra RASP møter en psykologspesialist eller psykiater, og eventuelt en lege.

Dersom pasienten får tilbud om innleggelse, er det vanligvis nødvendig med flere samtaler for å vurdere og planlegge innleggelsen og målsettingen med denne. I disse samtalene møter en eller flere fra behandlingsteamet som er tiltenkt den enkelte.

Før innleggelse er det ønskelig å skriftliggjøre en gjensidig forpliktende behandlingsavtale/samarbeidsavtale. For pasienter som er undervektige vil en nødvendig del av denne avtalen være å forplikte seg til å gjennomføre måltider etter en nærmere bestemt kostliste, og et mål for ukentlig minimum vektoppgang. Annet kan være å forplikte seg til aktivt å arbeide for å slutte med oppkast dersom dette er en del av sykdommen. Restriksjoner i forhold til aktivitet kan være aktuelt ved undervekt. Bruk av vanndrivende medikamenter og avføringstabletter er ikke tillatt.

Hver pasient får et tverrfaglig behandlingsteam å forholde seg til som samarbeider omkring behandlingen. Behandlingsteamet ledes og koordineres av behandler som er psykiater eller psykologspesialist. Pasienten har alltid en medisinskansvarlig lege på sitt team. I tillegg er to miljøterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog en del av behandlingsteamet.

Behandlingstilnærmingen er tverrfaglig. På avdelingen deltar pasienten i et strukturert og tilpasset miljøterapeutisk behandlingsopplegg. Dette innebærer blant annet å ta del i måltidsstrukturen i posten hvor pasienten motiveres til å ta ansvar for eget inntak av mat og drikke. Struktur og rammer rundt måltider og måltidsituasjoner, samt å øke mestringen omkring dette er et fundament for behandlingen i posten. Miljøpersonalet tilbyr motivasjons- og støttesamtaler og jobber etter mentaliseringsbaserte prinsipper.

Det gis et individuelt psykoterapeutisk tilbud av psykiater eller psykologspesialist. Det velges da som regel teknikker fra flere ulike terapeutiske retninger med utgangspunkt i den enkelte pasients behov. Dette kan være metoder innenfor motivasjonsterapi, kognitiv atferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv trening.

Enheten tilbyr flere ulike grupper. Mentaliseringsbasert gruppe, intro/motivasjonsgruppe, "kropp og sinn"-gruppe og andre grupper er en fast komponent i tilbudet, og enheten har flere terapeuter med videreutdanning i gruppeterapi.

Ser du etter informasjon om Temperament-Based Therapy with Support (TBT-S) - se mer informasjon og brosjyre på poliklinikken til RASP sin side.

En gang i uken samles behandlingsteamet rundt den enkelte pasient for å drøfte aktuelle problemstillinger. Pasienten er en aktiv del i dette.

Seksjonens mål er størst mulig grad av frivillighet i behandlingen. Noen ganger kan likevel spiseforstyrrelsen være så sterk at pasienten står i fare for betydelig helseskade eller død, og da kan innleggelse på tvang være nødvendig.

RASP er godkjent for bruk av tvungen behandling etter Psykisk helsevernloven.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak henvisninger

Informasjon rundt henvisningen og hva den skal inneholde: 

Generelt om Regional seksjon spiseforstyrrelser(RASP): 

RASP er et høyspesialisert klinisk tilbud i Helse Sør - Øst og mottar søknad om behandling fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i regionen. 

Søknad om poliklinisk, dag- og døgnbehandling ved RASP kan sendes når behandling etter gjeldene kliniske retningslinjer i lokalsykehus (BUP/DPS) ikke har gitt tilfredsstillende resultat innen rimelig tid ved en positiv endring i pasientens tilstand og motivasjon, eller når diagnostikk eller behandling krever særskilt kompetanse.

Dette vil gjelde alvorlig syke pasienter og / eller pasienter som over tid har vist seg å være særlig komplisert å behandle i psykiatrisk/barne- og ungdomspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste.

RASP sin vurdering gjøres på grunnlag av henvisningen og - ved behov - supplerende opplysninger og / eller utredning ved RASP. 
 

Målgruppe for RASP:

 • Alvorlig SF (F50 i ICD-10) som er forsøk behandlet i spesialisthelsetjenesten.
 • SF (F50 i ICD-10) med alvorlig kompliserende tilleggslidelse (psykiatrisk, somatisk,          atferdsmessig)

Hva skal henvisningen inneholde

Formalia:

 • Ansiennitetsdato: når DPS/BUP mottok henvisning
 • Har pasienten rett til helsehjelp: Ja eller Nei. 
 • Vurdert dato: 
 • Frist dato:
 • Helsehjelp innfridd dato:
 • Rettslig grunnlag; § PHL samt dato for når vedtaket er fattet.
 • Status pakkeforløp, Hvilket pakkeforløp og sammendrag forløpet
 • Ved henvisninger fra avtalespesialister gjør Rasp rettighetsvurderingen.

Henvisningstekst:

 • kort sykehistorie 
 • pasientens livssituasjon
 • beskrivelse av pasienters spiseforstyrrelse med diagnostisk utredning og                vurdering. 
 • tidligere og nåværende behandling, og vurdering av hvorfor behandlingen ikke har lykkes 
 • somatisk tilstand med informasjon om sentrale biologiske parametre (beskrivelsen bør ikke være eldre enn 4 uker.): BMI, blodprøver, somatisk status
 • Differensialdiagnostiske vurderinger
 • oppdatert behandlingsplan
 • individuell plan
 • ved søknad om innleggelse må det fremkomme at innleggelse lokalt har vært prøvd. Vi ønsker beskrivelse av hvilken behandling som er gitt og utfallet av den.
 • Ønske og mål for behandlingen ved Rasp

Vurdering

Alle henvisninger som kommer til Rasp blir behandlet på et ukentlig inntaksmøte. 

Følgende deltar på inntak: Seksjonsleder, enhetsledere, seksjonsoverlege, psykologspesialist og merkantil.

Inntaket vurder henvisningen ut fra de ovenfor nevnte punktene. 

Hvis behandlingstilbudet lokalt ikke har gitt tilfredsstillende resultat innen rimelig tid, og pasienten vurderes å kunne nyttiggjøre seg behandling ved Rasp, inviteres pasienten og henviser evt andre aktuelle (f.eks. familie og eller samarbeidspartnere) til et eller flere informasjons- og vurderingsmøter med RASP. 

Etter vurderingsmøtene fattes det en beslutning i enhetenes inntaksmøte om et eventuelt tilbud ved Rasp.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang A,

Henvend deg i ekspedisjonen 3. etg. eller etter avtale

Bygg 37 inngang A som er et murbygg i fem etasjer med balkonger helt i enden.

Ullevål sykehus Bygg 37A

Kirkeveien 166

0450, Oslo