Døgnbehandlingsenhet barn og unge

Målgruppen for denne enheten er barn og ungdom opp til 18 år som strever med alvorlig spiseforstyrrelse der det er behov for utredning og behandling på regionalt nivå. Foreldre/omsorgspersoner og eventuelt søsken legges inn sammen med barnet/ungdommen. Barne- og ungdomsenheten har plass til 6 familier, og i tillegg har vi 2 hjemmesykehusplasser. Vi holder til i 2. etasje i bygg 37B på Ullevål. Rammen for oppholdets lengde blir bestemt i samarbeid med henviser og familien. Varighet på innleggelsen kan variere fra 6–12 uker.  Enhetsleder på døgnbehandlingsenhet for barn og unge er Trine Naustdal

Alle familier som får tilbud om innleggelse blir innkalt til 1-3 polikliniske samtaler før innleggelse (vurderingssamtale og forvernssamtaler). Henvisende instans deltar i disse samtalene. Fra RASP møter en eller flere fra behandlingsteamet som er tiltenkt den enkelte.

Hensikten med vurderingssamtalen er å utveksle gjensidig informasjon for å finne ut av om innleggelse eller annen behandling er mest hensiktsmessig. I forvernssamtalene er fokuset å planlegge innleggelsen sammen med familien og henviser slik at man kommer frem til best mulig behandling som kan føre til endring og bedring.

Behandling

Behandlingstilnærmingen er tverrfaglig og baserer seg i hovedsak på systemisk familieterapeutisk tilnærming.

Hovedmålsetting med familieinnleggelse ved RASP er å styrke familiens mestring med sikte på å hjelpe den unge til å overkomme spiseproblemet og gradvis klare tilstrekkelige måltider hjemme. Ved familieinnleggelser ønsker vi å forene familiens omsorg, engasjement og kunnskaper med døgnbehandlingsenhetens støtte, struktur og kompetanse på spiseforstyrrelser. En vil legge spesiell vekt på å støtte foreldrenes omsorgsrolle og tillit til egen kompetanse. Videre er det et mål å styrke den unges tilknytningsforhold og å redusere konflikter, usikkerhet og opplevelse av maktesløshet som spiseforstyrrelsen kan ha ført med seg hos den enkelte. I tillegg ønsker en å ivareta familiemedlemmenes, inkludert søskens, behov for støtte og informasjon i forbindelse med alvorlig sykdom i familien da vi ser at denne sykdommen påvirker samspillet i hele familien.

Det gjennomføres ukentlige familiesamtaler og foreldresamtaler med behandlingsansvarlig og familieterapeut og/eller miljøterapeut.

Det kan gis et individuelt psykoterapeutisk tilbud av lege/psykolog. Det anvendes ulike terapeutiske tilnærminger utfra den enkelte ungdoms behov.

Miljøterapi ved enheten dreier seg i hovedsak om å støtte og veilede foreldrene samt å støtte ungdommen i deres arbeid mot sykdommen. Det gjennomføres faste miljøterapeutiske samtaler før og etter måltider, samt faste oppsummeringssamtaler daglig.

Det serveres fire hovedmåltider per dag i felles matsal. Hvert hovedmåltid varer en halv time. Familiene spiser sammen eller hver for seg. Miljøpersonalet bistår i ulik grad i måltidene etter familienes individuelle behov, der hovedfokuset er at familiene skal mestre måltidene med minst mulig grad av støtte fra miljøterapeut.

En viktig del av behandlingen er egenmestring og å øve hjemme i sine daglige omgivelser. Vanligvis skal familiene hjem i alle helger etter de første to ukene for å øve på å bruke nye strategier. Dette kalles egenmestringstrening. Vi forventer at barnet/ungdommen og familien tilbringer mer og mer tid hjemme utover i behandlingsforløpet.

Ukentlige behandlingsmøter

Det holdes ukentlige behandlingsmøter med familien og teamet der aktuelle problemstillinger drøftes og eventuelle endringer gjøres.

 

Klikk her for å se Enhet for barn og unge sin brosjyre

 

Enheten har egen skole med 3-4 lærere (tilknyttet Kirkeveien skole) som samarbeider tett med barnets/ungdommens hjemskole. Barnet/ungdommen og søsken får tilbud om undervisning og/eller bistand ifht. skoleoppgaver. Skoletilbudet vil variere etter ungdommens behov og kapasitet.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak henvisninger

Informasjon rundt henvisningen og hva den skal inneholde: 

Generelt om Regional seksjon spiseforstyrrelser(RASP): 

RASP er et høyspesialisert klinisk tilbud i Helse Sør - Øst og mottar søknad om behandling fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i regionen. 

Søknad om poliklinisk, dag- og døgnbehandling ved RASP kan sendes når behandling etter gjeldene kliniske retningslinjer i lokalsykehus (BUP/DPS) ikke har gitt tilfredsstillende resultat innen rimelig tid ved en positiv endring i pasientens tilstand og motivasjon, eller når diagnostikk eller behandling krever særskilt kompetanse.

Dette vil gjelde alvorlig syke pasienter og / eller pasienter som over tid har vist seg å være særlig komplisert å behandle i psykiatrisk/barne- og ungdomspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste.
 
RASP sin vurdering gjøres på grunnlag av henvisningen og - ved behov - supplerende opplysninger og / eller utredning ved RASP. 
 

Målgruppe for RASP:

 • Alvorlig SF (F50 i ICD-10) som er forsøk behandlet i spesialisthelsetjenesten.
 • SF (F50 i ICD-10) med alvorlig kompliserende tilleggslidelse (psykiatrisk, somatisk,          atferdsmessig)

Hva skal henvisningen inneholde

Formalia:

 • Ansiennitetsdato: når DPS/BUP mottok henvisning
 • Har pasienten rett til helsehjelp: Ja eller Nei. 
 • Vurdert dato: 
 • Frist dato:
 • Helsehjelp innfridd dato:
 • Rettslig grunnlag; § PHL samt dato for når vedtaket er fattet.
 • Status pakkeforløp, Hvilket pakkeforløp og sammendrag forløpet
 • Ved henvisninger fra avtalespesialister gjør Rasp rettighetsvurderingen.

Henvisningstekst:

 • kort sykehistorie 
 • pasientens livssituasjon
 • beskrivelse av pasienters spiseforstyrrelse med diagnostisk utredning og                vurdering. 
 • tidligere og nåværende behandling, og vurdering av hvorfor behandlingen ikke har lykkes 
 • somatisk tilstand med informasjon om sentrale biologiske parametre (beskrivelsen bør ikke være eldre enn 4 uker.): BMI, blodprøver, somatisk status
 • Differensialdiagnostiske vurderinger
 • oppdatert behandlingsplan
 • individuell plan
 • ved søknad om innleggelse må det fremkomme at innleggelse lokalt har vært prøvd. Vi ønsker beskrivelse av hvilken behandling som er gitt og utfallet av den.
 • Ønske og mål for behandlingen ved Rasp

Vurdering

Alle henvisninger som kommer til Rasp blir behandlet på et ukentlig inntaksmøte. 

Følgende deltar på inntak: Seksjonsleder, enhetsledere, seksjonsoverlege, psykologspesialist og merkantil.

Inntaket vurder henvisningen ut fra de ovenfor nevnte punktene. 

Hvis behandlingstilbudet lokalt ikke har gitt tilfredsstillende resultat innen rimelig tid, og pasienten vurderes å kunne nyttiggjøre seg behandling ved Rasp, inviteres pasienten og henviser evt andre aktuelle (f.eks. familie og eller samarbeidspartnere) til et eller flere informasjons- og vurderingsmøter med RASP. 

Etter vurderingsmøtene fattes det en beslutning i enhetenes inntaksmøte om et eventuelt tilbud ved Rasp. 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang B: Her er det ingen ringeklokke, har du en avtale kan du ringe på i 2. etasje hos enheten.

Henvend deg ellers i ekspedisjonen 3. etasje inngang A.

Inngang B til bygg 37 på Ullevål sykehus i vintersola.

Ullevål sykehus Bygg 37B

Kirkeveien 166

0450 Oslo