Seksjon for behandlingsforskning (psykiske lidelser hos voksne) (SEB)

Seksjon for behandlingsforskning (SEB) undersøker effekten av ulike behandlingsmetoder ved angstlidelser, depresjon, personlighetsproblemer, utviklingsforstyrrelser, psykosomatiske lidelser og psykoser. Målet er å bidra til kunnskapsbasert behandling ved psykiske lidelser. Seksjonens tyngste aktuelle satsningsområder er virkningsmekanismer i psykoterapi ved depresjon, effekten av psykoterapi ved psykoser, arbeidsrehabilitering ved psykoser, kort- og langtids gruppeterapi og behandling av personlighetsforstyrrelser. Forskningen skjer i nært samarbeid med kliniske enheter og med arbeids- og velferdstjenesten.

SEB driver en rekke klinikknære prosjekter som tar sikte på å:

• Forbedre og videreutvikle behandlingsmetoder for psykiske lidelser
• Bedre forståelsen av behandlingsmetodenes virkningsmekanismer
• Finne ut mer om hva slags og hvilke behandlingsmetoder som virker for hvem
• Undersøke behandlingsarbeidets ulike strukturelle og sosiale rammefaktorer
• Gjøre kost/nytte-vurderinger av ulike behandlingstiltak
• Undersøke ulike arenaer for behandling av psykiske lidelser
• Utvikling av nye og forbedrede utredningsverktøy


Seksjonen anvender et bredt spektrum av metoder, både kvalitative og kvantitative. For tiden er virksomheten i hovedsak rettet mot psykoterapi og psykososial behandling generelt, men i utgangspunktet studerer vi både biologiske, psykologiske og sosiale behandlingstilnærminger.

Seksjon for behandlingsforskning har i dag 13 ansatte. Flere av våre ansatte har kombinerte stillinger ved universitetet i Oslo og har derfor en egen presentasjonsside ved UiO sine nettsider.


Toril Dammen

Seksjonsleder, overlege og professor dr. med.
E-post: tordam@ous-hf.no

Sissel Stæhr Nilsen
Adm.rådgiver
E-post: sissen@ous-hf.no
Sissel Stæhr Nilsen er administrasjonsrådgiver for forskningsavdelingen. Sissel har tidligere jobbet i Studentsamskipnaden på Blindern (SiO), vært reiseleder for Vingreiser i Spania, og jobbet for Norges Idrettsforbund og Olympiske komitè (NIF). Hun har vært tilknyttet forskning og utviklingsavdelingen siden 2011.

Theresa Wilberg 
Overlege og professor dr. med.
E-post: theresa.wilberg@ous-hf.no

Theresa Wilberg er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og overlege i SEB. Hennes forskning omfatter særlig evaluering og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser. Hun leder Ullevål PersonlighetsProsjekt og et behandlingsprosjekt for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse, samt studier av sosial kognisjon og forholdet mellom unnvikende personlighetsproblemer og sosial fobi. Les mer om Wilberg på UiO personpresentasjonsside

Benjamin Hummelen
Overlege og forsker
E-post: benjamin.hummelen@ous-hf.no

Benjamin Hummelen er overlege og seniorforsker ved SEB. Han er prosjektleder for tre behandlingsstudier ved Poliklinikk for angst- og tvangslidelser (trikotillomani, hudplukkingslidelse og Tourettes syndrom). Videre er han prosjektleder for en multisenterstudie som har som målsetning å evaluere anvendbarheten av det nye diagnosesystemet for personlighetsforstyrrelser i DSM-5. Han har også ansvar for et biobankprosjekt, som vil undersøke sammenhengen mellom genetiske faktorer og psykiske lidelser, med hovedvekt på personlighetsforstyrrelser (Den norske nettverksstudien om personlighet og genetikk).

Ole Klungsøyr 
Forsker 2
E-post: ole.klungsoyr@ous-hf.no

Ole Klungsøyr har PhD biostatistikk / epidemiologi 2008, UiO. Han er tilknyttet Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), som veileder forskere fra UiO og OUS, og han driver også egen forskning. Han er interessert i statistiske metoder generelt, og spesielt deres anvendelser i psykiatri. Han har arbeidet med målefeilskorreksjon av psykiatriske instrumenter med dårlig reliabilitet, kausal effekt av pesonlighetsfunksjon på psykososial fungering, behandlingseffekter for voksne pasienter med ADHD, og assosiasjonen mellom sosial støtte og mortalitet i psykiatrisk epidemiologi. Les mer om Klungsøyr på UiO personpresentasjonsside

Jan Ivar Røssberg
Overlege og professor
E-post: uxjars@ous-hf.no

Jan Ivar Røssberg er professor ved Universitet i Oslo og overlege ved SEB. Han har for det meste forsket på ulike psykososiale behandlingstiltak hos personer med psykiske lidelser. Dette gjelder hvordan behandlingsmiljøet på psykiatriske poster bør optimaliseres, motoverføringsreaksjoner blant personalet, ulike aspekter ved tidlig intervensjon ved psykoser, randomiserte kontrollerte forsøk av kognitiv atferdsterapi og familiearbeid i tidlige faser av psykoselidelser. Han leder det store multisenter forskningsprosjektet Mechanisms of change in psychotherapy (MOP), som sammenligner psykodynamisk og kognitiv terapi i behandling av depresjon. Les mer om Røssberg på UiO personpresentasjonsside

André Løvgren
Forskningssykepleier, stipendiat
E-post: andre.lovgren@medisin.uio.no

André Løvgren er spesialsykepleier med lang klinisk erfaring fra sikerhetspsykiatri. Han er utdannet diakon og har en master i Helsefagvitenskap fra UiO. Før han ble forskningssykepleier ved SEB, arbeidet han i forskningsprosjektet "Sosialkognitiv trening ved schizofreni" ved NORMENT (TOP-studien). Han er nå stipendiat i MOP-prosjektet, hvor han undersøker hva som hjelper pasienter med depresjon. Hvordan er det for pasienter å gå i terapi, og hva er det ved terapien som hjelper? Dette undersøker han kvalitativt ved å intervjue pasienter etter å ha gjennomgått behandling.

June Ullevoldsæter lystad
Psykolog, PhD
E-post: juully@ous-hf.no

June jobber som psykolog og forsker i Seksjon for behandlingsforskning og Seksjon for tidlig psykosebehandling. I sin doktoravhandling undersøkte hun sammenhengen mellom kognitiv funksjon og arbeid, samt effekten av kognitiv trening og kognitiv terapi på arbeid i prosjektet Jobbmestrende Oppfølgning (JMO).

Under finner du en oversikt over våre ansattes kompetanseområder.

André Løvgren:

• Kvalitative metoder
• Kunnskap og makt
• Analyse av tekst og språk


Benjamin Hummelen:

• Validitet av personlighetsdiagnoser
• Genetikk og personlighetsforstyrrelser
• Trikotillomani og hudplukkingslidelse
• Evaluering behandlingseffekt
• Multisenterstudier


Erik Falkum:

• Arbeid og psykisk helse
• Stress
• Rehabilitering ved psykoser
• Samfunnspsykiatri
• Grunnlagsproblemer i psykiatrien


Jan Ivar Røssberg:
• Randomisert kontrollerte studier i psykoterapi ved depresjon
• Virkningsmekanismer i psykoterapi
• Tidlig intervensjon ved psykoser
• Motoverføringsreaksjoner
• Miljøterapi
• Familiearbeid ved alvorlige psykiske lidelser


June Lystad:

• Klinisk nevrospykologi og nevrokognitive utredningsverktøy
• Kognitive vansker ved psykose
• Kognitiv rehabilitering/kognitiv trening
• Kognisjon og (arbeids)funksjon
• Arbeid og psykisk helse


Randi Breivik:
• Motoverføringsreaksjoner og personlighetsforstyrrelser
• Empirisk forskning på motoverføringsfenomenet
• Psykoterapiforskning
• Psykodynamisk psykoterapi


Ole Klungsøyr:

• Kausal inferens
• Psykiatrisk epidemiologi
• Målefeil
• Generell statistisk metode


Theresa Wilberg:

• Behandling og evaluering av personlighetsforstyrrelse
• Randomisert kontrollerte studier i psykoterapi
• Virkningsmekanismer i psykoterapi
• Affektbevissthet
• Mentaliseringsevne/sosial kognisjon
• Tilknytningsvansker og psykisk lidelse


Prosjekt

 • Mentaliseringsbasert kombinert psykoterapi for pasienter med engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse - en pilotstudie 
  Prosjektleder: Theresa Wilberg
 • Måling av mentaliseringsevne med MASC (Movie for the Assessment of Social Cognition) hos personer med personlighetsforstyrrelse 
  Prosjektleder: Theresa Wilberg
 • Mechanisms of change in psychotherapy (MOP). Et multisenter psykoterapiprosjekt initiert av SEB.
  Prosjektleder: Jan Ivar Røssberg
 • «Mind the gap» undersøker hvilke erfaringer med overgang fra barne-og ungdomsbehandling til voksenbehandling.
  Prosjektleder: Jan Ivar Røssberg
 • Jobbmestrende oppfølging (JMO). Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser.
  Prosjektleder: Erik Falkum
 • Det norske trikotillomaniprosjekt
  En nivå 1 naturalistisk studie om effekt av ACT-forsterket vaneendringstrening for hårnappingslidelse.  
  Prosjektleder: Benjamin Hummelen
 • Årsaker til personlighetsforstyrrelser - genetiske aspekter studert i den norske nettverksstudien om personlighet og genetikk (Nonstop-Gen) Prosjektleder: Benjamin Hummelen
 • Kan kombinasjonen av metodikk fra Individuell Jobbstøtte (IPS) og Jobbmestrende Oppfølging (JMO) hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser ut i arbeidslivet? Driftsmidler fra Helsedirektoratet og forskningsmidler fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet
  Prosjektleder: June Lystad
 • Kognitiv trening ved tidlig psykose. Samarbeid mellom Seksjon Tidlig Psykosebehandling og Jan Stubberud, Lovisenberg DPS og Psykologisk Institutt.
  Prosjektleder: June Lystad
 • Fra Fontenehus til Arbeidsliv. Samarbeid med OsloMet og Fontenehus Norge. Forskningsmidler fra Helsedirektoratet.
  Prosjektleder: June Lystad
 • Supporting specialized psychiatric care in remote areas: A computer adaptive diagnostic interview for personality pathology (CAT-PD). Forskningsmidler fra FRIPRO.
  Prosjektleder: Muirne Paap
Kontakt

Telefon

Telefontid: 08.00-15.30 (man-fre)

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Forskning- og utviklingsavdelingen
Seksjon for behandlingsforskning
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 12, 1.etg inngang A
Hovedbygget på Gaustad

Gaustad sykehus

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Aktuelt fra Seksjon for behandlingsforskning