Ekspertsykehuset

Pasient- og pårørendeopplæring- en forutsetning for en bærekraftig helsetjeneste

God kunnskap om egen sykdom, behandling og mestring er forutsetning for at pasienter og pårørende kan medvirke i behandling og i beslutninger om egen helse. Skal vi lykkes med det, må sykehuset gi tilpasset pasient- og pårørendeopplæring gjennom hele pasientens forløp.

En gruppe mennesker som sitter i stoler
Illustrasjon fra Shutterstock.

Tekst: Kjersti Tveten, medforfatter Berit Seljelid, begge spesialrådgivere Avdeling Samhandling, Helsekompetanse og likeverdige helsetjenester i Direktørens stab, Oslo universitetssykehus. Foto: Shutterstock og OUS.

Skal vi lykkes med å skape «Vår felles helsetjeneste» med mer hjemmebehandling og samhandling mellom tjenestenivåene, må vi, i tillegg til å gi god behandling, hjelpe pasienten til å ta vare på helsa si og forhindre at nye sykdommer oppstår. Kunnskap og forståelse øker pasientens forutsetninger for etterlevelse av behandlingen og gir muligheter for  mestring og medvirkning.

 

Bilde av Kjersti Tveten
Bilde av Berit Seljelid


Kjersti Tveten og Berit Seljelid. Foto: OUS.

 

Tilstrekkelig helsekompetanse har vist å redusere lidelse, forhindre reinnleggelser og er kostnadsbesparende for den enkelte og for samfunnet. En satsning på pasient- og pårørendeopplæring som medfører økt helsekompetanse hos pasienter og pårørende vil derfor bidra til en mer bærekraftig helsetjeneste. 

Pasient og pårørendeopplæring

Helsetjenesten preges av en økende grad av poliklinisk behandling, kortere liggetid og mer hjemmebehandling. Det planlegges for at 20-30% av behandling som i dag foregår på sykehus, i fremtiden skal skje i hjemmet. Den medisinske og teknologiske utviklingen gjør det mulig å gjennomføre avansert medisinsk behandling i hjemmet. 

Avansert hjemmesykehus, der helsetjenesten gir spesialistbehandling i hjemmet, er etablert innen ulike medisinske områder. Vi gjør oss daglig nye erfaringer og ser at dette er hensiktsmessig for noen pasientgrupper.

 

Bilde av digitalt møte


Illustrasjonsbilde fra Shutterstock.

 

Pasienten og pårørende får mulighet til å være i kjente omgivelser, og kan opprettholde sitt sosiale liv gjennom hele eller deler av behandlingen. I tillegg har hjemmebehandling vist å medføre færre komplikasjoner, raskere tilfriskningen og bedret livskvalitet.

Men det fører også til at mer ansvar for egen helse legges til pasienten selv og ikke minst vil flere omsorgsoppgaver legges til pårørende.

For at pasienter og pårørende skal kunne håndtere disse oppgavene, må de tas med i prosessen og beslutninger som skal tas. Dette forutsetter tilstrekkelig helsekompetanse. 

Pasienter og pårørende må få kunnskap og innsikt i hvordan de skal kunne ta ansvar for egen helse og medvirke i beslutningsprosesser som gjelder behandling og oppfølging.  Dette krever tilpasset informasjon og opplæring gitt når pasienten er beredt til å ta den imot.

Pårørende må få tilstrekkelig informasjon og støtte sånn at de er rustet til å ha pasienten hjemme og ikke sliter seg ut og utvikler egen sykdom. 

Hva gjør vi hvis pasienten selv ønsker avansert hjemmebehandling, mens pårørende opplever utrygghet og vegrer seg for denne løsningen? Vi må legge til rette for et klima der pasienter og pårørende kan være ærlige om sine preferanser, og vi må bidra til gode løsninger

Helsekompetanse

Bent Høie har sagt: «Jo mer pasienten forstår, jo bedre blir behandlingen, jo lettere blir det å mestre sykdom og jo enklere blir det å ta valg som fremmer god fysisk og psykisk helse.»   

Med helsekompetanse menes evnen til å finne, vurdere, forstå og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. 

Tilstrekkelig helsekompetanse hos pasienter og pårørende kan forhindre feil bruk av medikamenter og forebygge sykdomsutvikling. Det kan redusere lidelse og forhindre store omkostninger for den enkelte pasient og for samfunnet. God kunnskap om kosthold, trening og mestring kan føre til at pasienten tar valg som fremmer helse og mestring.  

Vi må sørge for at pasienter og pårørende får denne kunnskapen.

Pasient og pårørendeopplæring- en av sykehusets lovpålagte hovedoppgave

Pasient- og pårørendeopplæring er en av sykehusets fire lovpålagte hovedoppgaver på lik linje med behandling, forskning og utdanning. Pasienter og pårørende har rett til å få informasjon og opplæring tilpasset sine forutsetninger og tilsvarende har helsepersonell plikt til å gi informasjon i tråd med pasienter og pårørendes rettigheter, slik at pasienter kan være med i prosessen og beslutninger som tas.

Men hvordan forsikrer vi oss om at pasienten til enhver tid har den kunnskapen han har behov for når han trenger den?

Svaret er å systematisk integrere, individuelt tilpasset pasient- og pårørendeopplæring i pasientforløpene.

Helsepersonell skal alltid invitere til samtale om hva som er viktig for pasient og pårørende. Kunnskap om pasientens ståsted, ressurser og belastninger gjør det mulig å tilrettelegge behandling og oppfølging å tråd med pasientens preferanser og behov.

Det er et mål å sikre et mer likeverdig tilbud til alle pasientgrupper i sykehus. For å forsikre oss om at alle får det de har rett på, skal pasient- og pårørendeopplæring inngå i hele pasientforløpet. Det skal gis individuelt eller i grupper.

Like viktig er det at opplæringen tilpasses pasientens behov, forutsetninger og situasjon, og at informasjon gis på en skånsom måte.

Kvaliteten på opplæringen skal bygge på prinsipper for kunnskapsbasert praksis.

I retningslinje om pasient- og pårørendeopplæring ved Oslo universitetssykehus legges følgende kriterier til grunn:  

«Pasient og pårørendeopplæring skal være målrettede, tilpassede og kunnskapsbaserte læringsaktiviteter som fremmer helsekompetanse, mestring og medvirkning i pasienter og pårørendes helsebeslutninger

Pasient- og pårørendeopplæring i kurs og grupper

Forskning har vist at gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring gir redusert bruk av helsetjenesten, bedre etterlevelse av behandlingen, reduserte kostnader, færre reinnleggelser, færre komplikasjoner, økt livskvalitet og overlevelse for pasienter og bidrar til mestring.

Tilpasset pasient- og pårørendeopplæring har følgelig ikke bare positiv innvirkning på pasienten selv, men gir også en samfunnsmessig gevinst. 

Det må legges til rette for å systematisere og øke denne aktiviteten i sykehuset.

Digital pasient- og pårørendeopplæring

Teknologi gjør det mulig å tilby digital opplæring i hjemmet. Pasienten kan ta et digitalt kurs, se en video eller lese informasjon når han er klar for det. Teknologi gir en større fleksibilitet i opplæringen og bidrar til reduserte kostnader og bidrar følgelig også til bærekraft i tjenesten. Men vi må være oppmerksomme på at digital pasient- og pårørendeopplæring ikke vil kunne imøtekomme alles behov eller digitale ferdigheter. Det må derfor legges til rette for både fysiske og digitale opplæringstilbud.

Felles retning i arbeidet  med pasient og pårørendeopplæring

Det er i dag stor grad av uønsket variasjon i hvem som får tilbud om pasient- og pårørendeopplæring og hvordan dette gjennomføres og dokumenteres. Det er nødvendig med en felles satsning på pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset, der det jobbes for å innlemme pasient- og pårørendeopplæring i pasientforløpene for å  redusere uønsket variasjon av tilbudet og bidra til bærekraft i fremtidens helsetjeneste. 

Oslo universitetssykehus har, sammen med Sørlandet sykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, utarbeidet en kunnskapsbasert retningslinje om pasient- og pårørendeopplæring for å bidra til felles retning på sykehusets arbeid.

I retningslinjen «Pasient- og pårørendeopplæring» kan du lese mer om anbefalinger for organisering og gjennomføring av denne lovpålagte oppgaven.

Pasient- og pårørendeopplæring

Les mer om Avansert hjemmesykehus for barn ved OUS.

Les mer om Avansert hjemmesykehus ved OUS.

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!


 

Sist oppdatert 15.04.2024