Ekspertsykehuset

Nyretransplanterte pasienter kan oppnå god beskyttelse mot COVID-19 ved vaksinasjon

En ny studie fra Oslo universitetssykehus viser at det er nyttig å gi flere doser av COVID-19 vaksine til nyretransplanterte. Resultatene viser økt mengde antistoffer med økende antall vaksinedoser og en klar sammenheng mellom slik respons på vaksinene og overlevelse etter infeksjon.

En bilde av en hånd med hanske som holder en flaske med medisin og en sprøyte.
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

​Tekst av: Markus Hovd, stipendiat ved Farmasøytisk Institutt, UiO og ansatt som forsker ved Nyrefysiologisk laboratorium ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Foto: Markus Hovd, Helga Grimstad Sørhøy, OUS og Shutterstock​.

​En avansert metode for å måle vaksinerespons gir nye verktøy for helsepersonell å identifisere immunsupprimerte pasienter med behov for ekstra vaksinedoser.

Bilde av Markus Herberg Hovd

Markus Hovd. Foto: Privat

Sterkt redusert im​​​munforsvar​​

Nyretransplanterte pasienter er avhengige av immundempende legemidler for å forhindre avstøtning av den transplanterte nyren. 

En negativ effekt av den immundempende behandlingen er at man blir mer sårbar for infeksjoner, inkludert SARS-CoV-2.

I begynnelsen av pandemien døde omtrent én av fem nyretransplanterte som ble smittet av infeksjonen, og det var usikkert hvordan de ville respondere på vaksinering.

Avansert metode for å måle mengden antistoffer​​

Ny forskning gir viktig innsikt i vaksineresponsen og behandlingseffektiviteten hos nyretransplanterte pasienter. En nylig publisert studie har vist at pasienter som oppnår en respons etter vaksinasjon mot SARS-CoV-2, har en redusert risiko for alvorlig sykdom og død ved infeksjon.

Ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS, er det utviklet en avansert metode  for å måle mengden antistoffer i blodet. Denne gjør det mulig å identifisere pasienter som trenger flere vaksinedoser for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse.

bilde fra nyrefysiologisk laboratorium

Foto: Helga Grimstad Sørhøy ved Nyrefysiologisk laboratorium, OUS

Nyretransplanterte har behov for fler​e vaksiner enn friske​​​

Målinger foretatt våren 2021 viste at kun et fåtall nyretransplanterte hadde målbar vaksinerespons etter to vaksinedoser. Senere oppfølging av pasientene viste at antallet som responderte økte med flere vaksinedoser og at mange nå har fått i hvert fall en viss vaksinerespons. 

Noen pasienter har imidlertid fått så mange som åtte vaksinedoser uten å danne antistoffer. Disse er sannsynligvis fortsatt sårbare for SARS-CoV-2. Hvorfor noen pasienter ikke oppnår vaksinerespons skal forskerne ved OUS nå undersøke nærmere.

Gjentatt COVID-19 vaksinering gir sjeld​​en alvorlige bivirkninger​​

Noen har vært bekymret for at de nye mRNA vaksinene mot COVID-19 kan ha farlige bivirkninger. Et betryggende funn var derfor at veldig få nyretransplanterte rapporterte om relevante bivirkninger. 

Resultatene fra studien gir heller ikke holdepunkter for at antallet bivirkninger øker med økende antall doser, og det er derfor trygt å gi flere doser til utsatte pasientgrupper.

Gjennomgått COVID-19 infeksjon gir i​kke økt dødelighet hos nyretransplanterte

Et annet viktig funn var at nyretransplanterte som overlevde COVID-19 infeksjon ikke hadde høyere dødelighet av andre årsaker enn de som ikke ble smittet. Studien er for liten til å trekke sikre konkusjoner, men funnet er likevel gledelig og interessant. Selv om dødeligheten av COVID-19 er drastisk redusert siden starten av pandemien, er det bekymring for at SARS-CoV-2 viruset kan gi permanente skader på blodårer og organer.

Ettersom nyretransplanterte ofte har tilleggssykdommer var vi redde for at de var ekstra sårbare for slike effekter av viruset. At dødeligheten etter gjennomgått sykdom ikke økte er betryggende. Dette vil vi også følge opp i videre studier.

Bedre rustet for fremtidige smittebø​​​lger og nye pandemier​​

Resultatene fra denne studien er svært betydningsfulle både for helsevesenet og nyretransplanterte pasienter. De gir helsepersonell muligheten til å identifisere pasienter som ikke har dannet antistoffer og hvem som trenger flere oppfriskningsdoser av vaksinen mot SARS-CoV-2 for å oppnå beskyttelse. 

Dette gjør det mulig å tilpasse smittevernråd og anbefalinger til hver enkelt pasient, slik at de kan opprettholde best mulig beskyttelse mot COVID-19. 

Videre styrker kunnskapen fra studien helsevesenets evne til å håndtere fremtidige smittebølger og pandemier ved å forbedre behandlingsprotokoller og vaksinasjonsstrategier.

Kvalitetsregister gir unik​e muligheter​​

Studien ble ledet fra Avdeling for transplantasjonsmedisin ved OUS, Rikshospitalet, som utfører alle nyretransplantasjoner i Norge. Det nasjonale medisinske kvalitetsregisteret Norsk Nyreregister følger over 99 prosent av alle nyretransplanterte pasienter i Norge. Dette ga forskerne en unik mulighet til å følge pasientene gjennom pandemien og samle helsedata av høy kvalitet. 

Over 90 prosent av pasientene som ble spurt om å delta takket ja, et tall som er svært imponerende innen slike studier. 

Totalt deltok 3 607 pasienter, som samlet avla over 12 000 blodprøver for analyse ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin med bistand fra Avdeling for mikrobiologi. 

Prøvene ble mottatt ved Seksjon for medisinsk immunologi, OUS Ullevål sykehus, som bistod med uvurderlig kompetanse innen prøvehåndtering, logistikk og svarutgivelse.

Takket være Norsk Nyreregister hadde vi også muligheten for å sammenligne data fra under pandemien med historiske data. Det viste seg å gi et svært betryggende funn – i Norge var det ingen overdødelighet under selve pandemien. 

Dette kan tyde på at de nasjonale smittevernstiltakene fungerte, samtidig med at et helsevesen som var under et enormt press greide å gi god behandling til pasientene våre.

Nasjo​​nalt samarbeid​​

Studien viser tydelig hvilke unike muligheter som fremkommer når forskere fra flere avdelinger ved OUS samarbeider på en konstruktiv måte og utnytter sine individuelle ferdigheter opp mot et velfungerende nasjonalt register.

Oppsummer​​ing​​

Studien av vaksinerespons og behandlingseffektivitet hos nyretransplanterte pasienter er et viktig skritt fremover i kampen mot COVID-19. Resultatene gir håp for denne sårbare pasientgruppen og gir helsevesenet verktøy for å persontilpasse oppfriskningsdoser og beskyttelsestiltak. 

Studien har også bredere implikasjoner, da den bidrar til kunnskap og forberedelse for fremtidige pandemier. Vi må fortsette å følge med på nyretransplanterte pasienter og måle antistoffer mot SARS-CoV-2 for å kunne gi dem den beste omsorgen og beskyttelsen mot COVID-19.

Til slutt vil vi takke alle involverte i studien, spesielt pasientene som deltok under en utfordrende periode. Vi vil også rette en stor takk til nyreleger ved alle landets sykehus som har bidratt med innsamling av data.

Studien er finansiert av Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) og interne midler ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Les artikkelen i Lancet eClinicalMedicine.​

Annet lesestoff

Sist oppdatert 07.08.2023