Olafiaklinikkens blogg

Diverse blogginnlegg fra Olafiaklinikken

 

12.05.2016, Sol-Britt Molin

"Siden du ikke har samleie trenger du ikke å teste deg for kjønnssykdommer." Hva kan en tolke av det skriftlige svaret fra en lege til en kvinne med kvinnelige partnere? Hvis begrepet «samleie» er begrenset til det å innføre penis  i en skjede, kan dette gi inntrykk av at man ikke er i risiko for kjønnssykdommer så lenge dette ikke skjer. Men hva da med oralsex, fingrer, dildo eller skjede mot skjede,? Smitter ikke det?

Kvinner som har sex med kvinner (KSK) har vanskelig for å svar på spørsmål om risiko for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Mye fordi forskningen har mange forskjellige definisjoner på KSK. Begrepet KSK kan variere fra å omfatte kvinner som aldri har hatt en mannlig partner til alle kvinner som har hatt sex med en kvinne minst en gang. En del studier baseres på kvinner som selv definerer seg som lesbiske eller biseksuelle uten at seksuell praksis blir diskutert. Forekomsten av SOI blant KSK varierer derfor stort mellom disse studiene og det er vanskelig å trekke konklusjoner om hvor stor risikoen er for at en kvinne smitter en annen kvinne.

En person som sitter på en stol med en mikrofon foran seg

I vår studie ble KSK definert til kvinner som aldri hatt sex med en mann (= 641). Vi sammenlignet KSK med kvinner som har sex med både menn og kvinner (KSKM = 12 010) og kvinner som har sex utelukkende med menn (KSM = 90 913) og utførte en logistisk regresjonsanalyse. Til sammen besto altså studiepopulasjon av 103 564 kvinner. Vi inkluderte klamydia, mycoplasma (genitalium), gonore, HIV og syfilis til begrepet SOI.

Menn eller ikke menn

Kvinner må ikke ha sex med menn for å bli smittet med SOI. Men, risikoen generelt for å være smittet var lavere for KSK i vår studie sammenlignet med KSKM og KSM. Det viste seg på den andre siden å være en betydelig forskjell mellom røykere og ikke røykere. Blant alle røykende kvinner var risikoen for å være smittet med SOI like stor for KSK som for KSKM og KSM. Hvorfor røykere har større risiko for SOI er ikke helt klart. Røyking kan generelt påvirke immunforsvaret,  slik  at en røyker som kommer i kontakt med en infeksjon lettere kan bli smittet. Men, røykingen kan også være en markør for noe annet som ikke kommer frem i denne studien.

Vi fant ikke HIV eller syfilis blant KSK. Begge disse infeksjonene er meget sjeldne generelt blant kvinner i Norge. På grunn av smittemåten for HIV er sannsynligvis sex med menn den største risikoen for å bli smittet med HIV. Det gjelder spesielt analt samleie med sædavgang. Det finnes dokumentert at HIV smitter fra kvinne til kvinne, men selv om HIV ble vanligere blant norske kvinner er det liten risiko for at det skulle bli stor spredning blant KSK. Syfilis derimot kan lett smitte fra en kvinne til en annen kvinne. Hvis syfilis ble vanligere generelt blant norske kvinner skulle det antakelig vises også blant KSK.

Det vi kan lære

Vårt forslag er at helsepersonell oppmuntrer kvinner med kvinnelige partnere til å teste seg for SOI. KSK med flere partnere kan anbefales å teste seg oftere.

Det er viktig å huske på at kvinnene som besøker Olafiaklinikken ikke representerer alle norske kvinner. KSK i vår studie representerer heller ikke alle KSK i Norge. Men, fordelen med denne studien er at den inkluderte så mange kvinner slik at resultatene kunne fortelle oss noe. Den bekrefter det vi har tenkt på Olafiaklinikken, at SOI smitter fra kvinne til kvinne.  

23.02.2016, Sol-Britt Molin

Olafiaklinikken noterer at hvert år kommer stadig flere menn som har sex med menn (msm) for å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Antallet msm som besøker oss for en sjekk har økt med cirka 40 % fra 2010 til 2015. En rutinesjekk på Olafiaklinikken inkluderer prøver fra blod, hals, urin og anus. Blodprøven blir testet for syfilis, hiv, hepatitt B og C og de andre prøvene blir testet for gonore, klamydia og mycoplasma.

Syfilis og gonoré øker i Norge

Antallet nye hiv-infeksjoner er relativt stabilt hos oss. Vi ser derimot at antallet smittede med gonore og syfilis fortsetter å øke blant msm som besøkt Olafiaklinikken i 2015. Folkehelseinstituttet presenterer situasjon for hele Norge senere i år.

Gonoré gir ikke alltid plager

Gonore i urinrøret er så godt som alltid forenet med plager som svie, kløe og utflod. Gonore i hals og/eller anus medfører derimot sjelden noen plager. Derfor er det viktig å inkludere prøver fra anus og hals i tillegg til urin ved en rutinesjekk. Gonore behandles med en kombinasjon av to ulike antibiotika som gis samtidig som en engangsdose. Behandlingen skal følges opp med en kontroll.

Symptomene på syfilis kan passere ubemerket

Små sår, ofte på kjønnsorgan, som ikke klør eller er føles smertefulle kan være tegn på syfilis. De forsvinner av seg selv i løpet av noen dager eller uker og kan lett overses. Mange ganger er det bare en rutinesjekk som avslører infeksjonen. Syfilis sjekkes i samme blodprøve som hiv testen. En tidligere syfilis infeksjon som er behandlet vises alltid i en blodprøve og laboratoriet gjør derfor automatisk en utvidet test når de påviser antistoffer for syfilis i rutinetesten. Den utvidete testen viser om det er en ny infeksjon på gang. En hurtigtest for syfilis klarer ikke å vise forskjell på en tidligere behandlet infeksjon eller om det er en ny smitte som trenger behandling.

Syfilis behandles også med antibiotika. Det holder det med behandling ved et tilfelle hvis vi med sikkerhet vet at smitten skjedd innenfor et år. Hvis smitten kan ha skjedd for mer en et år siden må behandlingen gjentas to ganger til med en ukes mellomrom, altså til sammen tre behandlingstilfeller. Ubehandlet kan syfilis gi alvorlige komplikasjoner på nervesystemet og kan over tid ha en dødelig utgang.

Smitteoppsporing er a og å i det forebyggende arbeid

Som alltid er smitteoppsporing et av de viktigste tiltakene for å forhindre videre spredning av infeksjonene og redusere risikoen for komplikasjoner. Det går mye raskere å finne og behandle infeksjoner gjennom å teste partnere til en som fått påvist en infeksjon sammenlignet med å screene hele populasjoner.

Alltid best å vite

Selv om det er urovekkende at gonore og syfilis øker blant msm er det bra at infeksjonene blir oppdaget og behandlet. Tidlig behandling minsker risikoen for alvorlige komplikasjoner. Det øker også risikoen for smitteoverføring av hiv å ha en annen seksuelt overførbar infeksjon.

En regelmessig rutinesjekk for alle soi er derfor en god hiv-forebyggende strategi og det er virkelig flott at stadig flere msm tar seg tid for den rutinesjekken alt oftere.

 07.01.2016, Sol-Britt Molin

Internasjonalt sees nå en utvikling der spesielt gruppen menn som har sex med menn står for en økende andel av nydiagnostiserte med hiv. Olafiaklinikken er som alle andre bekymret over utviklingen.

For noen år siden ble Post-Eksponerings-Profylakse (PEP) tilgjengelig. Denne behandlingen innebærer at en person som har vært eksponert for hivsmitte tar medisiner i 28 dager etter å ha risikert smitte for å forebygge en eventuell overføring av hiv. Nå gjøres det forsøk der medisin gis til hivnegative personer før en eventuell risiko for smitte. Det kalles for Pre-Eksponerings-Profylakse (PrEP).

PrEP - et av flere tilbud

Olafiaklinikken betrakter PrEP som et av flere tilbud til enkeltpersoner i en periode av livet. Det kan for eksempel gjelde for en fast partner til en som er nydiagnostisert med hiv. Vi mener at økt fokus på testing og hurtig oppstart med antiviral behandling til hiv-positive, for å redusere virusnivåene til den hivsmittede, fortsatt er viktige satsningsområder i det hivforebyggende arbeidet.

Andre seksuelt overførbare infeksjoner øker mer

Olafiaklinikken registrer imidlertid en større økning av øvrige seksuelt overførbare infeksjoner som gonoré, klamydia og syfilis blant menn med mannlige partnere. Disse infeksjonene øker faren for hivsmitte. Både fordi den som bærer på hiv blir mer smittsom og fordi den som er hiv-negativ blir mer mottakelig for smitte. Vi mener derfor at hyppigere testing av samtlige seksuelt overførbare infeksjoner kan redusere antall smittede i gruppen menn som har sex med menn.

Økt kondombruk er fortsatt viktigst som primærforebyggende tiltak, siden kondom beskytter mot de fleste seksuelt overførbare infeksjoner. Dette er spesielt viktig når vi ser økende antibiotikaresistens for blant annet gonorébehandling.

Hivtesting i flere sammenhenger

Det er fortsatt mange som ikke kjenner sin hivstatus, og diagnosen stilles sent i flere tilfeller. Det bør derfor være fokus på hivtesting i flere sammenhenger ved kontakt med helsevesenet.

Det bør også fokuseres mer på kontaktsporing. Personer som kan ha vært utsatt for smitte skal få beskjed og mulighet til å teste seg. Slik kan vi raskere bryte smittekjeden og forhindre at flere smittes.

PrEP som forebyggende tiltak

Selv om PrEP har vist seg å være effektivt i flere studier internasjonalt, kan ikke resultatene av disse direkte overføres til norske forhold.  Bildet av hvem som er i risiko for hivsmitte må nyanseres. Vi trenger mer kunnskap om hvem som smittes og hvem som ikke tester seg. Per i dag foreligger det ikke et godt nok grunnlag til å vite hvem som bør tilbys PrEP i Norge. Det er også viktig å vurdere mulige konsekvenser av utbredt bruk av Prep i forhold til kondombruken og utvikling i smittesituasjonen for de andre seksuelt overførte infeksjonene. Det er naturlig at det gjennomføres en kost-nytte-analyse slik det gjøres ved innføring av andre legemidler i Norge. Vi mener derfor det er viktig å avvente Helsedirektoratets videre utredning om bruk av PrEP for å forebygge hivsmitte.

 03.11.2015, Sol-Britt Molin

Under Oslo Pride i juni tilbød Olafiaklinikken, for 7. år på rad, personer som ønsket det å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner. 64 prosent av de som testet seg, hadde aldri besøkt Olafiaklinikken tidligere.

Pent vær, sentral plassering i Prideparken og en godt bemannet stand bidra trolig til at 280 personerfikk testet seg for seksuelt overførbare infeksjoner hos Olafiaklinikken i løpet av Prideuken. Dette utgjorde nesten 50 prosent  flere enn i 2014.

Med hjelp av midler fra Helsedirektoratet hadde Olafiaklinikken fem sykepleiere på standen. De jobbet på spreng for at alle som ønsket skulle få tatt prøver. Sykepleierne tok alle typer prøver. De tok blodprøver og halsprøver og på tre festivaltoaletter, skjermet bak teltet, fikk de som ønsket levere prøver fra skjede, urin og/eller anus. Alle prøvene ble sendt til laboratorier og analysert for alt som kalles seksuelt overførbare infeksjoner; klamydia, mycoplasma, gonoré, hiv, syfilis, hepatitt B og hepatitt C.

Nye grupper tester seg på Olafia-stand

Av de 280 personene som testet seg hadde 64 prosent aldri besøkt Olafiaklinikken tidligere. Vi ser også en økning i antall bosatte utenfor Oslo og Akershus som tar en sjekk i forbindelse med Oslo Pride. I år var 52 prosent av alle som testet seg bosatte utenfor Oslo og Akershus, sammenlignet med 44prosent i 2014 og 37prosent i 2013. Alderen blant alle som testet seg varierte fra 15 til 76 år og halvparten var under 27 år.

Andelen kvinner som benytter seg av Olafiaklinikkens tilbud under Pridefestivalen fortsetter også å øke. I år var 42 prosent av alle som testet seg kvinner, sammenlignet med 37 prosent i 2014 og 17prosent i 2013. Statistikken baseres  på at vaginalprøver regnes som prøver fra kvinner og urinprøver som prøver fra menn, selv om det  er  en forenkling av virkeligheten om kjønn. Omtrent halvparten av kvinnene oppga at de hadde sex med kvinner , like stor andel som i fjor. Av mennene oppga 77 prosent at de hadde sex med menn . Det er noe færre enn i 2014 da 88 prosent av mennene oppga at de hadde mannlige partnere.

Viktig med hiv-test

Blant msm hadde 19 prosent aldri testet seg for hiv tidligere. Det er også mer sammenlignet med 13 prosent i 2014. Det er blant menn som har sex med menn at nysmitte med hiv øker i Norge. De fleste blir smittet av en person som selv ikke er klar over å være bærer av infeksjonen. Derfor er det viktig å teste seg regelmessig for hiv hvis man ikke er sikker på en partners hiv-status. Halvparten av msm som aldri testet seg for hiv var mellom 18-22 år, mens alderen varierte fra 22 til 56 år i den andre halvparten som ikke testet seg for hiv tidligere.

Avdekket mange seksuelt overførbare infeksjoner

Noen av infeksjonene klamydia, mycoplasma, gonoré, hiv samt både hepatitt B og hepatitt C ble påvist hos 7 prosent av alle som testet seg, 3 prosent blant kvinner og 9 prosent blant menn. Ingen av de som ble testet hadde syfilis. Blant ksk fikk 5 prosent påvist en kjønnssykdom, samme som i 2014. Blant msm var det 11 prosent som fikk påvist en seksuelt overførbar infeksjon, marginalt flere enn i 2014 da det var 10 prosent. Av alle som fikk påvist en seksuelt overførbar infeksjon var nesten to tredjedeler fra plasser utenfor Oslo og Akershus.

Konklusjon

Sammenlignet med i 2014 ser vi en klar økning totalt i antall mennesker som benyttet seg av Olafiaklinikkens tilbud i forbindelse med Oslo Pride. Flere enn i 2014 kom utenbys ifra og det var en markant økning av kvinner som kom for å teste seg og. Flere msm som aldri testet seg for hiv tidligere, sammenlignet med i 2014 kom for en hiv-test.Olafiaklinikken ønsker å minske avstanden til folk og senke terskelen enda mer for å sjekke seg for seksuelt overførbare infeksjoner. Kortere avstand, tidspunktet, vennegjenger som tester seg sammen og det at lettere kunne føle seg anonym i en storby sammenlignet med små steder kan være noen av grunnene til at flere velger å ta en sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner i forbindelse med Oslo Pride.

Siden testeaktiviteten fortsetter å øke i forbindelse med Oslo Pride er det viktig for oss å fortsette å nærvære på stand med et komplett testetilbud for seksuelt overførbare infeksjoner.

La oss sjekke deg før du sjekker andre!

Olafiaklinikkens ordinære tilbud er åpent hver dag året rundt.

Les hele rapporten fra Olafiaklinikken Oslo Pride 2015 - link

23.06.2015, Sol-Britt Molin

Det en grunn til at kjønnssykdommer kalles for seksuelt overførbare infeksjoner.

Vi kan for eksempel lett bli smittet med en forkjølelse hvis du har sex med en forkjølet person. Men vi kan også lett bli smittet hvis du står nært en forkjølet person på trikken eller i køen i butikken. Det er fordi mange virus og bakterier kan spres via luft eller i små dråper hvis noen hoster.

Men det fins virus og bakterier som ikke klarer å sveve i luften eller å overleve i vann, på laken, håndklær eller i vasken. De dør kjapt når de kommer utenfor en varm beholder, hvis de ikke kommer rett inn i en annen varm beholder. Fra en varm kropp til en annen varm kropp. Derfor kalles de for seksuelt overførbare infeksjoner.

Klamydia, mykoplasma, gonoré, hiv og syfilis er de seksuelt overførbare infeksjonene som vi, som jobber ved Olafiaklinikken, tester for rutinemessig. Ved behov inkluderer testene også hepatitt B og C.

Sexleketøy kan smitte

To ting er viktige: Mye fukt og varme. Uten det går alle seksuelt overførbare infeksjoner rett i døden. Smitten følger med sæd, sekret, slim eller blod fra en persons penis, skjede, anus eller hals til en annen persons penis, skjede, anus eller hals. Det skjer via vaginalt eller analt samleie, skjede mot skjede eller ved oralsex, det vil si suging eller slikking av skjede, penis eller anus. Men smitten kan også overføres via fingre, dildo og annet sexleketøy hvis det går rett fra en varm, fuktig plass til en annen.

Kun hudkontakt fører ikke smitten videre. Ellers er det stor risiko for å få en seksuelt overførbar infeksjon hvis du har sex med noen som er smittet.

Bortsett fra syfilis, er det ikke rapportert om smitte fra hals til hals selv om kyssing er en teoretisk mulighet for å spre seksuelt overførbare infeksjoner. Munnhule og spytt tilbyr en form for infeksjonsbeskyttelse.

Hiv er betydelig mindre smittsomt enn noen av de andre seksuelt overførbare infeksjonene. Men sammenlignet med å få hiv-virus i skjede eller hals er det to til tre ganger mer smittsomt å få viruset i anus. Det er fordi slimhinnen i anus er programmert for å trekke inn all væske og sende det ut i blodet til forskjell fra skjeden som jobber med å trekke ut igjen alle bakterier og virus som kommer inn.

Kjønnssykdommer kunne vært utryddet

Smittevernloven handler om allmennfarlige smittsomme infeksjoner. For å minske spredningen har alle som oppdager slike infeksjoner plikt til å foreta smitteoppsporing. For seksuelt overførbare infeksjoner innebærer det å spørre om seksuelle kontakter. En smittet person er forpliktet til å fortelle om sine partnere og partnere som får beskjed om at de kan ha blitt smittet med en seksuelt overførbar infeksjon, er forpliktet til å teste seg.

Hvis dette ble gjennomført i følge loven så skulle seksuelt overførbare infeksjoner bli utryddet.

Men, ikke alle som behandler seksuelt overførbare infeksjoner spør om seksuelle kontakter.  Mange som får behandling vil ikke fortelle noe om sine partnere og ikke alle partnere vil teste seg når de får vite om risiko for å være smittet. Hvorfor?

Er det fordi det handler om sex? Er det fortsatt flaut i 2015? Hadde det vært lettere hvis det var noe vi kunne fått bare av å gå på do?

Referenser: Harald Moi, Jan Martin Maltau. Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. 3 utgave ed. Oslo: Gyldendal akademisk; 2013.

Sist oppdatert 23.11.2016