bilde til norsk register for barnerevmatologi

Norsk register for barnerevmatologi - NOBAREV

Hovedformålet med registeret er nasjonal kvalitetssikring av utredning, diagnostikk og behandling av revmatologiske sykdommer oppstått i barne- og ungdomsår, samt å fremme nasjonal og internasjonal forskning.

​Registerets navn 

Kort navn:  Norsk Register for Barnerevmatologi

Forkortelse:  NOBAREV


Engelsk navn: Norwegian Register for Pediatric Rheumatology
                        

NOBAREV er et virksomhetsovergripende kombinert kvalitets- og forsknings register (med bredt samtykke og tilhørende biobank) uten formell nasjonal godkjenning. Per nå (februar 2023) samler NOBAREV data fra Oslo Universitetssykehus, og det jobbes mot nasjonal utbredelse av registeret.


Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR), seksjon for revmatologi, avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved Oslo universitetssykehus, har driftsansvar for registeret. 

NOBAREV finansieres med offentlige midler og har ingen bindinger til farmasøytisk industri, informasjonsteknologiske selskaper eller andre kommersielle aktører.

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus er databehandlingsansvarlig.

Hovedformål

Nasjonal kvalitetssikring av utredning, diagnostikk og behandling av inflammatoriske revmatiske sykdommer oppstått i barne- og ungdomsår, samt å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om årsaksfaktorer, forekomst, helse, komplikasjoner, funksjon, deltakelse og livskvalitet.

Utvalgte kvalitetsformål

 • Bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten
 • Bidra til geografisk likeverdig utredning, diagnostikk og oppfølging
 • Overvåke og bedre kvaliteten av tverrfaglig og medikamentell behandling iht. internasjonale standarder
 • Overvåke sikkerheten ved medikamentell behandling
 • Gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet og sammenligne seg med nasjonale data slik at de kan drive målrettet kvalitetsforbedring

Utvalgte forskningsformål

 • Undersøke genetiske og miljømessige disponerende faktorer for sykdommene
 • Overvåke forekomst (prevalens og insidens) av sykdommene i Norge
 • Overvåke forekomst av akutte og kroniske komplikasjoner
 • Kartlegge funksjon, deltakelse og livskvalitet
 • Sikre mulighet for kobling til andre registre for blant annet å overvåke kardiovaskulære og andre alvorlige komplikasjoner, kreftrisiko og mortalitet ved sykdommene og eventuell relasjon til behandling
 • Gjennomføre registerbaserte randomiserte studier ved bruk av registerets infrastruktur for pasientrekruttering, mulighet for bred nasjonal dekning og langtidsoppfølging.
 • Muliggjøre forskning i Norge på relativt sjeldent forekommende diagnosegrupper og styrke nasjonalt forskningssamarbeid
 • Fremme internasjonalt samarbeid mht. kvalitetssikring og forskning

 • F.o.m 2016 har ca. 500 pasienter med ulike barnerevmatologiske sykdommer fra Oslo universitetssykehus blitt registrert
 • En nasjonal arbeidsgruppe med representanter fra alle helseregioner og brukere har bidratt inn i arbeidet med mål om nasjonal dekningsgrad av registeret
 • Et bredere sammensatt nasjonalt fagråd har blitt utnevnt, inkludert den nasjonale arbeidsgruppen
 • Det jobbes med å få på plass digital løsning for registeret, dette vil både forenkle registrering og utlevering av registerdata
 • Det er utarbeidet overordnede retningslinjer for tilgang og bruk av registerdata, som til enhver tid skal følge gjeldende regelverk.
 • Det er også knyttet en biobank til registeret der blodprøver, og eventuelt overskuddsmateriale fra vevsprøver eller andre kroppsvæsker (blod, urin eller leddvæske) vil bli lagret. Biobanken er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 
 • Det er fullt mulig å delta i registeret uten å avgi blodprøve eller annet biologisk materiale
 • Det vil ikke være mulig å identifisere hvem dataene tilhører i resultatene av studier når disse offentliggjøres.
 • Det vil komme ny informasjon ila 2023 om nasjonal dekning. 

Kilder registeret benytter

Personopplysningene hentes fra pasientjournal inkludert opplysninger om demografi, sykdomsaktivitet, alvorlighetsgrad, medikamenter, svar på blodprøver og vevsprøver og røntgenundersøkelser.

Registeransvarlig lege, overlege og enhetsleder Helga Sanner helsan@ous-hf.no  / tlf. 22 02 94 17 og registerkoordinator Berit Myhrmoen:  bermyh@ous-hf.no / tlf. 22 02 94 18

Registeret har konsesjon fra Datatilsynet for innhenting av personopplysninger.

Behandlingsgrunnlaget baserer seg på bredt informert samtykke. Informert samtykke innebærer muntlig og skriftlig informasjon om registeret og biobanken før eventuell registrering. 

Bredt samtykke vil si at opplysninger fra registeret også kan benyttes i forskningsstudier innen tematisk område barnerevmatologi. Informasjon om aktuelle studier vil legges ut på denne siden (se under).


Ved førstegangsregistrering:
- Barn/ungdom < 16 år: det innhentes samtykke fra foresatte.
- Aldersgruppen 12-16 år får i tillegg et eget alderstilpasset informasjonsskriv.
- Ungdom ≥ 16 år: det innhentes samtykke fra pasienten.

Ved fylte 16 år der foresatte tidligere har samtykket:
- Det vil gis skriftlig informasjon om NOBAREV m/ biobank (enten per brev eller ved kontroll på sykehuset). Alle vil da få mulighet til å reservere seg mot videre deltagelse (passivt samtykke).

Det er frivillig å la seg registrere i NOBAREV. Dersom man ikke ønsker å delta, er det ikke nødvendig å oppgi noen grunn, og det vil ikke få konsekvenser for videre oppfølging og behandling. Det er også mulig å trekke tilbake samtykket. 

 • PREVENT-JIA : Betydningen av miljøfaktorer i samspill med genetisk risiko for utvikling og alvorlighetsgrad av barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt, JIA)
  Studien bruker data fra den internasjonalt unike mor, far og barn undersøkelsen (MoBa). Fra NOBAREV brukes kliniske opplysninger som subgrupper av JIA og mål for alvorlighetsgrad og fra NOBAREVs biobank genetiske markører. Ansvarlig: Helga Sanner. For mer informasjon, se her​.

Samarbeidene studier med eget samtykke

 • I hvilken grad endres fysisk aktivitetsnivå som følge av kondisjonstesting av pasienter med barneleddgikt. Ansvarlig: Kristine Risum
 • Forståelse av celler i leddvæske for å fremme persontilpasset behandling av barn og ungdom med barneleddgikt. Ansvarlig: Pernille Bøyesen

Ved spørsmål til studiene: kontakt Helga Sanner helsan@ous-hf.no

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Årsrapport 2019Årsrapport 2020

Årsrapport 2021 
Sist oppdatert 19.04.2023