En gruppe mennesker som går rundt en stor bygning

Nye Aker 2031

Nye Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal, - område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk.

 

Tidslinje Nye Aker

Bygg A:  Vare- og distribusjonssentral og teknisk sentral

Bygg B:  Tidligere Refstad transittmottak – skal bli Barne- og ungdomspsykiatri                         (ombygging/rehabilitering)

Bygg C:  PHA-bygg i nord – nybygg

Bygg D:  Basebygg med behandlingsfunksjoner og sengetårn

Bygg E:  PHA-bygg i sør - nybygg

Kart som viser byggeplass på Aker


August 20023 ble det satt opp et byggegjerde rundt byggeplassen (markert felt). Det etableres trygge gang- og sykkelveier rundt byggeplassen.

Byggeplasskamera

Vi har montert og satt i prøvedrift to byggeplass-kamera på Aker. Bildet oppdateres hvert 10. minutt. 

Byggeplass Nye Aker sett fra bygg 60 

Byggeplass Nye Aker sett fra bygg 28

Nyhetsbrev til naboer til Nye Aker

Trykk her​ dersom du ønsker å motta nyhetsbrev fra Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon. 

Parkeringsplasser

Se kartet her. Vanlige plasser er markert med P og ansatteparkering er markert med gule prikker.

Les forprosjektrapporten på Helse Sør-Øst sine nettsider.​ Denne ligger til grunn for planleggingen av et av landets største akutt- og lokalsykehus, som bygges vegg i vegg med dagens Aker sykehus og den nye legevakten som åpner november 2023. På Aker får vi et stort somatisk sykehus og samlet det meste av sykehusets behandling innen psykisk helse og avhengighet. ​

Økt sengekapasitet

Vi økser sengekapasiteten ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet med nærmere 23 % (319 senger) sammenlignet med det vi i dag har ved Ullevål, Aker og Rikshospitalet. Dette er somatiske senger i døgnområder, intensivsenger, observasjonssenger og postoperative senger. Vi får 303 senger til psykisk helse og avhengighet på Nye Aker. 259 døgnplasser til voksenpsykiatri og avhengighet, og 44 døgnplasser til barn og ungdom. I tillegg blir det poliklinikker og arealer til forskning og utvikling (FOU).  

Nye Aker får egen fødeavdeling med 11 fødestuer og 3 multifunksjonsrom for kvinner i svangerskap, fødsel og i barseltiden. Det blir 18 nyfødtintensivsenger.

Psykisk helse og avhengighet får bygg på mellom en og fire etasjer. 
Det blir moderne og lyse, luftige, trygge og gode innemiljøer, både for pasienter og medarbeidere. Det  blir ulike uteområder, både skjermede og mer åpne. ​

Det store akuttmottak får egne innganger for ambulanser, gående pasienter og et dedikert mottak for fødende. 

Nye Aker får transportforbindelse under bakken i kulverter mellom den nye legevakten og akuttmottak, for pasienter og ansatte. Det blir landingsplass for helikopter med direkte heis fra taket til akuttmottak og diagnostikk og intervensjoner. 


Kontaktinformasjon

Helse Sør-Øst RHF​ er byggherre for nye sykehusbygg og har i arbeidet med Nye OUS etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF. Multiconsult er valgt som prosjekteringsgruppe til forprosjektet ved Nye Rikshospitalet.

Programleder (OUS) for Nye Aker er Sigrid Rannem. Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Følg oss gjerne på Instagram

​Som del av funksjonsprosjektet skal OUS i 2023 medvirke på somatikkbygget. Medvirkning på bygget for psykisk helse og avhengighet starter i 2024. 

I funksjonsprosjektet skal følgende på plass 
•         endelig rominnplassering av funksjonsrom innenfor virksomhetsområdet 
•         endelig beskrivelse av funksjons- og bygningsmessige krav for alle rom 
•         gi komplett bestykning av utstyr i det enkelte rom 


Slik forbereder du deg 

Skal du delta i medvirkningsgrupper eller bidra på annen måte? Da bør du sette deg inn i følgende: 
 
Gå til denne siden for å lese om medvirkning generelt. ​​​

 

Våren 2021 startet forprosjekt for Nye Aker. Her bidro flere hundre ansatte, inkludert verneombud, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. 

Her kan du lese mer om hvilke grupper som er opprettet og lese referater fra de ulike møtene.

Her kan du lese forprosjektrapporten på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

​Alle rapportene fra prosjektet er offentlig tilgjengelige. Her finner du hoveddokumentene fra tidligere utredninger.​ 


Idéfase

Idéfasearbeidet ved Oslo universitetssykehus HF startet våren 2013. Arbeidet ble gjennomført av OUS og omhandlet framtidig struktur og lokalisering av sykehuset. OUS avsluttet arbeidet med idéfasen våren 2016. 


Målbilde

Basert på idéfasen utarbeidet Oslo universitetssykehus i 2016 forslag til framtidig målbilde som ble vedtatt i HSØ sitt styremøte og senere i foretaksmøte av helseministeren. Målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. HSØ overtar prosjektet og OUS deltar med ansvar for medvirkning, forankring og organisasjonsutvikling.


Konseptfase

Våren 2018 ble det utarbeidet flere forslag til bygningsløsninger på Aker og Rikshospitalet. Disse ble evaluert blant annet ut fra nærhets- og avhengighetsbehov i sykehuset. Det foretrukne konseptet ble videreutviklet på høsten. OUS gjennomførte risikovurderinger for gjenværende aktivitet på Ullevål i juni og på høsten ble det gjennomført tilleggsutredning for inkludering av virksomheten innen gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer i første utbyggingsetappe.

Konseptrapport - Videreutvikling av Aker og Gaustad (16.11.2018)

Konseptrapporten ble lagt frem for styret i HSØ i januar 2019. Styret godkjente rapporten og ba om at tilleggsutredningen videreutvikles til en full konseptfaseutredning. Kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det videre arbeidet.

Oppdatert konseptrapport med skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi ble lagt frem for styret i juni 2019. Rapporten ble godkjent og lagt til grunn for det videre arbeidet. Styret tok kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning.

I desember 2019 bevilget Stortinget midler til oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i statsbudsjettet. 


Forberedelse til forprosjekt

Det er behov for flere virksomhetsavklaringer før oppstart av forprosjektet. Arbeid for konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye OUS, og konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjennomføres. 

I forkant av forprosjektet er det også behov for å klargjøre problemstillinger som involverte flere funksjonsområder i sykehuset, slik som smittevern, intermediær, trykkammer, høysikkerhetsisolat, psykisk helsevern og avhengighetsbehandling, universitetsarealer, undervisning og forskning med fler. 

Nye OUS opprettes som organisasjon med ansvar for å sikre involvering og medvirkning, legge til rette for god ibruktakelse av nye bygg, bidra til løsninger som sikrer gevinstrealisering og være en pådriver for tjenesteinnovasjon.


Forprosjekt

Oppstart mars 2021. Forprosjektet skal fokusere på detaljert utforming av funksjonsområdene, med medvirkning fra OUS; ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Det valgte konseptet skal bearbeides til et nivå slik at endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag.

I OUS sitt ledermøte 7. desember 2021 blir det vedtatt å opprette et felles programstyre for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Programstyret skal beslutte nødvendige avklaringer og prioriteringer innenfor sitt ansvarsområde i den løpende gjennomføringen av programmene. Programstyret rapporterer til Ledermøtet i OUS.

Medvirkning organiseres i 42 medvirkningsgrupper med over 550 ansatte (inkludert tillitsvalgte og verneombud) og brukerrepresentanter. Over 1500 medvirkningsmøter blir gjennomført. Flere grupper melder om store endringer fra konseptstart til skisser i forprosjektet. Siste medvirkningsgruppe gjennomføres i oktober.​​

1. april 2022 ber Helse- og omsorgsdepartementet Kommunal- og distriktsdepartementet om å gjennomføre reguleringsprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker som statlig reguleringsplan. 

2. desember 2022 vedtar styret ved Oslo universitetssykehus HF at de anbefaler at forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal legges til grunn for videre byggeprosjekt. 16. desember vedtar styret i Helse Sør-Øst RHF å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfasen. 

28. februar 2023 ble den statlige reguleringspanen vedtatt.Slik skal vi jobbe i nye bygg

Konseptene er førende for planleggingen av de nye sykehusene. Disse nye måtene vil påvirke logistikken og flyten i de nye sykehusene. Ulike prosesser går raskere og vi får mer tid til å fokusere på pasientene.

Slik skal vi jobbe i nye bygg
En mann og en kvinnelig renholdsarbeider

Video: Alt om nye Aker

Fikk du ikke med deg høstens informasjonsmøter om de nye sykehusplanene? Her er Sigrid for å fortelle om hva som er planen for Nye Aker.
Se videoen på Youtube her
Bilde av Sigrid Rannem

Videoomvisning av Nye Aker

Bli med på en personlig visning inn i Nye Aker og se hvordan Team Aker ser for seg at sykehuset kan se ut til slutt
Se videoen på Youtube her
Skisse av bygningene som skal utgjøre Nye Aker sykehus. Oversiktperspektiv fra sørvest.
    Sist oppdatert 07.09.2023