Medvirkning for Nye OUS

Formålet med deltakelse fra Oslo universitetssykehus er å sikre gode og funksjonelle løsninger som understøtter god pasientbehandling, effektiv drift, omstilling og utvikling av virksomheten, forskning og øvrige oppgaver som tilligger god sykehusdrift. På denne siden finner du all informasjon du trenger for å medvirke for Nye Oslo universitetssykehus.

Medvirkningen skal støtte og bidra til å videreutvikle konseptene som er lagt til grunn fra forprosjekt. Oslo universitetssykehus sine representanter har et ansvar for å bidra med kunnskap og erfaring fra klinisk og teknisk drift ved valg av løsninger i de nye byggene. Spesielt gjelder dette lokale forhold som må ivaretas i planleggingen av de nye byggene for å sikre gevinstrealisering. ​

For hvert prosjekt/program skal det etableres medvirkningsgrupper med deltakelse fra ansatte, inkludert tillitsvalgte og verneombud, og brukere. Gruppene er rådgivende og etableres for å ivareta medvirkning i forbindelse med løsning av de ulike funksjonsområdene. Medvirkningsgruppene skal bidra til at det etableres funksjonsdyktige og pasientvennlige løsninger som understøtter effektiv pasientbehandling, godt arbeidsmiljø og driftsøkonomi. Det etableres medvirkningsgrupper i hvert prosjekt og på tvers av prosjekter ved behov. ​

Du kan lese mer i samhandlingsprosedyren ​for Oslo universitetssykehus og Helse Sør Øst RHF​. Helse Sør Øst RHF er byggherre for Nye Radiumhospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri, Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus er mottaker og ansvarlig for virksomhetsinnhold, medvirkning, forberedelse til drift og ibruktakelse av byggene. Prosedyren beskriver roller, ansvar og struktur for å sikre videreutvikling av Oslo universitetssykehus.​
 

Sist oppdatert 16.10.2023