En mann og en kvinnelig renholdsarbeider

Arbeidsprosesser og nye måter og jobbe på i Nye Oslo universitetssykehus

Slik skal vi jobbe i nye bygg

Hvert konsept er førende for planleggingen av de nye sykehusene. Disse nye måtene vil påvirke logistikken og flyten i de nye sykehusene. Ulike prosesser går raskere og vi får mer tid til å fokusere på pasientene.

Det er ikke byggene i seg selv som er avgjørende for om vi lykkes med å løfte Oslo universitetsykehus til nye høyder. Det er vår evne til å utnytte byggene, lokalene og ressursene i arbeidsprosesser som gir optimal verdi og flyt for pasientene

AGV er forkortelse for automatisk gående vogn (på engelsk kalt Automated Guided  Vehicle ) med andre ord: en robot. AGVene frakter og leverer vogner med blant annet mat, medisiner, medisinske forbruksvarer og tekstiler ut til funksjonsområdene. I retur transporteres skittentøy og avfall som ikke kan sendes i avfallssug anlegget.

Du kan hente og levere arbeidstøy ved vaktens start eller slutt i en tøyautomat. Automaten registrerer uttak og inntak ved hjelp av f.eks ID-kort. Maskinen har et lager av tøy i ulike størrelse som etterfylles av dedikert personell. Automaten kan varsle en forsyningsmedarbeidere når det begynner å bli lite tøy i en gitt størrelse.

I miljøstasjonene i nye bygg vil det være en luke for innkast av urent tøy og avfall i sekker. Gjennom innkastluken til avfallssug på miljøstasjoner vil restavfall, papir og plast bli transportert til avfallssentralen i vare og distribusjonssentralen (VDS). Der blir de komprimert i avfallsfraksjonens kontainer. Papp,  klinisk bioavfall, batterier m.m. sorteres og transporteres videre til sentral avfallshåndtering på traller hentet av AGV.

Mange sykepleiere og annet helsepersonell bruker tid på oppgaver knyttet til logistikk og vareforsyning. Det ønsker Oslo sykehusservice å gjøre noe med.

Farmasitun er lokalene hvor Sykehusapotekets farmasøyter og apotekteknikere hånderer legemidler. Farmasitun blir et tilskudd til medisinrom i avdelingene, og tar over deler av legemiddelhåndteringen.

Målet er at flere pasienter skal få tilbud om hjemmesykehus og digital oppfølging på lik linje med annen behandling på sykehuset når dette er til det beste for pasienten. Tilbudet kan være deler av eller hele behandlingsforløpet.

Innsjekk og betaling, pasientflyt og ressursstyring og mobil arbeidsflate er tre konsepter som ligger til grunn for planlegging av nye bygg og nye arbeidsprosesser.

Vi planlegger de nye sykehusene etter den nye definisjonen av overvåkingsområder.

Oslo universitetssykehus skal ved hjelp av innovasjonspartnerskapet og samarbeid med KPMG utvikle løsninger og systemer for planlegging av operasjonsvirksomheten. Målet er bedre resultater for pasientene og bedre ressursutnyttelse i sykehuset.

Du får mat levert på avdelingskjøkkenet. Maten til pasientene produseres i sentralkjøkkenet og fraktes med vogner til sykehusenes vare- og distribusjonssentral. Maten fraktes deretter videre med AGV til avdelingskjøkken.

En prosedyrevogn er en vogn med sampakket engangsutstyr og instrumenter som skal benyttes til en type operasjon. Når operasjonen er ferdig, blir kirurgiske instrumenter og flergangsutstyr satt tilbake i vogna og sendt tilbake til sterilsentralen for rengjøring pakking og sterilisering. Deretter blir det klargjort i en ny prosedyrevogn eller lagret sentralt i et lager.

Standardisering av produkter og optimering av varekatalog har stor betydning for de varemengder som skal lagres og transporteres.

Bruk, transport, lagring av rene senger og vask/tørk/vedlikehold av urene senger skal i nytt sykehus settes i en sirkulær sengeflyt med funksjonalitet for sporing og registrering av vask og vedlikehold.

Prosjekt Entydig strekkoding (GS1) skal legge til rette for en helhetlig innføring av GS1, gjennomgående i Helse Sør-Øst. Dette prosjektet danner grunnmuren som andre prosjekt kan bygge på, for å møte behov som effektivisering av vareflyt og logistikkprosesser, lukket legemiddelsløyfe, sporing og lokalisering av medisinsk teknisk utstyr for å nevne noe.

Aktiv forsyning "just in time". Sykehuset får varer fra regionens hovedlager. Varer transporteres til funksjonsområder for bruk og lagring. Forsyningssenteret skal levere brukertilpassede avdelingspakker av medisinske og ikke-medisinske varer til sykehusene.

Sist oppdatert 06.11.2023