Illustrasjon av Ny sikkerhetspsykiatri på Ila

Ny sikkerhetspsykiatri 2026

Samling av lokal sikkerhet (LSA), regional sikkerhet (RSA), Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels -og rettspsykiatri (KPS)

Ny sikkerhetspsykiatri skal bestå av Regional sikkerhetsavdeling RSA (32 senger), Lokal sikkerhetsavdeling LSA (20 senger), PUA (12 senger) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels -og rettspsykiatri (KPS).

Forprosjektrapporten ble behandlet i Oslo universitetssykehus sitt styremøte 25. mai 2023 og Helse Sør Øst RHF ga grønt lys for gjennomføring av bygging i sitt styremøte 21. juni. Bygget skal stå ferdig i 2026. 

Pasientene i sikkerhetspsykiatrien har alvorlige psykiske lidelser, lange behandlingsforløp og begrenset frihet. Derfor stilles det høye krav til at bygg og omgivelser fremmer helse. ​

Behovet for nytt bygg er opprinnelig utløst av bygningsmessige forhold og dårlig funksjonalitet ved eksisterende bygningsmasse for regional sikkerhetsavdeling på Dikemark. 

Seksjon for lokal sikkerhet (LSA) og Regional seksjon psykiatri og psykisk utviklingshemning/autisme (PUA) har lokaler som ikke oppfyller dagens materielle krav ifølge forskriften om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernforskriften, jf. § 3). 

Det nye og moderne bygget med samling av flere enheter og fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri blir et etterlengtet løft for både pasienter, pårørende og ansatte. Plasseringen på Ila vil også legge til rette for samhandling og faglig synergi med Ila fengsel og forvaringsanstalt. Flere av de aktuelle brukerne har sammenfallende behov for behandling og oppfølging. Løsningen er også ønsket fra Ila fengsel og Kriminalomsorgen.  

Forprosjektet startet i april 2022. Selve byggingen skal starte i 2023. Kostnadsrammen for prosjektet er 1,4 milliarder kroner.

Helse Sør-Øst er ansvarlig for prosjektet. Les mer på deres nettsider

Programleder i OUS for Ny sikkerhetspsykiatri er Camilla Aanestad.​

Byggeplasskamera

Har du spørsmål om Ny sikkerhetspsykiatri? Send en e-post til nyeous@ous-hf.no.

 

Siden 1980-tallet har det blitt jobbet med planer og tegninger for nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri. 


Idéfase

I 2010 vedtok styret i OUS en idéfaseutredning for psykisk helsevern og rusomsorg, med sikte på regionsfunksjoner og mer effektiv bruk av eiendomsressurser. En idéfaserapport forelå i august 2011. Ny og oppdatert utgave av rapporten ble bestilt i august 2015 på grunn av endringer i premisser innen blant annet arealbehov og arealstandard. I desember ble rapporten lagt frem for styret i OUS som en del av sykehusets samlede idéfase.


Målbilde

Idéfaserapporten ble godkjent av styret i OUS i januar 2016. Styret i HSØ godkjente rapporten i juni samme år. I tillegg ble det vedtatt et målbilde for videre utvikling av Oslo universitetssykehus HF som innebærer at helseforetaket utvikles med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.

Samme høst anbefalte styret i OUS at all sikkerhetspsykiatri skulle samles på ett sted, med utveksling av kompetanse og bruk av personell til det beste for en større gruppe pasienter som i perioder har glidende behov mellom sikkerhetsnivåene. Lokal sikkerhet fra Gaustad og Dikemark ble anbefalt innlemmet, likeså Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) som er lokalisert på Dikemark.
 


Konseptfase

Idé- og konseptfasen (2015–17) konkluderte med at Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) burde flyttes til nytt bygg på Ila i Bærum kommune. 

Konseptrapport (2017)


Reguleringsprosess

Reguleringsprosessen startet i 2017 med flere høringer og langvarig saksbehandling. Vinterhalvåret 2019-2020 igangsatte HSØ og OUS utredning av alternative lokaliseringer grunnet lang saksbehandling og høy reguleringsrisiko i Bærum kommune. 11. juni 2020 ble alternativet Ila Nord vedtatt i Planutvalget til Bærum kommune. Reguleringsprosessen var forventet ferdigstilt i løpet av høsten 2020. 

10. februar 2021 ba Helse- og omsorgsministeren Kommunal- og moderniserings-departementet om å sluttføre reguleringsprosessen for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling på Ila Sør i Bærum kommune. 13. mai 2022 ble den statlige reguleringsplanen vedtatt av KMD. 


Forprosjekt

20. mai 2022 startet medvirkningsgruppene med ansatte og brukerrepresentanter. Forprosjektet ble ferdigstilt våren 2023. Helse Sør-Øst vedtok i sitt styremøte 21. juni 2023 å gå videre med gjennomføring av prosjektet​

 

NYHETER

    Sist oppdatert 05.01.2024