LIS lege i uniform

Lege i spesialisering (LIS 2 og 3)

Mer om LIS 2 og 3 ved Oslo universitetssykehus.

LIS 2

Lege i spesialisering - utdanningens andre del omfatter læringsaktiviteter som skal gi felles kunnskap for flere av spesialitetene. Det er kun de kirurgiske og indremedisinske spesialiteter som har en formell Del 2. Alle andre spesialiteter har kun Del 3.

LIS 3

Lege i spesialisering – utdanningens tredje del omfatter spesialitetsspesifikke læringsaktiviteter som er tilpasset hver enkelt spesialitet.

Felles kompetansemål

I tillegg til disse delene omfatter utdanningen felles kompetansemål (FKM) i fag som er nødvendige for den moderne legerollen. Dette er et sett av læringsmål som gjelder for alle spesialiteter og som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte LIS.

Les mer om LIS 1 her.

OUS ønsker ved innføring av ny spesialistordning å få sterkere fokus på legenes deltagelse i forbedringsarbeid. Legene er vesentlige premissgivere for pasientbehandlingen i sykehus og uten deres deltagelse vil ikke arbeidsprosesser og forhold som er vesentlige både for legenes arbeidsrutiner og for pasientbehandlingen bli ivaretatt.

Ta utgangspunkt i daglige utfordringer ved avdelingen og identifiser et forbedringsbehov. Kontinuerlig forbedring betyr å jobbe i tråd med kvalitetssirkelen (Plan-Do-Study-Act): Vi planlegger, utfører, evaluerer og korrigerer.
Et forbedringsarbeid i legens arbeidshverdag skal forsøke å forbedre kvalitet eller øke sikkerhet i pasientbehandlingen. Bedre samhandling i et tverrfaglig team vil også kunne påvirke pasientbehandlingen positivt. Avvik kan være et utgangspunkt for områder der rutiner bør vurderes for endring og at nødvendige endringer gjennomføres.

 

  • Oppgaven har som mål å skissere forbedret klinisk praksis i tråd med tilgjengelig kunnskap, virksomhetens strategi og kvalitetsmål.
  • Oppgaven bør fortrinnsvis gjøres i en gruppe på 2 til 5 leger (kan unntaksvis gjøres som aleneoppgave). Det er naturlig å samarbeide med andre legespesialiteter eller yrkesgrupper dersom oppgaven omhandler en tverrfaglig problemstilling. Forbedringsarbeidet skal veiledes. Avdelingsleder skal sørge for at det opprettes en veileder.
  • Oppgaven skal gjøres i løpet av del 2 og 3 av utdanningsløp. Oppgaven skal i utgangspunktet ikke gjøres av leger som er i gjennomstrømstilling, da disse skal gjøre oppgaven på det sykehuset de er fast ansatt på.
  • Innhold, struktur og lengde må tilpasses den enkelte problemstilling og formål.
  • Resultatene fra rapporten skal legges frem på respektive avdeling/seksjon for diskusjon før den godkjennes av leder og veileder.


 

Sist oppdatert 29.01.2024