En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Lege i spesialisering (LIS 1)

Ved Oslo universitetssykehus har vi 20 stillinger for LIS 1, tidligere kalt turnusstillinger, med oppstart 1. mars og 20 stillinger med oppstart i slutten av august. Alle begynner med et obligatorisk introduksjonsprogram, inkludert noen dager på simuleringssenteret.

Stillingene er fordelt på kirurgi og medisin med 6 måneder på hvert område. Kirurgisk turnustjeneste er delt mellom skadelegevakten og avdeling for gastro- og barnekirurgi. Ved Medisinsk klinikk knyttes LIS 1 opp mot sengepost. Hovedfokus er arbeid med akutt syke pasienter. LIS 1 er viktige medarbeidere både som medlemmer av vaktteamene og som del av behandlingsteamet på sengepostene.

Etter 12 måneders tjeneste som LIS 1 ved Oslo universitetssykehus, følger 6 måneders tjeneste i kommunehelsetjenesten under forutsetning av at tjenesten ved Oslo universitetssykehus blir gjennomført og godkjent.


Det avholdes introduksjonskurs for alle nye LIS 1 som deltar i arbeid i Akuttmottaket, og går i et eget vaktlag under veiledning av en LIS 2 eler LIS 3. LIS 1 får ellers arbeide på gastrokirurgisk sengepost, poliklinikk, med mer. Da traumeteamet er en viktig oppgave for OUS Ullevål, har kandidatene muligheten til å observere dette spennende arbeidet på nært hold.


Ved Skadelegevakten avholdes introduksjonskurs i både gipseteknikk og suturering. Alle LIS 1 får egen veileder med tett oppfølging. Tre måneder ved Skadelegevakten pleier å gå veldig fort med hektiske dager og netter. Dette er av mange ansett som et høydepunkt for LIS 1-tjenesten ved OUS.

Medisinsk Klinikk har over 200 senger, og i tillegg utstrakt poliklinisk virksomhet. Klinikken har både lokalsykehusfunksjon, og regionale funksjoner, og tar i mot pasienter med et vidt spekter av medisinske problemstillinger. Arbeidstiden til LIS 1 er fordelt mellom arbeid i Akuttmottaket (vaktarbeid) og arbeid på sengepost (visittgang).

I Akuttmottaket går LIS 1 i et eget vaktlag, vanligvis i en 15-delt vaktplan, med delte vaktdøgn. I tillegg dekker de et mellomvaktlag alle ukedager. I gjennomsnitt jobber de cirka 18 timer i uken i Akuttmottaket med vaktarbeid. Hver turnuslege får en-til-en oppfølging og supervisjon av en mer erfaren LIS mens de er på vakt. LIS 1 får arbeidsoppgaver tilpasset deres erfaringsnivå og kompetanse, og får være med som observatør ved mottak av kritisk syke medisinske pasienter («team» pasienter og hjertestanser). På sengepost går LIS 1 visitt og deltar i det alminnelige postarbeidet, herunder utredning, konferering, behandling og utskrivelse. LIS 1 får veiledning og supervisjon etter behov, og forventet stigende autonomi.

Generell info

Det følger av Spesialistforskriftens § 7, at LIS 1 tar ansvar for egen læring . Men det er sykehusets ansvar å tilrettelegge for læringsaktiviteter og mulighet til å delta i disse, slik at læringsmålene som hører til sykehusdelen av utdanningen oppnås.

Det er overlege ved Akuttmedisinsk avdeling Leon Andrew Lane som har hovedansvaret for turnuslegene gjennom hele sykehusperioden, både organisasjonsmessig og personalmessig.

Her finner du mer informasjon om spesialistutdanningen og søknadsprosessen

Nyheter om LIS-utdanningen

  • En gruppe mennesker iført hvite frakker
    14. mai 2020
    Geriatrisk spesialisering

    Geriatri er den spesialiteten du velger dersom du liker å bryne deg på sammensatte sykdomsbilder og ser verdien av tverrfaglig samarbeid for å forstå hele pasienten. Som geriater vil du alltid ha utfordringer i kø.

Sist oppdatert 28.06.2023