Felles kompetansemål

Felles kompetansemål for LIS

Informasjon om læringsmål for leger i spesialisering ved Oslo universitetssykehus.

Felles kompetansemål (FKM) består av tilsammen 74 læringsmål og gjelder for alle spesialiteter. Læringsmålene strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering.

For leger i spesialisering (LIS1), er det totalt 50 læringsmål som skal oppnås før man kan gå videre til del 2 og 3.

For leger i spesialisering (LIS 2 og 3), er det 24 læringsmål fordelt på ti forskjellige temaer som skal gjennomføres. Temaene, med tilhørende læringsmål, finner du lenger ned på denne siden.

Det står mer om felles kompetansemål på Helsedirektoratets nettsider.

Læringsaktiviteter innen de 10 temaene kan være forelesninger/samlinger/seminarer, gruppeveiledning, e-læringskurs, og litteraturlesing/selvstudier.

Det meste av læringsaktiviteter bør LIS gjennomføre på det sykehuset de har fast ansettelse. For de som er på gjennomstrøm, bør tiden ved OUS i hovedsak brukes på de spesialitetsspesifikke læringsmålene.

Alle læringsaktiviteter må gjennomføres, med mindre man kan dokumentere at andre gjennomførte aktiviteter gir angitt kompetanse.


Læringsmål 4:
Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre. 
 


Læringsmål 13:
Kunne lese og forstå og vurdere hypoteser i en forskningsprotokoll, og kjenne til relevant lovverk og grunnleggende forskningsetikk.


Læringsmål 19:
Kunne bruke kommunikasjonsferdigheter som verktøy i behandlingen (terapeutisk).

Læringsmål 20:

Ha gode ferdigheter i å veilede og gi supervisjon.

Læringsmål 21:
Kunne kommunisere om sin egen og pasientens usikkerhet på måter som skaper trygghet og forståelse.

Læringsmål 22:
Kunne formidle muntlig og skriftlig informasjon på en måte som blir forstått av mottaker.

Læringsmål 23:
Kunne kommunisere om eget fag på en måte som er tilpasset mottakere som kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og media.


Læringsmål 32:
Selvstendig kunne formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis, gjennomføre søk i relevante kilder, kritisk vurdere forskningsgrunnlaget ved hjelp av sjekkliste, og bruke konklusjonene til å forbedre egen praksis (kunnskapssirkelen).

Læringsmål 33:
Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg).

Læringsmål 34:
Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne deres styrker og svakheter (kunnskapskilder).


Læringsmål 41:
Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

Læringsmål 42:
Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

Læringsmål 43:
Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjons,- kontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.


Læringsmål 46:
Forstå ansvaret som legespesialist i ivaretakelsen av lovlighet, forsvarlighet, standardisering og god praksis.

Læringsmål 47:

Ha kjennskap til at det finnes spesiallover, særskilte organer og saksbehandlingsformer av særlig betydning for den enkelte spesialitet.


Læringsmål 51:
kunne diskutere metoder for brukermedvirkning på systemnivå som gir bruker(representanter) reell mulighet til å påvirke beslutninger.


Læringsmål 55:
Kunne anvende metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.


Læringsmål 59:
kunne beskrive sammenhengen mellom egen arbeidsplass, andre deler av helse- og omsorgstjenesten og samfunnet forøvrig og diskutere hvilke roller ulike andre aktører kan ha for pasientgrupper spesialistens arbeid omfatter.

Læringsmål 60:

ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet.


Læringsmål 70:
Kjenne til prinsippene for enhetlig ledelse og forstå forholdet mellom enhetlig ledelse og egen rolle som fagperson.

Læringsmål 71:
Forstå legespesialistens ulike roller (eks faglig leder, teamleder, prosjektleder) og forskjellen på disse rollene og rollen som linjeleder.

Læringsmål 72:
Kjenne til hvordan organisering (arbeids/oppgavedeling og logistikk) påvirker kvaliteten i pasientbehandlingen.

Læringsmål 73:
Kunne reflektere over hvordan egne egenskaper, holdninger og verdier påvirker arbeidsmiljøet og rollen som arbeidstaker, leder og kollega.

Læringsmål 74:
Ha kunnskap om internkontroll som lovpålagt styrings- og ledelsesmodell i helse- og omsorgstjenesten.

Sist oppdatert 29.01.2024