Felles kompetansemål

Felles kompetansemål for LIS

Informasjon om læringsmål for leger i spesialisering ved Oslo universitetssykehus.

Felles kompetansemål (FKM) består av tilsammen 74 læringsmål og gjelder for alle spesialiteter. Læringsmålene strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering.

For leger i spesialisering del 1, er det totalt 50 læringsmål som skal oppnås før man kan gå videre til del 2 og 3.

For leger i spesialisering del 2 og 3, er det 24 læringsmål fordelt på ti forskjellige temaer som skal gjennomføres. Temaene, med tilhørende læringsmål, finner du lenger ned på denne siden.

Læringsaktiviteter innen de 10 temaene kan være forelesninger/samlinger/seminarer, gruppeveiledning, e-læringskurs, og litteraturlesing/selvstudier.

Det meste av læringsaktiviteter bør LIS gjennomføre på det sykehuset de har fast ansettelse. For de som er på gjennomstrøm, bør tiden ved OUS i hovedsak brukes på de spesialitetsspesifikke læringsmålene.

Alle læringsaktiviteter må gjennomføres, med mindre man kan dokumentere at andre gjennomførte aktiviteter gir angitt kompetanse.


Læringsmål 4:
Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre. 
 


Læringsmål 13:
Kunne lese og forstå og vurdere hypoteser i en forskningsprotokoll, og kjenne til relevant lovverk og grunnleggende forskningsetikk.


Læringsmål 19:
Kunne bruke kommunikasjonsferdigheter som verktøy i behandlingen (terapeutisk).

Læringsmål 20:

Ha gode ferdigheter i å veilede og gi supervisjon.

Læringsmål 21:
Kunne kommunisere om sin egen og pasientens usikkerhet på måter som skaper trygghet og forståelse.

Læringsmål 22:
Kunne formidle muntlig og skriftlig informasjon på en måte som blir forstått av mottaker.

Læringsmål 23:
Kunne kommunisere om eget fag på en måte som er tilpasset mottakere som kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og media.


Læringsmål 32:
Selvstendig kunne formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis, gjennomføre søk i relevante kilder, kritisk vurdere forskningsgrunnlaget ved hjelp av sjekkliste, og bruke konklusjonene til å forbedre egen praksis (kunnskapssirkelen).

Læringsmål 33:
Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg).

Læringsmål 34:
Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne deres styrker og svakheter (kunnskapskilder).


Læringsmål 41:
Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

Læringsmål 42:
Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

Læringsmål 43:
Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjons,- kontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.


Læringsmål 46:
Forstå ansvaret som legespesialist i ivaretakelsen av lovlighet, forsvarlighet, standardisering og god praksis.

Læringsmål 47:

Ha kjennskap til at det finnes spesiallover, særskilte organer og saksbehandlingsformer av særlig betydning for den enkelte spesialitet.


Læringsmål 51:
kunne diskutere metoder for brukermedvirkning på systemnivå som gir bruker(representanter) reell mulighet til å påvirke beslutninger.


Læringsmål 55:
Kunne anvende metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.


Læringsmål 59:
kunne beskrive sammenhengen mellom egen arbeidsplass, andre deler av helse- og omsorgstjenesten og samfunnet forøvrig og diskutere hvilke roller ulike andre aktører kan ha for pasientgrupper spesialistens arbeid omfatter.

Læringsmål 60:

ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet.


Læringsmål 70:
Kjenne til prinsippene for enhetlig ledelse og forstå forholdet mellom enhetlig ledelse og egen rolle som fagperson.

Læringsmål 71:
Forstå legespesialistens ulike roller (eks faglig leder, teamleder, prosjektleder) og forskjellen på disse rollene og rollen som linjeleder.

Læringsmål 72:
Kjenne til hvordan organisering (arbeids/oppgavedeling og logistikk) påvirker kvaliteten i pasientbehandlingen.

Læringsmål 73:
Kunne reflektere over hvordan egne egenskaper, holdninger og verdier påvirker arbeidsmiljøet og rollen som arbeidstaker, leder og kollega.

Læringsmål 74:
Ha kunnskap om internkontroll som lovpålagt styrings- og ledelsesmodell i helse- og omsorgstjenesten.

Sist oppdatert 04.07.2023