En mann og en kvinne i hvite skjorter

Velkommen med på laget!

Velkommen som ny medarbeider ved Norges største medisin- og helsefaglige miljø!

Når du begynner i OUS blir du en viktig brikke i et stort puslespill som tilsammen både øker livskvalitet og redder liv for Norges befolkning hver dag.

Vi er opptatt av at du skal få en så god start som mulig hos oss, samtidig har du også ansvar for å sette deg inn i temaer som er viktig for ditt arbeidsforhold. Vi har derfor samlet all viktig informasjon på denne siden. Husk at det er din nærmeste leder som har ansvaret for din introduksjon og sørge for at du får nødvendig opplæring.

Hvem?
Beregning av lønnsansiennitet er aktuelt for alle yrkesgrupper ved Oslo universitetssykehus, og gjelder for deg som er nyansatt eller som tidligere har vært ansatt ved OUS. For leger i spesialisering skal det beregnes utdanningsansiennitet, se mer om dette nedenfor. Lønnsansiennitet vil kunne påvirke lønnsinnplassering og senere lønnsoppgjør avhengig av overenskomsttilhørighet.

Hva skal gjøres?

For at vi skal kunne beregne korrekt lønnsansiennitet, må du sende inn utfylt meldeskjema (PDF) sammen med dine arbeidsattester/tjenestebevis og fødsels-/adopsjonsattest/legeerklæring ved omsorgsarbeid etter fylte 18 år samlet til Sakarkiv: sakarkiv@ous-hf.no snarest mulig, og senest innen tre måneder etter signering av arbeidskontrakt. Hvis arbeidsattester og tjenestebevis blir sendt inn på et senere tidspunkt, vil ny lønnsansiennitet bli beregnet etter gjeldende regler med virkning fra den dato Sakarkiv mottar dokumentene. Arbeidsattester og tjenestebevis skal vise start- og sluttdato, samt hvor mye du har jobbet i prosent eller antall timer. 

Tidligere ansatt?
Har du tidligere vært ansatt ved OUS, trenger du kun å sende inn dokumentasjon for perioden etter ditt siste arbeidsforhold ved OUS med mindre oppholdet er for seks måneder eller kortere. Hvis vi ikke mottar noe, vil antall år og måneder fra tidligere bli videreført ved tiltredelse.

Timebetalte
Timebetalte som har vært borte i mer enn seks måneder, må sende inn meldeskjema og de siste attestene for ny en beregning. Hvis du ikke sender inn skjemaet, vil datoen for gjeninntredelse bli satt som ansiennitetsdato.

Fastsettelsestidspunkt:
Vi foretar beregningen av lønnsansienniteten din etter at arbeidskontrakten eller rammeavtale er signert. Hvis den beregnede lønnsansienniteten din skulle tilsi en høyere lønnsplassering, vil lønnsforskjellen bli etterbetalt. Datoen for lønnansiennitet blir fastsatt til den 1. i måneden. Om Sakarkiv mottar arbeidsattester og tjenestebevis senere enn tre måneder etter du tiltrer eller gjeninntrer, blir lønnsansienniteten gjort gjeldende fra datoen helseforetaket mottar disse. Hvis lønnsansiennitet ikke blir beregnet, setter vi tiltredelsesdato som ansiennitetsdato.

Hva teller med?
Beregningen baserer seg på

 • alt offentlig og privat arbeid etter fylte 18 år
 • arbeid i hjemmet på grunn av omsorg for barn eller annet omsorgsarbeid krever fødselsattest eller legeerklæring, og medregnes med inntil tre år
 • førstegangstjeneste/verneplikt
 • fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansiennitet

Regler for hva som teller med ved permisjon og fravær fra stilling ved Oslo universitetssykehus uten lønn, fremgår av retningslinjene i eHåndbok.

Mer informasjon
Se våre retningslinjer: Beregning av lønnsansiennitet.

For leger i spesialisering skal det beregnes utdanningsansiennitet ved nyansettelse i henhold til gjeldende overenskomst. Utdanningstid beregnes ut fra den tiden legen faktisk har vært ansatt i stilling som LIS og de punkter som fremgår av retningslinjen eHåndbok: 

Rekruttering og ansettelse av leger i spesialisering - LIS, avsnitt 4.1.3

Spesielle regler ved beregning av utdanningsansiennitet

Utdanningsansiennitet er all tid i stilling som lege i spesialisering i sykehus, men ikke tid som LIS1 i kommunen. Antall år i stilling som lege i spesialisering er relevant for lønnsplassering.
 
I henhold til endring i overenskomst A2 § 5.3.4 er det laget ny beregningsmodell som gjelder for ansettelser ved OUS i ansettelsesforhold etter 01.05.2022. Ansettelser i gjennomstrømningsstillinger lønnes i henhold til utdanningsansiennitet fastsatt av hovedarbeidsgiver.​
 
 • ​​All tid i stilling som lege i spesialisering innenfor samme spesialitet skal medregnes. I tillegg vil også følgende erfaring medregnes: ​
  • Tid i tilgrensende spesialitet som vil si leger i spesialiteter med tidligere gren (medisin og kirurgi) og som i ny utdanningsmodell går fra LIS 2 til LIS 3.
  • Erfaring i annen spesialisering etter gjennomført LIS 1 oppad begrenset til 21 måneder. Herunder medregnes forskningstjeneste (i stilling som stipendiat, phd-stilling, fordypning eller tilsvarende) som er relevant for stillingen oppad begrenset til 9 måneder. Se overenskomst A2 § 5.3.4. Leder må vurdere dette.
 • Dette omfatter også: ​​
  • Vikariat som overlege
  • Fravær fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven eller annen lovfestet permisjon med lønn, opprettholder lønn og utdanningsansiennitet som om de var i arbeid i perioden.
  • Forskning som er en del av utdanningsløpet og inngår blant læringsmålene i spesialistutdanningen. Forskningstjeneste vil være oppad begrenset til 20 måneder innenfor utdanningsløpet. LIS som har permisjon fra spesialistutdanningen for å være forsker/stipendiat, eller har hatt forskningstjeneste før ansettelse i stilling som LIS 2/3, vil ikke få forskningsperioden medregnet.
  • Godkjent tjeneste i tilsvarende utdanningsstilling fra utlandet, jf. spesialistforskriften § 32, 2. og 3. ledd.

 • Legespesialister som bytter fra en spesialitet til en tilgrensende spesialitet, er sikret innplassering som legespesialist.
 • Allmennmedisin: Attest fra tidligere arbeidsgiver må bekrefte at LIS har gått i en utdanningsstilling for at tjenesten skal kunne medregnes.
  ​​

Arbeidsattester, tjenestebevis og eventuelt bekreftelse på doktorgrad
Nyansatte som søker på utlyst stilling i Webcruiter, skal laste opp arbeidsattester, tjenestebevis og eventuelt bekreftelse på oppnådd doktorgrad sammen med søknad og CV. Vedleggene må ha logo/underskrift/stempel.

Dersom du ansettes i et kortvarig vikariat som ikke er utlyst, skal du sende inn dine arbeidsattester og tjenestebevis samlet til oushfpbhrossteamlege@ous-hf.no snarest mulig. Inntil korrekt utdanningstid er beregnet, vil tiltredelsesdato og minstelønn være gjeldende. Når utdanningsansiennitet er beregnet, vil eventuell lønnsforskjell bli etterbetalt. Blir arbeidsattester og tjenestebevis sendt inn senere enn tre måneder etter tiltredelse, gjøres utdanningsansienniteten gjeldende fra den dato disse mottas av helseforetaket.

Arbeidsattester/tjenestebevis fra tidligere arbeidsgiver skal dokumentere gjennomført tid i utdanningsstilling og inneholde

 • logo eller stempel fra tidligere arbeidsgiver (sykehus/bedrift)
 • spesialitet
 • stillingsprosent
 • start- og sluttdato

Dato for utdanningsansienniteten fastsettes til den første i måneden.

For stillinger som krever politiattest skal du benytte din signerte arbeidskontrakt eller rammeavtale til søknad om politiattest på politiet.no

Politiet sender deg politiattesten elektronisk og du sender eller leverer den til din nærmeste leder, eller til Personalformidling pfekstravakt@ous-hf.no hvis du er tilknyttet dem.

Politiattesten må fremlegges før du begynner i stillingen, og må ikke være eldre enn tre måneder ved tiltredelse.

Dersom du er fagorganisert, må du be leder å registrere fagforeningstilhørighet i Personalportalen så snart som mulig. Det er veldig viktig å få på plass fagforeningstilhørighet slik at du skal få korrekt avlønning i ditt arbeidsforhold.

Oversikt over tillitsvalgte i OUS​

Lønn
Du får utbetalt lønn til bankkontoen din den 12. i hver måned. Hvis du tiltrer etter lønnskjøringen ved OUS, som er i løpet av den første uken i hver måned, vil første lønnsutbetaling være påfølgende måned. Det er derfor viktig at du registrerer  kontonummeret ditt i Personalportalen første arbeidsdag.

Lønnsslipper
Du finner lønnsslippene dine i Personalportalen. Du kan i tillegg laste dem ned på mobiltelefon og nettbrett med adressen mhso.bluegarden.no. Her kommer du til et innloggingsbilde hvor du må lage et nytt passord første gang. Passordet lever sitt eget liv uavhengig av andre passord og pålogginger til OUS systemer, og må bli endret hver 90 dag.

Skatt
skatteetaten.no kan du kontrollere grunnlaget for beregning av ditt skattetrekk.

Utenlandske arbeidstakere må ha gyldig oppholdstillatelse for hele arbeidsforholdet.
Hvis du har arbeid i hjemlandet, må du hvert år innhente A1-skjema hos folketrygden/forsikringskassen i hjemlandet ditt for å få riktig pensjonsopptjening. Du sender skjemaet til sakarkiv@ous-hf.no

I eHåndbok finner du våre interne prosedyrer og andre styrende dokumenter elektronisk. Disse dokumentene er laget for å sikre god styring i sykehuset og å være støtte for de ansattes arbeid.

Pensjonister kan finne viktig informasjon i retningslinjen:

Du bør også ta kontakt med din pensjonskasse for mer informasjon; KLP for sykepleiere og PKH for alle andre yrkesgrupper.

Vi tilbyr yrkesvaksinering til alle våre ansatte i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet Yrkesvaksinasjon.

Du kan ellers ta kontakt med bedriftssykepleier for råd og bistand på telefon 23 07 59 19 / 23 07 58 89 / 23 07 59 21.

 • Radiumhospitalet (rom B 740): 
  Onsdager kl. 09:00–14:30.
  Tlf: 22 93 40 44.
 • Aker sykehus (Bygg 6, 10. etasje):
  Onsdager/Torsdager kl. 08:00-14:00.
  Ring på forhånd mob: 913 33 407. Tlf: 22 89 44 58.
 • Rikshospitalet (D5.2052):
  Tirsdager kl. 8:30-11:30, 12:30-14:30.
  Tlf. 23 07 20 87.
 • Ullevål sykehus (Søsterhjemmet, inngang 2B, 1. etasje):
  Tirsdager kl. 08:30-11:00, 12:00-14:30.
 • Dikemark:
  Ca. 1 onsdag pr. måned.
  Ring på forhånd. Mob: 91333407.

Hepatitt B vaksine
Hepatitt B vaksine tilbys ansatte som kan bli utsatt for blodsmitte. Blodsmitte kan skje ved stikk, kutt og søl. Vaksineprogrammet består av 3 vaksinedoser som tas i løpet av 6 mnd. 3 mnd. etter siste vaksinedose tas blodprøve for å måle antistoffer. Vaksinen er gratis og du får den hos Arbeidsmiljøavdelingen.

Stivkrampevaksine
Stivkrampevaksine tilbys ansatte som kan utsettes for stivkrampebakterier. Smitte kan overføres via jord, kloakk, samt bitt fra mennesker og dyr.

Andre vaksiner
Du finner mer informasjon om hvilke vaksiner som kan være aktuelt for deg i våre retningslinjer om yrkesvaksinasjon. Ta kontakt med din leder dersom du har spørsmål om vaksiner i forhold til dine arbeidsoppgaver.

 

Opplæring

Ved OUS skal alle nyansatte (også ekstravakt/timebetalt) gjennom et introduksjonsprogram kalt ny@OUS. Dette er en kurspakke bestående av obligatoriske kurs som er relevant for jobben du skal gjøre, og for at du skal bli bedre kjent med oss. Dersom du har muligheten til det, kan du gjennomføre noen av kursene hjemmefra, før din første arbeidsdag!

Ny@OUS

Etter at du har signert din arbeidskontrakt, men tidligst 30 dager før første arbeidsdag, vil du motta en epost med brukernavn og informasjon om vårt introduksjonsprogram «ny@OUS».

Påmelding til alle kurs skjer i vårt læringssystem, Læringsportalen. For å få kursaktiviteten registrert riktig, er det viktig at du logger på med brukernavnet du fikk på epost.

Kurslenkene nedenfor sender deg direkte til kurset etter at du har logget inn i vår læringsportal. 

 

Kurs tilgjengelig før første arbeidsdag

 

Dersom du skal arbeide med oppgaver knyttet til klinisk dokumentasjon eller pasientadministrasjon, skal du også gjennomføre kurs i systemene DIPS og mulig MetaVision samt Talegjenkjenning. Du skal ta kursene selv om du har brukt systemene før. Det er fordi det er svært sannsynlig at det har tilkommet ny funksjonalitet siden sist du fikk opplæring. OUS kan også ha andre rutiner og arbeidsmetoder enn du er vant til fra andre arbeidsgivere. Det er derfor viktig med felles opplæring i klinisk IKT, og helt avgjørende for pasientsikkerheten.  

Alle skal gjennomføre:

Øvrige kurs og opplæring er knyttet til stillingsgruppe og rolle. Det skal avtales mellom deg og din leder hvilke kurs som skal gjennomføres. Disse kursene skal gjennomføres i løpet av dine første seks uker.

Se i listen over kurs under og finn kurs knyttet til din stillingsgruppe. Logg inn i Læringsportalen og søk på navnet til kurset du skal gjennomføre i kurskatalogen.

eLæringskurs:

eLæringskurs:

 • 054. DIPS Arena – Sykepleier/miljøtjeneste sengepost
  • Evt. 056. DIPS Arena Vedtaksmodul PSYK
   (for ansatte som jobber med vedtak på psyk poster)
  • Evt. 057. DIPS Arena Vedtaksmodul TSB
   (for ansatte som jobber med vedtak på TSB poster)
 • 100. MetaVision – Kom i gang
 • 103a MetaVision basiskurs psykiatri

eLæringskurs:

 • 100. MetaVision – Kom i gang
 • 105 MetaVision basiskurs sykepleie intensiv
 • 110a. MetaVision væskebalanse


eLæringskurs:

 • 065. DIPS Arena – Anestesisykepleier
 • 100. MetaVision – Kom i gang
 • 104a. MetaVision Basiskurs Anestesi Arbeidsflyt
 • 104b. MetaVision Basiskurs Anestesi Legemidler


eLæringskurs:

 • 066. DIPS Arena – Operasjonssykepleier
 • 100. MetaVision – Kom i gang
 • 124a. MetaVision Basiskurs Operasjonssykepleier​

eLæringskurs:

 • ​​​062. DIPS Arena – Jordmor
 • 100. MetaVision – Kom i gang
 • 123 MetaVision sengepost sykepleie

eLæringskurs:

 • 054. DIPS Arena – Sykepleier/miljøtjeneste sengepost
 • 100. MetaVision – Kom i gang
 • 116a. MetaVision Basiskurs Helsefagarb. Somatikk

eLæringskurs:

 • 054. DIPS Arena – Sykepleier/miljøtjeneste sengepost
 • 100. MetaVision – Kom i gang
 • 117a. MetaVision Basiskurs Helsefagarb. Psyk Rus​

eLæringskurs:​

 • 054. DIPS Arena – Sykepleier/miljøtjeneste sengepost​

eLæringskurs:

 • 058. DIPS Arena – Lege Somatikk
 • 100. MetaVision Kom i gang
 • 122. MetaVision sengepost Lege​

eLæringskurs:

 • 051. DIPS Arena – Lege/Psykolog psykiatri
 • 044a. DIPS Arena Pakkefoløp Rus og psykiatri (skal erstattes)
 • Evt. 056. DIPS Arena Vedtaksmodul PSYK (for ansatte som jobber med vedtak i psyk)
 • Evt. 057. DIPS Arena Vedtaksmodul TSB (for ansatte som jobber med vedtak i TSB)
 • 100. MetaVision Kom i gang
 • 122. MetaVision sengepost Lege

eLæringskurs:

 • 058. DIPS Arena - Lege somatikk
 • 063. DIPS Arena – Kirurg
 • 100. MetaVision Kom i gang
 • 122. MetaVision sengepost Lege​

eLæringskurs:

 • 058. DIPS Arena – Lege somatikk
 • 064. DIPS Arena – Anestesilege
 • 100. MetaVision Kom i gang
 • 122. MetaVision sengepost Lege

eLæringskurs:

 • 053. DIPS Arena – Kontor poliklinikk​

eLæringskurs:

 • 052. DIPS Arena – Kontor sengepost

eLæringskurs:
 • 055. DIPS Arena – Andre behandlere poliklinikk

eLæringskurs:

 • 059. DIPS Arena – Andre behandlere sengepost
 • 060. DIPS Arena - Forløpskoordinator
 • 067. DIPS Arena – Operasjonsplanlegger
 • 068. DIPS Arena – Rad/lab
 • 048 a. DIPS Arena Pakkeforløp kreft (skal erstattes)

​Kommende nyansattdager​

 • 29. november 2023 – Store auditorium på Rikshospitalet
 • 31. januar 2024 – Store auditorium på Rikshospitalet
 • 13. mars 2024 ​– Store auditorium på Rikshospitalet
 • 8. mai 2024​ – Store auditorium på Rikshospitalet

Meld deg på i Læringsportalen

Program

 • 07.45–08.00: Registrering
 • 08.00–08.20: Velkommen
 • 08.20–08.40: En pasienthistorie
 • 08.40–09.55: Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet
 • 09.55–10.00: Blodbanken orienterer
 • 10.00–10.30: Pause med kaffe/te
 • 10.30–11.05: Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt
 • 11.05–11.30: Mangfold og likeverdige helsetjenester
 • 11.30–11.50: Rusbehandling nytter
 • 11.50–12.00:  Avslutning


Etter at du har mottatt en epost med ditt brukernavn, kan du aktivere din bruker i læringsportalen

Det er viktig at du følger denne instruksjonene for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Hvis du oppretter en egen bruker i Læringsportalen vil nemlig ikke resultatene av e-læringskursene bli synlige i sykehusets systemer, og du kan bli nødt til å gjennomføre kursene på nytt.

Spørsmål?

Se egen informasjonsside om Læringsportalen.
 

Dersom du logger deg på via en smarttelefon eller lignende må du huske å tillate popupvindu i instillingene dine.

Det er viktig at du får registrert følgende opplysninger i Personalportalen første arbeidsdag:

 • kontonummer
 • telefonnummer
 • opplysninger om pårørende
 • eventuelle barn (med fødselsdato)
 • bierverv/ikke bierverv

Personopplysningene dine skal alltid være oppdatert, og dette gjelder så lenge du er ansatt ved Oslo universitetssykehus.

Velg en av følgende leverandør for elektronisk parkeringstillatelse:

EasyPark
Last ned appen til EasyPark ved å søke etter «EasyPark» på Google Play eller Appstore, og følg anvisning for registrering i løsningen (kun første gang).
Obs: egen takstgruppe for ansatte ved OUS: 30010. Priser finner du i appen.

Cale Permit
Cale Permit er en webbasert betalingsløsning. Følg linken under for vilkår, pris og betaling.

Parkeringstillagtelse via Cale Permit


Gratis parkering
Alle ansatte har mulighet for å parkere gratis i helg og på helligdager, fra kl. 14.00 fredag til kl. 08.00 mandag. Dette forutsetter at du registrerer en avtale i Cale Permit under Type: «Ansatte fri (helg og helligdag)». Det er ikke nødvendig å lage denne type avtale dersom du har en aktiv ordinær betalingsavtale.

Mer informasjon angåenende parkering for ansatte finner du på intranett.

Du vil få tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldende retningslinje ved sykehuset dersom dette er aktuelt. Garderobe og ytterligere informasjon vil du få av din nærmeste leder.

Første arbeidsdag tar du med personlig legitimasjon i forbindelse med ID-kortfotografering. Du vil motta et skjema av din leder som du fyller ut og leverer på ID-kontoret.

Husk: kortet skal bæres til enhver tid. Kortet er personlig og skal aldri lånes bort.

Dersom du skal ha tilgang til PC, ta kontakt med Sykehuspartner. Du må oppgi brukernavn og
personnummer. Brukernavnet ditt finner du i velkomstbrevet du mottok fra HR og personal, eventuelt ta kontakt med din nærmeste leder.

Sist oppdatert 06.09.2023