Fire mennesker som står foran et furutre i sola og smiler.

Likeverdige helsetjenester og mangfold

Oslo universitetssykehus skal tilby gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester til alle pasienter og pårørende uavhengig av bakgrunn. OUS skal være en arbeidsplass preget av åpenhet, tillit og respekt.

​​

På Oslo universitetssykehus tilrettelegger vi for din utøvelse av tro og livssyn. Les mer om hvordan vi kan tilrettelegge for​ deg her.

Oslo universitetssykehus tilbyr samtalepartnere fra 10 ulike tro- og livssynstradisjoner til pasienter og pårørende. Les mer om samtalepartnere

OUS bruker oversettelsesappen Care to Translate som et supplement til tolketjenester. Appen inneholder ferdig oversatte setninger på over 40 språk som helsepersonell kan bruke for å kommunisere med minoritetsspråklige pasienter. 

Les mer her: 44 språk på få sekunder: Appen som supplerer tolketjenesten - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)​​

Oslo universitetssykehus har gjennomført prosjektet "Sårbar, gravid og ny i Norge- Trygg under fødsel med flerkulturell doula". Det videreføres nå av Norske kvinners Sanitetsforening. Prosjektet har som mål å styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn.
 

Rapport fra samtaler med helsepersonell om særlig sårbare pasienter under Covid-19 pandemien 2020 (PDF). Rapporten er laget i samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Rapporten gir et innblikk i helsepersonells opplevelse av hvordan allerede sårbare pasienter har opplevd kontakten med sykehusene under pandemien. Arbeidet er del av sykehusenes kvalitetsarbeid, det er ikke en forskningsrapport.

Brukertesting av pasientbrev i klart språk (PDF) (2020). Testing av et revidert innkallingsbrev på pasienter og pårørende på OUS og norskkurselever på Oslo voksenopplæring, i forbindelse med det nasjonale arbeidet ledet av HSØ for å gjøre pasientbrev lettere å forstå.  
"Å være mann og håndtere sykdom – en utfordring" – En rapport på bakgrunn av et samarbeidsprosjekt med Reform - ressurssenter for menn. Kjernespørsmålene i rapporten er: Hva forhindrer menn fra å benytte seg av helsevesenets lærings- og mestringstilbud? Hva kan helseansatte gjøre for å forstå og tilpasse seg menns behov bedre? Les rapporten "Å være mann og håndtere sykdom" (PDF)

"Familieplanlegging og forebygging av uønsket svangerskap og abort blant innvandrerkvinner - håndbok i hvordan starte et tilpasset tilbud" – Håndboken inneholder tips til hvordan du kan gjennomføre en god konsultasjon, hva du bør kartlegge og informere om når det gjelder ulike prevensjonsmidler til innvandrerkvinner, og informasjon om hva du trenger for å starte opp et liknende tilbud. ​Les håndboken her (PDF)
 
Strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold 2017–2021 (PDF)

"Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet" – et samhandlingsprosjekt fra 2010–2013. Oslo universitetssykehus var prosjektleder, og Helse Sør-Øst og Oslo kommune som prosjekteiere. Les sluttrapporten her (PDF).

"Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning" – et pilotsykehusprosjekt fra 2009- 2010. Oslo universitetssykehus var prosjekteier, med prosjektmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet. Les rapporten "Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning" (PDF).

Hva er egentlig likeverdige helsetjenester? Og hva kan ansatte på Oslo universitetssykehus gjøre for å sikre likeverdige helsetjenester for alle pasienter? Lytt til denne podkasten laget av spesialrådgiver Maja Garnaas Kielland og spesialrådgiver Camilla Holt Hasle:

En prat om likeverdige helsetjenester med Camilla og Maja

Nettverk for likeverdskontakter: Hver avdeling på OUS skal ha minst én likeverdskontakt som fremmer fokus på likeverdig helsetjenester. I tillegg har hver klinikk en koordinator for likeverdskontaktene som sitter i Råd for likeverskontakter. Ønsker du mer informasjon om rollen som likeverdskontakt – ta kontakt med Maja Garnaas Kielland (maja.garnaas.kielland@ous-hf.no).

Videreutdanning: Studiet "Mangfoldskompetanse i helsearbeid" omfatter 30 studiepoeng deltid over ett år, og gir deg verdifull kompetanse til å jobbe med flerkulturelle utfordringer i sykehuset. Mer informasjon finner du her på oslomet.no

Refleksjonsgrupper om mestring og mangfold: Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester tilbyr helsepersonell ved alle avdelinger på sykehuset muligheten til å være med i en refleksjonsgruppe om mestring og mangfold (se kontaktinformasjon under). Det er utarbeidet en håndbok som kan brukes hvis dere ønsker å starte refleksjonsgruppe; «Refleksjonshåndbok for helsepersonell – Om mestring av flerkulturelle utfordringer» (PDF).​

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Direktørens stab, Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166​
Bygg 1. 2. etasje

Kontaktpersoner:
Ønsker du mer informasjon om likeverdige helsetjenester? 
Sist oppdatert 18.08.2023