TSB-skole for felles faglig plattform

Nasjonal kompetansetjeneste TSB vil bygge en struktur for varig kunnskapsdeling og systematisk kompetanseutvikling: TSB-skolen. Gjennom digitale kurs og læringsaktiviteter blir ny og eksisterende kunnskap tilgjengelig for alle i TSB. Målet er et felles kunnskapsgrunnlag for å yte god pasientbehandling.

Illustrasjon av en skolesekk

Felles faglig løft i TSB

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) springer ut fra et felt med lange tradisjoner, men som eget helsefagområde i spesialisthelsetjenesten er TSB fremdeles ungt.

Det er behov for å ta i bruk eksisterende kunnskap på en systematisk måte, samtidig som vi også må videreutvikle kunnskapen om hva som virker i rusbehandling. Vi erfarer at det drives mye og god fagutvikling, og de enkelte TSB-enhetene sitter på et mangfold av gode opplæringsverktøy lokalt. Vi erfarer også at det er stor vilje til å dele kunnskap og materiell på tvers av virksomhetene.

Nettopp derfor er ideen om «TSB-skolen» mulig å realisere – det som trengs er strukturer og ordninger for å utnytte potensialet i et felles kunnskapsløft. Med TSB-skolen vil vi, i tett samarbeid med virksomhetene selv, utvikle, samle og spre læringsaktiviteter. Det skal bidra til å videreutvikle og synliggjøre et felles faglig kunnskapsgrunnlag for alle som jobber i TSB og en tydelig identitet som eget helsefagområde i spesialisthelsetjenesten.

​Livslang læring

Behovet for faglig oppdatering og videreutdanning løses delvis gjennom de ulike fagprofesjonenes formelle kompetansestiger. Samtidig må vi erkjenne at læringsbehovet ikke dekkes fullt ut gjennom de formelle kanalene. Grunnutdanningene har få læringsutbytter knyttet til rus- og avhengighetsbehandling. Leger og psykologer har egne spesialistområder innenfor rus og avhengighet, men i øvrige etter- og videreutdanninger er ofte psykisk helse og rus slått sammen.

Dessuten er ingen lenger utdannet én gang for alle. Ny kunnskap forskes frem og fører til praksisendringer. Vår ambisjon er at TSB-skolen skal understøtte ledere i arbeidet med å tilrettelegge for livslang læring for alle medarbeidere. Et lærende fagfelt med et felles kunnskapsgrunnlag gir et bedre grunnlag for å yte god pasientbehandling. TSB-skolen skal derfor bidra til at TSB-virksomheter over hele landet utvikler seg som lærende organisasjoner – altså organisasjoner der læring er en del av praksis, som en vedvarende prosess.

Hva skal TSB-skolen bidra med?

TSB er kjennetegnet ved at medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kunnskap skal samvirke til det beste for pasienten. Da må de ulike yrkesgruppene ha kunnskap om hverandres kompetanse. Det som er grunnkunnskap for én yrkesgruppe, kan være ukjent for en annen. Hvordan det tverrfaglige kan og bør samspille, blir derfor et viktig fokusområde i TSB-skolen.

I nasjonale faglige retningslinjer er det anbefalt en rekke metoder og terapeutiske tilnærminger av ulik styrke. Disse metodene og terapeutiske tilnærmingene danner et utgangspunkt for et felles kunnskapsgrunnlag i TSB. TSB-skolen vil bidra til å dokumentere og formidle kunnskap i formater som TSB-virksomhetene kan bruke lokalt.

Samtidig må vi også erkjenne at nasjonale retningslinjer ikke alltid gir entydige svar på hvordan håndtere et bredt spekter av situasjoner for TSB-ansatte. Klinikere utvikler faglig vurderingsevne og skjønn gjennom lang erfaring med sin yrkesutøvelse. Dette kan være taus kunnskap som ikke alltid er lett å uttrykke og kommunisere. Ved å omdanne taus kunnskap til eksplisitt kunnskap, kan lærende organisasjoner utvikles. Sentralt for TSB-skolen vil derfor være å bidra til å beskrive taus kunnskap, slik at den kan deles på tvers i TSB og internaliseres hos alle medarbeidere.

Med felles, kompetansehevende aktiviteter og tiltak for hele TSB, vil vi synliggjøre kunnskap og spre læring som ellers foregår gjennom uformelle og ustrukturerte arenaer. TSB-skolen vil på denne måten kunne hjelpe ledere til å gjøre strategiske valg for kompetanseutviklingen blant sine ansatte.

Dersom vi i TSB lykkes med å realisere denne ambisjonen, vil TSB kunne bli et enda mer attraktivt helsefagområde å jobbe i for dyktige og ambisiøse klinikere og fagfolk – og dermed videreutvikler vi grunnlaget for å yte god pasientbehandling.​

Illustrasjon av sirkelen som går fra taust til eksplisitt kunnskap via internalisering og eksternalisering
TSB-skolen vil tilrettelegge for læring der taus kunnskap synliggjøres (eksternalisering) og blir eksplisitt kunnskap, og der eksplisitt kunnskap tas i bruk (internaliseres) av nye i organisasjonen og blir integrert som en del av deres tause kunnskap.

Utvikling av e-læringskurs skreddersydd til TSB

For å skape et felles kunnskapsgrunnlag, har TSB-skolen utviklet e-læringskurs om temaer som er relevante for arbeidet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Ta kursene gjennom din regionale læringsportal for å få dokumentasjon på gjennomført kurs. Har du ikke tilgang til læringsportal, ligger kursene også åpent tilgjengelig her:

Se e-læringskursene i TSB-skolen

Fagrådet for TSB-skolen

Innhold og innretning på TSB-skolen må utvikles i tett samarbeid med fagfeltet. For å sikre at TSB-skolen utvikles i tråd med fagfeltets behov og ønsker, er det etablert et eget fagråd som er bredt sammensatt av ulik fagkompetanse på tvers av landet.​

Fagrådet TSB-skolen

Fagrådet for TSB-skolen på sitt første fysiske møte i juni 2022.

​​Ønsker du mer informasjon om arbeidet med TSB-skolen? Kontakt oss gjerne på tsb@ous-hf.no​!

​​

Sist oppdatert 20.06.2023