Sju tips for å gjøre brukerstemmen til støtte i lederskapet

Brukerrådet kan og skal gjøre merkbar forskjell på våre prioriteringer, sier Anne Beate Sætrang i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus. Brukerne påvirker strategi og budsjett, kvalitets- og forbedringsarbeid, pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og omstilling.

Publisert 10.11.2017
Sist oppdatert 04.01.2023
En gruppe mennesker som sitter ved et bord

Anne Beate Sætrang er avdelingsleder for Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus (ARA). Avdelingen har hatt et innflytelsesrikt brukerråd siden 2007. Her er hennes tips til hvordan å gjøre brukerstemmen til en støtte i lederskapet.

Anne Beate Sætrang

1. 

Vær bevisst styrker og svakheter ved ALL kunnskap som du bygger lederbeslutninger på!

Som leder har du mange kilder til kunnskap: Kolleger, brukere, forskning, klinisk praksis. Hvilke styrker og svakheter har de ulike kildene? Det er viktig at jeg som leder ikke blir for følelsesstyrt og ikke baserer mine avgjørelser på enkeltinnspill.

2. 

Ha en ærlig relasjon og dialog, ikke lat som!

Brukerrådet kan og skal gjøre forskjell i våre prioriteringer. Jeg har eksempler på at avdelingen har justert kurs og tatt viktige initiativer på bakgrunn av innspill fra brukere (se ramme). Likevel kan jeg ikke love mer enn at jeg skal lytte til brukerne. De er én av mine kilder til kunnskap som jeg skal avveie.

3. 

Forankre brukermedvirkning blant ledere og ansatte.

At pasientene får en endret maktposisjon påvirker oss ansatte. Oslo universitetssykehus sin visjon er «Sammen med gårsdagens pasienter utvikler vi morgendagens behandling». Den visjonen skal hele sykehuset levere på. Det gir meg god ryggdekning og forankring.

4. 

Etabler brukerråd!

Brukermedvirkning på systemnivå innebærer å gi en stemme til pasienter og pårørende i utformingen av tilbudet som avdelingen gir. Strukturert samarbeid med brukerrepresentanter bidrar som et rådgivende organ til å sikre flere dimensjoner av kunnskap som grunnlag til leders beslutningsstøtte.

Brukerrepresentanter har en sentral rolle i å forbedre og videreutvikle pasientbehandlingen innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Oslo universitetssykehus.

5. 

Formuler krav og kriterier for hvem som kan være representanter i brukerråd eller andre fora.

Medlemmene i brukerrådet oppnevnes personlig ut fra sin erfaringsbakgrunn, kompetanse og organisasjonstilknytning. Brukerrepresentantene har selv erfaring som pasient/pårørende i forhold til rus- og avhengighetsbehandling, men må ha tilstrekkelig avstand til egen behandlingssituasjon til at han/hun kan representere flere enn seg selv.

Kriteriet om organisasjonstilknytning handler om at representanten har andre å diskutere med og kan forankre sitt budskap. Vi ønsker en spredning i brukerrådet der noen representanter er «veteraner» og andre har ferskere erfaring med å være i behandling.

6. 

Ha klart mandat og oppgaver!

Mandatet til brukerrådet i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus er å ivareta brukerperspektivet og brukermedvirkning for pasienter og deres pårørende, som behandles i avdelingen.

Oppgavene er konkretisert:

 • Sikre brukernes og pårørendes medvirkning, på system og tjenestenivå, i de ulike prosesser og fora i avdelingen
 • Være et formalisert rådgivende organ for ARA
 • Er med på å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbud til pasienter på tjeneste - og systemnivå
 • Kunne uttale seg om politiske føringer og rammebetingelser som vil ha vesentlig betydning for tjenestetilbudet til pasientene
 • Kunne involvere grupper av pasienter og pårørende om forhold og beslutninger som er av betydning for de ulike pasientgrupper
 • Bli informert om, og vil kunne uttale seg om budsjett, strategi, handlingsplaner, prosjekter, utviklingstiltak og større omstillinger

7. 

Spre brukerstemmen ned i organisasjonen!

Målet i Oslo universitetssykehus er at brukermedvirkningen ikke bare skal være tydelig på høyeste ledernivå, men skal kjennes igjen i underliggende enheter. 

 

Eksempler på hva brukerrådet ved ARA har gjort

​Eksempler på oppgaver som brukerrådet ved Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus har hatt:

 • Evaluering av ny inntaksrutine
 • Arrangere fagdag om avrusningsretningslinjen
 • Samarbeidsprosjekt med medisinsk klinikk om pasienter med bakenforliggende rusproblematikk ved somatiske avdelinger.
 • Undervisning av pasienter i poliklinikk
 • Kurs i Legemiddelassistert rehabilitering
 • Deltakelse i undervisning av medisinstudenter og klinikere, blant annet ved hjelp av rollespill
 • Implementeringsarbeid
 • Deltakelse i intervjupanel for ansettelser
 • Deltakelse i pasientsikkerhetsråd
 • Deltakelse i risikovurdering av nytt aktivitetsrom for pasienter​

 

Retningslinjer for brukerråd i ARA, Oslo universitetssykehus

​I tillegg til mandat og oppgaver for brukerrådet, presiseres følgende i retningslinjene for brukerrådet ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus (utdrag fra eHåndboksdokument):

Oppnevning / konstituering

 • Brukerrådet oppnevnes av avdelingsleder. Funksjonstiden for brukerrådet er to år.
 • Brukerrådets medlemmer utpekes personlig ut fra sin erfaringsbakgrunn, kompetanse og organisasjonstilknytning.
 • Brukerrepresentanten må selv ha erfaring som pasient / pårørende i rus- og avhengighetsbehandling, og må ha tilstrekkelig avstand til egen behandlingssituasjon til at han/hun representerer flere enn seg selv.
 • Brukerrådet konstituerer seg selv, leder og nestleder velges for funksjonsperioden.
 • En representant fra avdelingen meldes som kandidater til klinikkens brukerråd. I den grad det er mulig bør det være leder og nestleder av brukerrådet.

Habilitet og konfidensialitet

 • Medlemmer i brukerrådene kan ikke samtidig ha økonomiske interesser/eierinteresser i virksomheter med forretningsmessige bindinger til Oslo universitetssykehus HF.
 • Brukerrådets medlemmer, eller andre som eventuelt deltar, har taushetsplikt om de forhold som etter bestemmelser i forvaltningslovens (jfr § 13) og personopplysningsloven (jfr §1-3) er taushetsbelagte. Alle faste medlemmer signerer taushetserklæring. Brukerrådets leder eller den som innkaller til møter, kan for øvrig pålegge taushetsplikt i saker hvor det er hjemlet i lov.

Administrasjon, arbeidsform og kompetanse

 • Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved stab sørger for møteplanlegging (i samråd med leder), innkalling og referat.
 • Møter ledes av brukerrådets leder, eller dennes stedfortreder.
 • Brukerrådet bør ha 3- 4 møter i semesteret.
 • ARA stab, brukerrådets medlemmer eller leder kan foreslå saker til rådet.
 • Avdelingsleder er representert i brukerrådet, ev. med stedfortreder.
 • Referat godkjennes av brukerrådets leder før utsendelse og godkjennes endelig på følgende møte.
 • Det utarbeides en enkel årsplan og årsrapport for brukerrådets arbeid. ​