Pasienter møter folk med brukererfaring i døra til TSB

Inntak- og oppstartsteamet i Helse Stavanger møter pasienter i døra til behandlingen i TSB og følger dem fram til klinisk beslutning. Personer med brukererfaring er med i teamet.

Tone Øiern
Publisert 12.09.2019
Sist oppdatert 09.01.2023
To kvinner sitter på en benk utendørs og snakker sammen

Foto: Shutterstock

Inntak- og oppstartteam (IO-team) er en del av Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Helse Stavanger, med ansvar å følge den enkelte pasient, jobbe med motivasjon og sikre gode og raske avklaringer av rettigheter og behandlingsbehov så snart henvisningen er sykehuset i hende.  
Leder Karianne Borgen hadde ansvar for utviklingen av modellen. Hun forteller at den ble utviklet gjennom diskusjon mellom brukere og fagfolk. I praksis håper Helse Stavanger at deres modell skal gi pasienter opplevelse av én-dør-inn til TSB samt hindre drop-out.

Gode erfaringer med erfaringskonsulenter i TSB

Som i andre deler av ARA i Helse Stavanger, har også IO-teamene ansatt erfaringskonsulenter. Da IO-teamene startet, hadde Helse Stavanger ferske og positive erfaringer med å involvere tidligere pasienter i drop out-team for å få behandlingsprosesser tilbake i sporet der det var fare for behandlingsavbrudd. Erfaringskonsulentene fikk løpende veiledning av fagpersonell.

Se også: Rapport om å forebygge drop-out

 

Portrett Karianne Borgen

– Vi har tenkt at erfaringskompetansen bør inngå i alle nivå her i ARA, så erfaringskonsulentene har deltatt i vurderingsenhet og kliniske beslutninger, i forskningsaktivitet og hatt direkte pasientkontakt, forklarer Karianne Borgen.

– På grunn av begrensede ressurser har vi imidlertid besluttet at erfaringskonsulentenes rolle fremover skal knyttes tydeligere til kartlegging og avklaring av pasientenes behov. De vil ha hovedfokus på pasientene under 23 år, der alle skal få en egen kartleggingssamtale med erfaringskonsulent som del av basiskartleggingen før klinisk beslutning. Fokus i samtalen vil være kartlegging av interesser, ressurser og nettverk, samt utforsking av ambivalens og forventninger til behandling. I tillegg er erfaringskonsulentene viktige brobyggere som kan formidle kontakt med tilbud fra bruker- og pårørendeorganisasjoner ved behov.

Borgen sier at de nå ønsker å prøve ut denne måten å nyttiggjøre erfaringskompetansen i teamet slik at rollen blir tydeligere, både for erfaringskonsulentene og ulike samarbeidspartnere.

I tråd med nasjonalt pasientforløp og Kvarus

– Med IO-team vil vi gjøre det enklere og raskere å komme i gang i TSB samt sikre gode overganger, sier Karianne Borgen.

Hun beskriver teamet som en god infrastruktur for nasjonalt pasientforløp TSB.

– For noen pasienter kan samarbeidsmøter og kartlegginger i innledningen til pasientforløp oppleves krevende å stå i.

– Denne organiseringen har også medført enklere implementering av Kvarus, da vi benytter kvalitetsregisteret som en del av basiskartleggingen. Vi har derfor oppnådd stor dekningsgrad i Kvarus.

Gode overganger

– IO-teamet jobber aktivt med gode overganger: Inn i behandling, mellom poliklinikk eller døgntilbud eller mellom TSB og psykisk helsevern hvis det er behovet, sier Borgen. 

– Rusbehandlere oppmuntres til å jobbe fleksibelt og pågående: reise ut hvis personen ikke kommer til avtaler, koble inn andre tjenester ved behov og involvere pårørende ved behov.

Inntak- og oppstartteam

  • ​Startet i 2019 som pilotprosjekt og ble fra mars 2021 en permanent del av tilbudet ved ARA Helse Stavanger, etter en positiv evaluering høsten 2020. 
  • Teamet er organisert som en poliklinikk med ansvar for første fase av pakkeforløpet (rettighetsvurderinger av henviste pasienter ved hjelp av vurderingsteam, basiskartlegging).
  • Legger stor vekt på at den enkelte pasient skal oppleve støtte i avklarings- og motivasjonsperioden.
  • Skal kvalitetssikre eventuelle overganger mellom TSB og psykisk eller somatisk helsevern.
  • Har tilgjengelighet, kontinuitet og individuell tilpasning som sentrale prinsipper i arbeidet.

Les mer:

Årsrapport - avdeling for rus- og avhengighetsbehandling by Stavanger universitetssjukehus - issuu

​​