Nettverk i TSB

En rekke faglige nettverk på rusfeltet fungerer som arenaer for fagutvikling og erfaringsutveksling.

Illustrasjon av en gruppe mennesker koblet sammen med linjer

Bedret kvalitet på tjenestene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, forutsetter god ledelse. Tydelig faglig lederskap er spesielt viktig i et fagfelt i stadig endring. Nye nasjonale faglige retningslinjer stiller krav til kunnskapsbasert praksis, og mange ledere utfordres på implementering og omstilling. Ledernettverket skal bidra til lederutvikling og nettverksbygging.

Mer om aktivitetene i TSB-ledernettverket

Nasjonalt faglig nettverk for legemiddelassistert rehabilitering er et nettverk for å bedre kvaliteten i denne behandlingsformen. Sentrale oppgaver for deltakerne i nettverket er å gi innspill til utformingen av den årlige statusundersøkelsen om LAR og følge opp resultatene.

Deltakerne møtes to ganger årlig. En fagstab knyttet til Oslo universitetssykehus leder og arrangerer møtene. Deltakere i nettverket er ressurspersoner og personer med overordnet faglig ansvar for å iverksette LAR-behandling i norske helseforetak, relevante brukerorganisasjoner, samt SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning). Helsetilsynet, Helsedirektoratet og andre relevante fagorganer deltar i nettverksmøter etter invitasjon.

Møteleder: Kine Haugen, haukin@ous-hf.no

Nasjonalt nettverk for klinisk rusmiddelforskning er et nettverk for deling, dialog og kunnskapsoverføring mellom forskere innen klinisk rusmiddelforskning. Nettverkets formål er å legge til rette for god og relevant rusmiddelforskning, hjelpe i gang ny klinisk rettet forskning og bidra til kommunikasjon og samordning mellom ulike miljøer som driver klinisk rusmiddelforskning. Nettverket ønsker også å oppmuntre studenter/unge forskere til å gå i gang med klinisk rusmiddelforskning. Nettverket har ett møte i semesteret i tillegg til løpende dialog. Nettverket arrangerer også et årlig seminar med forskere i TSB som målgruppe.

Leder for nettverket er Espen Ajo Arnevik.

Somatikk og TSB må snakke bedre sammen. Samsykelighet påvirker utfallet av behandlingen som gis i begge sektorene. Rusmiddelbrukere har ofte både psykisk og somatisk sykdomsbelastning i tillegg til rus-/avhengighetslidelsen. Disse pasientene står i fare for å havne mellom stoler i helsetjenestene - enten mellom psykisk helsevern og TSB eller mellom TSB og somatikken. Derfor bør oppmerksomheten høynes på tvers av sektorene.

Forskernettverk for klinisk forskning innen rus og somatikk samler både rusmedisinere med somatisk forskningsfokus og forskere som arbeider innenfor somatikken med sykdommer som forekommer ofte hos rusbrukere eller som følger av rusmiddelbruk. I nettverket deles forskningsresultater og samabeid kan inngås innen feltet somatiske problemer. 

Les mer: ROP - Forskersamarbeid​ om somatisk helse og rus

Å behandle helseskader og avhengighet etter bruk av anabole steroider er nye oppgaver for mange helsetjenester. Et nasjonalt nettverk skal hjelpe klinikere å komme i gang gjennom å utveksle kunnskap og erfaringer på kryss og tvers av landet.

Om "steroidenettverket"

Stadig flere TSB-miljøer bruker feedbackverktøy som en integrert del av behandlingstilbudet. Et nasjonalt nettverk for klinikere i TSB, som er godt i gang med å bruke feedbackverktøy, skal bidra til utveksling av kunnskap og erfaringer på kryss og tvers av landet.

Les mer om bruk av feedbackverktøy i TSB og "feedbacknettverket" her

Et nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet er etablert med formål å sikre at musikkterapi blir et reelt alternativ for brukere av rus- og psykisk helsetjenester.

Nasjonalt nettverk for musikkterapi

Nettverket er åpent for personer som er opptatt av forskning og fagutvikling i helse- og sosialtjenestene, der personer med bruker- og pårørendeerfaringer samarbeider med forskere, fagutviklere eller helse- og sosialpersonell; såkalt brukermedvirkning i forskning. Hensikten er først og fremst å utvikle og dele kunnskap og informasjon.

Forum for brukerinvolvert forskning

Samarbeidsforum er en organisasjon for ideelle og offentlig eide tiltak innen barnevern- og russektoren som oppfatter seg selv å tilhøre den norske kollektivtradisjonen. Samarbeidsforum skal stimulere kraften i hvert enkelt tiltak og inspirere medlemmene til å arbeide for at tiltakene forblir et alternativ, skape kontakt mellom tiltakene og drive faglig utvikling, gi høringsinnspill og være rådgivende forum.

Samarbeidsforum for fellesskapsorientert rusbehandling

Nasjonalt kompetansenettverk for 12-trinnsbehandling består av institusjoner med lang erfaring i bruk av 12-trinnsmodellen.

Nasjonalt nettverk for 12-trinnsbehandling​

NSF-SPoR er en faggruppe i Norsk Sykepleierforbund, av offentlig godkjente sykepleiere som arbeider i og/eller har interesse for psykisk helse og rus.

Om faggruppen SPoR

Tre store og erfarne IPS-miljøer som har gått sammen om å bli et nasjonalt ressurssenter. Sammen og hver for seg holder de kurs og foredrag om IPS landet rundt, for å styrke satsingen på IPS i Norge. Ressurssenteret skal hjelpe nye IPS-prosjekter i gang.

Nasjonalt ressurssenter for IPS

 

Vet du om andre nettverk som kan være nyttig for ansatte i TSB? Tips oss gjerne på tsb@ous-hf.no​!

Sist oppdatert 25.01.2023