Nasjonale faglige retningslinjer for TSB

Nasjonale faglige retningslinjer bør styre behandlingsvalg. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer fyller du lovverkets krav om faglig forsvarlighet. Nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende for fagpersonell. Å velge løsninger som avviker vesentlig fra faglige retningslinjer, bør likevel kunne begrunnes, dokumenteres og ha samtykke fra pasienten.

Illustrasjon av en person som står overfor flere mulige veier å gå

​Under finner du retningslinjene for rusfeltet med lenker:

Les nasjonal faglige retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser.

Brukerversjon av ROP-retningslinjen

Bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet har plukket ut de ti anbefalingene fra ROP-retningslinjen som de mener er viktigst for at mennesker med slike problemer skal få god oppfølging og behandling.

Hensikten med prosjektet ROP-bruker er å øke forståelse blant brukere og pasienter om hvordan en organiserer et hjelpetilbud til personer med rus- og psykiske lidelser og hva det bør inneholde.

Se mer informasjon på rop.no​

Anbefalingene i nasjonale faglige retningslinjer har ulik styrke. Med styrke menes grad av sikkerhet for nytteverdien av det å følge anbefalingen.

I en retningslinje formuleres anbefalinger i form av skal-, bør- eller kan-setninger, der de to første gjerne omtales som sterke anbefalinger.

  • Skal-anbefalinger er ofte begrunnet i lovverk, slik at å ikke følge dem betyr lovbrudd.
  • Bør-anbefalinger er sterkt faglig begrunnet.
  • Kan- og Det foreslås-anbefalinger er svakere anbefalinger. De anbefales, men uten at det er sterke kunnskapsmessige belegg for nytteverdien av dem.
I spillelisten under finner du foredrag med introduksjoner av avrusningsretningslinjen (tre deler) og behandling- og rehabiliseringsretningslinjen (to deler):

Spilleliste på YouTube: Introduksjon til retningslinjene (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

​​


Sist oppdatert 18.04.2024