Fremtidens rus- og avhengighetsbehandling

En fremtidsstudie om rus- og avhengighetsbehandling skal bidra til bedre forståelse for hvilke utfordringer og muligheter vi som jobber i feltet står overfor frem til 2035.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 14.09.2023
Sist oppdatert 23.02.2024
Abstrakt bilde av kvinne står på en ås og ser utover en by

​I samarbeid med analyse- og rådgivningsselskapet inFuture, har Nasjonal kompetansetjeneste TSB nå lansert fremtidsstudien «Rus- og avhengighetsbehandling 2035». Rapporten skal gjøre oss som jobber innen rus- og avhengighetsbehandling i bedre stand til å forstå utfordringsbildet og identifisere muligheter.

Avdekket strategiske blindsoner

Fremtidsstudien avdekker flere trender i den «strategiske blindsonen» – det vil si trender som fagområdet vurderer som viktige, samtidig som at dagens beredskap er for lav til å møte dem. Funnene blir et viktig underlag for strategiske veivalg, når vi skaper løsninger for rus- og avhengighetsbehandling i fremtiden.

Les fremtidsstudien «Rus- og avhengighetsbehandling 2035» her (PDF)

Trender i den strategiske blindsonen

Et rikt kildemateriale dannet grunnlag for en trendanalyse, som resulterte i totalt 10 trender for rus- og avhengighetsbehandling i fremtiden. Åtte av disse ble vurdert å være i den strategiske blindsonen:

 • Et mer liberalt syn på rus
 • De nye gamle rusbrukerne
 • Digitalisert avhengighet
 • Sterkere prioritering av ressurser
 • Digitale muligheter i vekst
 • Fremtidens kunnskapsbaserte behandling
 • Pasienten i sentrum
 • Samarbeid på tvers blir viktigere

Les rapporten (PDF) for mer informasjon om hva som ligger bak overskriftene listet opp.​​

​​Bakgrunn for prosjektet

På oppdrag av Spekter undersøkte inFuture hvilke trender på samfunnsnivå, pasientnivå og tjenestenivå som vil bli viktige for helsesektoren fremover, og hvor godt rustet sektoren er til å møte disse utviklingstrekkene. Rapporten om fremtidens helse og omsorg ble publisert i 2022. 

Vi ønsket å undersøke det samme for tjenestene innen rus- og avhengighetsbehandling. Hvilke trender er spesifikke for vårt helsefagområde fremover, og hvor godt rustet er vi til å møte disse? 

Bred involvering fra fagfeltet

Identifisering av trender og strategiske blindsoner ble utført med bred involvering fra feltet selv. I april 2023 møttes til sammen 240 ledere, faglig nøkkelpersonell og brukerrepresentanter til egne fremtidssamlinger. Der ga de sitt synspunkt på trendene ved hjelp av avstemming via sine mobiltelefoner. Resultatene fra avstemmingen ble deretter analysert. 

Den ferdige rapporten vil være til hjelp i arbeidet med tjenesteutvikling for å utnytte muligheter og demme opp for utfordringer i fremtidens rus- og avhengighetsbehandling. Vi i Nasjonal kompetansetjeneste TSB ser frem til samarbeidet!

"Rus- og avhengighetsbehandling 2035"

Slik ble arbeidet lagt opp:

 1. Innhentet innsikt ved en bred gjennomgang av forskning/litteratur og dybdeintervjuer med nøkkelinformanter.
 2. Utførte en analyse av 8-12 identifiserte trender for å gi ny innsikt som kunne utfordre underliggende antakelser.
 3. Samlet deltakere som har sektor- og fagkompetanse til egne fremtidssamlinger for å evaluere trendene.
 4. Lanserte rapporten «Rus- og avhengighetsbehandling 2035» og presenterte funnene på TSB-lederkonferansen 14. september 2023.

I det videre arbeidet vil Nasjonal kompetansetjeneste TSB, i dialog med ledere, faglig nøkkelpersonell og brukerrepresentanter, bidra til at det til jobbes med tjenesteutvikling knyttet til funnene fra prosjektet.​