Forskning på anabole steroider og behandling

I forskningssammenheng er anabole steroider – og særlig behandling ved slik bruk - et relativt nytt fenomen nasjonalt og internasjonalt. Feltet er i stadig utvikling, og i behov av mer kunnskap. Her får du en oversikt over forskningen som er gjort av forskningsgruppen på anabole steroider ved Oslo universitetssykehus, der også Steroideprosjektet er involvert.

Anabole steroider

​I 2017 ble det opprettet en egen forskningsgruppe for forskning på anabole steroider ved Oslo universitetssykehus, ledet av forsker Astrid Bjørnebekk. Hovedfokuset til forskningsgruppa er å øke forståelsen for psykiske og medisinske langtidskonsekvenser av anabole steroider, hvordan hjernen påvirkes, avhengighet, og hvordan behandling kan bli mer tilgjengelig og bedre for brukere av anabole steroider.​​ Du kan lese mer om forskningsgruppa, medlemmene i gruppa og forskningen på denne siden. 

Forskningsgruppa jobber med prosjekter som går på bruk av anabole steroider blant kvinner, menn, fengselsinsatte, pasienter i rusbehandling, brukere som ønsker informasjonssamtale om behandling, og hvilke barrierer brukere kan oppleve mot å oppsøke behandling. Nå er det også satt i gang en behandlingsstudie som skal se om hormonterapi kan gjøre det enklere å slutte med anabole steroider. Disse prosjektene kan du lese mer om på nettsiden til forskningsgruppa, men resultatene av dem kan du finne i form av vitenskapelige publikasjoner og oppsummeringer av forskningsresultater om du leser videre​.​ 

2022

Scarth M, Havnes IA, Jørstad ML, McVeigh J, Van Hout MC, Westlye LT, Torgersen S, Bjørnebekk A (2022) Severity of anabolic steroid dependence, executive function, and personality traits in substance use disorder patients in Norway, Drug Alcohol Depend, 231, 109275

2021

Bjørnebekk A, Kaufmann T, Hauger LE, Klonteig S, Hullstein IR, Westlye LT (2021) Long-term Anabolic-Androgenic Steroid Use Is Associated With Deviant Brain Aging
Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging, 6 (5), 579-589​​

Hauger, LE, Havnes IA, Jørstad ML, Bjørnebekk A (2021) Anabolic androgenic steroids, antisocial personality traits, aggression and violence, Drug Alcohol Depend, 221, 108604

Havnes IA, Muller AE (2021) Nonprescribed androgen use among women and trans men, Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes, 28 (6), 595-603

Havnes, IA., Jørstad, ML., Bjørnebekk, A. (2021). Double trouble? A mixed methods study exploring experiences with combined use of anabolic-androgenic steroids and psychoactive substances among women. Performance Enhancement & Health, 9(3-4), 100198.​

Scarth M, Bjørnebekk A (2021). Androgen abuse and the brain. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes, 28 (6), 604-614

2020​

Havnes IA, Bukten A, Rognli EB, Muller AE (2020) Use of anabolic-androgenic steroids and other substances prior to and during imprisonment - Results from the Norwegian Offender Mental Health and Addiction (NorMA) study​, Drug Alcohol Depend, 217, 108255

Havnes, IA, Jørstad, ML, Innerdal, I, Bjørnebekk, A (2020): Anabolic-androgenic steroid use among women – A qualitative study on experiences of masculinizing, gonadal and sexual effects. International Journal of Drug Policy, 28. juli, 2020.

Bukten, A, Lund, IO, Kinner, SA, Rognli, EB, Havnes, IA, Muller, AE, Riksheim Stavseth, M (2020): Factors associated with drug use in prison – results from the Norwegian offender mental health and addiction (NorMA) study, Health & Justice volume 8, Article number: 10 (2020)

Havnes IA, Jørstad ML, McVeigh J, Van Hout MC, Bjørnebekk A (2020) The Anabolic Androgenic Steroid Treatment Gap: A National Study of Substance Use Disorder Treatment, Subst Abuse, 14, 2020

Hauger LE, Westlye LT, Bjørnebekk A (2020). Anabolic androgenic steroid dependence is associated with executive dysfunction. Drug Alcohol Depend, 208, 107874

Vaskinn A, Hauger LE, Bjørnebekk A (2020). Theory of mind in users of anabolic androgenic steroids. Psychopharmacology (Berl), 237 (10), 3191-3199​

2019

Bjørnebekk, A, Westlye, LT, Walhovd, K, Jørstad, ML, Sundseth, Ø, Fjell, AM (2019): Cognitive Performance and Structural Brain Correlates in Long-Term Anabolic-Androgenic Steroid Exposed and Nonexposed Weightlifters, Neuropsychology 2019 May;33(4):547-559. doi: 10.1037/neu0000537

Hauger LE, Sagoe D, Vaskinn A, Arnevik EA, Leknes S, Jørstad ML, & Bjørnebekk A (2019). Anabolic androgenic steroid dependence is associated with impaired emotion recognition. Psychopharmacology. DOI: 10.1007/s00213-019-05239-7

Havnes, IA, Jørstad, ML, Wisløff C. (2019) Anabolic-androgenic steroid users receiving health-related information: health problems, motivations to quit and treatment desires. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 2019

Havnes, IA and Skogheim TS (2019). Alienation and lack of trust: Barriers to seeking substance use disorder treatment among men who struggle to cease anabolic-androgenic steroid use. Journal of Extreme Anthropology (2019) Vol 3 No 2

Hauger LE, Westlye LT, Fjell AM, Walhovd KB, Bjørnebekk A (2019). Structural brain characteristics of anabolic-androgenic steroid dependence in men. Addiction, 114 (8), 1405-1415

2018​

Jørstad, ML., Skogheim, TS., & Bergsund, HB. (2018). “Mer hjelp, mindre moralpreken.” Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 35(1), 69–76. doi:10.1177/1455072517748871

2016

Astrid Bjørnebekk, Kristine Walhovd, Marie L. Jørstad, Paulina Due-Tønnessen, Ingunn Hullstein and Anders M. Fjell (2016). Structural Brain Imaging of Long Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters. Biological Psychiatry. ​

Westlye LT, Kaufmann T, Alnæs D, Hullstein IR, Bjørnebekk A (2016). Brain connectivity aberrations in anabolic-androgenic steroid users. Neuroimage Clin, 13, 62-69

2015
Sagoe D, McVeigh J, Bjørnebekk A, Essilfie MS, Andreassen CS, Pallesen S (2015). Polypharmacy among anabolic-androgenic steroid users: a descriptive metasynthesis. Subst Abuse Treat Prev Policy, 10, 12​​

Forskning oppsummert

Under finner du en kort oppsummering av noen av de vitenskapelige artiklene som er publisert om temaet.

Long-term Anabolic-Androgenic Steroid Use Is Associated With Deviant Brain Aging

​Deltagere:

130 menn som har brukt anabole steroider i minst ett år, og 99 vektløftere som aldri har brukt anabole steroider.

Metode:

I et første steg ble avansert maskinlæringsteknikk og hjernescanninger fra 1838 friske voksne menn i ulike aldere brukt til trene en modell til å lære hvordan hjerner i ulike aldere ser ut (hjernens «normale» aldringsforløp). I et neste steg mates modellen med MR-bilder av deltagernes hjerner uten informasjon om deres alder. Modellen vil da på bakgrunn av informasjons om hjernens utseende gi et estimat på hjernealderen til deltagerne. Forskjellen mellom «biologisk" hjernealder og kronologisk alder (brain age gap) sier noe om avvik fra et «normalt» forløp. Utvalget er også fulgt over tid med 2 undersøkelser med 3,5 års mellomrom.

Resultat:

Brukerne i denne studien har i gjennomsnitt brukt anabole steroider i 10.6 år, begynte i gjennomsnitt da de var 22 år, og har i gjennomsnittet et forbruk på ca 1000 mg anabole steroider i uka.

Sammenlignet med kontrollgruppen hadde brukere av anabole steroider høyere avvik mellom biologisk hjernealder og kronologisk alder (brain age gap). Avviket gikk i retning av at hjernealder var høyere enn faktisk alder.

Funnene var særlig tydelige blant brukere som var avhengige av anabole steroider, brukere som hadde brukt anabole steroider i over ti år, og blant nåværende brukere. Det var også ved avhengighet og langvarig bruk man fant støtte for akselerert hjernealdring mellom de to undersøkelsene.​

Funnene kunne ikke forklares av rusbruk, generelle kognitive evner eller depresjon.

Konklusjon:

Langvarig bruk av anabole steroider ser ut til å kunne være med på å fremskynde aldringsprosesser i hjernen.

Funnene var særlig tydelige blant de som var avhengige og de med langvarig bruk.

Structural Brain Imaging of Long-Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters

Deltagere:

82 tidligere/nåværende brukere som hadde brukt anabole steroider i minst ett år til sammen og 68 vektløftere som ikke har brukt anabole steroider.

Metode:

MR-scan av hjernen og standardiserte intervjuer

Resultat:

Sammenlignet med vektløftere uten erfaring med anabole steroider, hadde brukere av anabole steroider mindre hjernevolumer og tynnere hjernebark (hjernens ytre, foldede lag, viktig blant annet for språk, hukommelse, oppmerksomhet og tenkning) i utbredte områder.

Sterkere effekter ble observert hos de som hadde brukt anabole steroider over lengre tid.

Effektene så ut til å vedvare selv etter at bruken av anabole steroider ble avsluttet.

Effektene kunne ikke forklares av forskjeller i alder, verbal IQ, intrakranielt volum (volum på innsiden av kraniet), angst/depresjon eller oppmerksomhets- og atferdsproblemer.

Effektene på kortikal tykkelse og volum kunne heller ikke forklares av samtidig bruk av rusmidler, da funnene holdt seg når gruppen som kombinerte rus og anabole steroider ble tatt ut av analysen. Likevel ser rusmidler ut til å ha en tilleggseffekt, da kombinert bruk av rus og anabole steroider var assosiert med enda større kortikale effekter enn ved bruk av anabole steroider alene.

Konklusjon:

Resultatene av hjerneskanningene viste at bruk av anabole steroider var assosiert med mindre hjernevolum og tynnere hjernebark i utbredte områder.

Selv om funnene er assosiasjoner, viser de bekymring om langtidskonsekvenser av anabole steroider på strukturelle trekk av hjernen og hjernehelsen generelt.

Det at forskjellene i hjernestruktur og hjernevolum økte jo lengre studiedeltakerne hadde brukt anabole steroider, og at ingen andre faktorer så ut til å kunne forklare forskjellene, kan tilsi at bruken i seg kan være en av forklaringene.​

Use of anabolic-androgenicsteroids and other substances prior to and during imprisonment - Results fromthe Norwegian Offender Mental Health and Addiction (NorMA) study​

Deltagere:

1499 innsatte i nesten alle norske fengsler

Metode:

Spørreskjema 

Resultater:

427 (28.5 %) av de 1499 innsatte oppga livstidsbruk av anabole steroider, derav 30 % av de mannlige innsatte og 6.4 % av de kvinnelige.

Av disse 427 innsatte hadde alle bortsett fra to også erfaring med bruk av rusmidler. Rushistorien til de som også hadde erfaring med anabole steroider var mer alvorlig enn for innsatte som kun hadde brukt rusmidler. De debuterte tidligere med rusmidler og de brukte flere rusmidler i livstid, både før og under soning. 8 % av de innsatte hadde brukt anabole steroider i løpet av det siste halvåret før soning og nesten alle avsluttet bruken når de startet soning.

Det er kjent at både anabole steroider og rusmidler øker faren for psykiske og fysiske bivirkninger. Når rusmidler og anabole steroider brukes sammen, øker denne risikoen. Til forskjell fra avslutning av rusbruk, der abstinenssymptomer kommer raskt, vil det å slutte med anabole steroider gi symptomer på testosteronmangel først etter flere uker. Disse kan være depresjon med økt selvmordsrisiko, angst, søvnproblemer, smerteproblematikk og problemer med seksual funksjon. 

Konklusjon:

Erfaring med anabole steroider var vanlig i norske fengsler.

Bruk av anabole steroider kan være en markør på mer alvorlig rushistorie blant de innsatte.

Mange slutter med anabole steroider i forbindelse med fengsling og har risiko for betydelig forverret psykisk helse.

Bruk av rusmidler og anabole steroider bør kartlegges systematisk, og psykisk og fysisk helse bør utredes for å kunne gi en tilpasset behandling til den innsatte. De som slutter med anabole steroider under soning og sliter med psykiske og fysiske symptomer, bør få tilbud om tett oppfølgning fra helsepersonell.

The Anabolic Androgenic Steroid Treatment Gap: A National Study of Substance Use Disorder Treatment

Deltagere: 

563 pasienter ved 38 forskjellige rus- og avhengighetsenheter i Norge, primært døgn

Metode: 

Spørreskjema

Resultat: 

Erfaring med anabole steroider var vanlig blant pasientene. 36 % av de mannlige pasientene og 8 % av de kvinnelige pasientene oppga nåværende/tidligere bruk av anabole steroider. Livstidsbruk av anabole steroider var høyest blant pasienter som hadde stimulanter som foretrukket rusmiddel (56 %) og lavest blant de som foretrakk alkohol (15 %).

Ruspasienter som hadde erfaring med bruk av anabole steroider skilte seg fra de andre ruspasientene ved at de hadde debutert tidligere med rusmidler, brukte flere rusmidler ukentlig, og tiden mellom rusdebut til en rusdiagnose var kortere.

To av tre hadde et rusproblem før de begynte med anabole steroider, og nærmere halvparten oppga at de begynte med anabole steroider for å bygge opp en tynn og ruspreget kropp.

Av alle pasientene, oppga en av tre å ha blitt spurt om anabole steroider i behandlingen, og av disse opplevde 14 prosent at klinikerne hadde kunnskap om anabole steroider.

Konklusjon:

Bruk av anabole steroider var vanlig blant pasienter i rusbehandling i Norge.

Bruk av anabole steroider kan være en markør på mer alvorlig rushistorie.

En ruspreget kropp kan være en risikofaktor for fremtidig bruk av anabole steroider.

Studien viser at det bør være systematisk kartlegging av bruk av anabole steroider i TSB.​

​​

Sist oppdatert 01.02.2024