Forekomst av rusutløst psykose i de skandinaviske landene

Cannabisutløst psykose har økt betydelig, mens alkoholutløst psykose har gått ned i de skandinaviske landene. Dette viser ny forskning som har undersøkt forekomsten av rusutløst psykose i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Førsteforfatter Eline Borger Rognli ved RusForsk, Oslo universitetssykehus, tar oss gjennom funnene.

Publisert 07.12.2022
Sist oppdatert 05.01.2023
Eline Borger Rognli ved Rusforsk
Eline Borger Rognli i RusForsk har, sammen med skandinaviske forskerkolleger, forsket på forekomsten av rusutløst psykose i Skandinavia.

​Økning i cannabisutløste psykoser

– Hva er innholdet i forskningsprosjektet?

– Rusutløst psykose er en alvorlig tilstand hvor man opplever psykotiske symptomer i forbindelse med rusbruk. Selv om symptomene oftest avtar etter noen dager uten rusbruk, kan tilstanden likevel være en indikator for fremtidige alvorlige psykiske lidelser. Vi vet lite om hvor vanlig rusutløste psykoser er.

– Sammen med kollegaer fra Sverige, Danmark og Finland har vi brukt registerdata for å undersøke forekomsten av rusutløst psykose i de skandinaviske landene. Datakildene er nasjonale pasientregistre i de respektive landene, og de rapporterer årlige insidensrater (antall årlige nye tilfeller per 100.000). Vi så på perioden fra 2000 til 2016, med en noe kortere tidsserie i Norge.

​– Hva fant dere?

Vi fant at cannabisutløst psykose har økt betydelig, og at alkoholutløst psykose har gått ned. Cannabisutløst psykose er mye vanligere i Danmark enn i Sverige og Norge, og Danmark har også mer bruk av cannabis enn de to andre skandinaviske landene. Rusutløste psykoser forekommer tre ganger så ofte hos menn som hos kvinner, og de med rusutløste psykoser har blitt stadig yngre. 

Tettere samarbeid mellom psykisk helsevern og TSB

– Hvorfor er det​te viktige funn?

– Vi ser at forekomst av rusutløste psykoser speiler bruksmønstre av rusmidler i befolkningen, og det er interessant. Økningen i cannabisutløste psykoser har nok å gjøre med en kraftig økning i styrkegraden av cannabis (THC-innhold) de senere årene. Økningen i cannabisutløst psykose er bekymringsfull fordi vi vet fra annen forskning at dette er den typen rusutløst psykose som oftest over tid utvikler seg til schizofreni. 

– Hvordan kan funnene bidra til å heve kvaliteten på pasientbehandlingen i TSB?

– Rusutløst psykose behandles ofte akutt i psykisk helsevern, mens langtidsoppfølgingen ofte skjer i TSB, eller er fraværende. Disse pasientene trenger tett samarbeid mellom psykisk helsevern og TSB! Det er pasienter som både har en psykosetilstand, og en rusbrukslidelse. 

– Hvilken betydning kan dette ha for TSB-ledere? 

– TSB-ledere bør legge opp til tett samarbeid med akutt- og langtidsbehandling for psykose for disse pasientene. ​