Fem kjappe med Ola Jøsendal

Ola Jøsendal er assisterende fagdirektør i Helse Vest. Les hans svar på fem kjappe spørsmål, inkludert hans spådommer for fremtidens TSB.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 03.09.2020
Sist oppdatert 07.08.2023
Foto av Ola Jøsendal

​– Hvilke muligheter gir jobben deg til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer?

– Ett av ansvarsområdene for min seksjon i fagavdelingen er TSB. Det betyr at vi ivaretar RHF’et sitt "sørge-for-ansvar" innenfor dette fagområdet, både for det offentlige og private helsevesen, i helseregion vest. Vi har ansvaret for å utarbeide og følge opp planer, følge opp oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet, inngå kontrakter med både institusjoner og avtalespesialister, osv.

– ​Gjennom disse aktivitetene ligger det store muligheter til å bidra til et bedret behandlingstilbud til pasienter innen TSB. I tillegg vil det være et viktig bidrag å øke fokuset på pasientgruppen og tjenestene innen TSB internt i RHF’et, og sikre at pasientgruppen får tilstrekkelig oppmerksomhet og ressurser når man prioriterer mellom TSB, psykisk helsevern og somatikk.

​Humor er balsam for arbeidsmiljøet

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?

– Jeg er opptatt av å gi medarbeidere ansvar og tillit på en trygg måte. Det betyr at hver enkelt skal få anledning til å vise sine sterke sider, og utnytte sin kompetanse best mulig. Samtidig må det være gode innslag av utfordringer som jevnlig utfordrer komfortsonen, gir litt pulsøkning, og skaper dynamikk.

– ​Jeg ønsker at alle i kollegiet skal vite at høy arbeidsmoral blir satt stor pris på, at rutinearbeid kan gjøres med innslag av arbeidsglede, og at humor er balsam for arbeidsmiljøet. Hvis jeg som leder kan bidra til at medarbeiderne, det store flertallet av årets dager, kan se lyst på å møte opp på jobben og føle at dagen har vært til nytte for mange når de går hjem, vil det være den forskjellen som er mest ønskelig.

​Kompetanse og en dose tålmodighet

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– Kompetanse. En vellykket behandling av pasienter med rus- og avhengighetslidelse forutsetter kompetanse på pasientenes tilstand, evne til godt samarbeid med pasienten og innsikt i diagnostikk og behandling. Det inkluderer respekt for pasientene, godt samarbeid med andre profesjoner og enheter i sykehus og i kommuner, og en passe stor dose tålmodighet. 

– Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Det mest inspirerende med hensyn til tidligere arbeidserfaring relatert til nåværende jobb, er faktisk bredden. Jeg har vært fastlege, kommuneoverlege, legevaktsjef, lege i sjøforsvaret, avdelingsdirektør på Haukeland og vært innom direktoratet for eHelse i ett års tid. Jeg får bruk for absolutt all tidligere erfaring i den jobben jeg har nå.

– ​Hvis jeg allikevel må peke ut ett i buketten av tidligere arbeidssteder, vil det måtte bli de seks årene i ledergruppen på Haukeland, med Stener Kvinnsland som sjef. Både Kvinnsland og det øvrige kollegiet var, og er, innsiktsfulle og kloke folk som villig deler av egen kompetanse til stor glede for alle.

– Hvor er TSB om 10 år?

– TSB konstaterer at nødvendigheten av sykehusinnleggelser stadig synker, og antallet LAR-pasienter er halvert sammenlignet med 2020. Den viktigste årsaken er at det generelle velferdsnivået for den minst ressurssterke andelen av befolkningen er markant bedret, det forebyggende folkehelsearbeidet blir stadig bedret, og antallet unge som har problematferd er kraftig redusert.

– Det er ikke ventetid på noen form for behandling, og antallet overdoser er redusert med 80% sammenlignet med 2020. Antallet helse- og omsorgsarbeidere med særlig kompetanse innen rus og avhengighet øker jevnt, flere og flere med denne kompetansen forlater spesialisthelsetjenesten og går inn i kommunal virksomhet etter hvert som behovet for spesialisthelsetjenester synker.

Kort om Ola

​​Navn: Ola Jøsendal

Stilling: Assisterende fagdirektør i Helse Vest

Født: 1961

Utdannelse: Lege, MsC, PhD, spesialist i samfunnsmedisin og rus og avhengighetsmedisin

På skrivebordet nå: To skjermer, aldri papir, på mitt ‘skrivebord’. På skjermen ligger øverst covid-19 saker, deretter regional plan for psykisk helsevern, regional plan TSB, regional plan sikkerhetspsykiatri, nasjonalt register over implantater i risikoklasse III, og digitale helsetjenester.​

 

​​