Fem kjappe med Geir Hugo Bolle

Avdelingslederen for Rusavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge ønsker å jobbe målrettet for å utdanne og beholde flere legespesialister i eget foretak, og legge til rette for at flere psykologer ønsker å spesialisere seg innen rus- og avhengighetsbehandling. I denne utgaven av «fem kjappe» blir du bedre kjent med Geir Hugo Bolle hans betraktninger rundt ledelse av TSB.

Publisert 23.11.2023
Geir Hugo Bolle sitter ved et skrivebord

– Hvilke muligheter gir jobben din deg til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer?

– Som avdelingsleder har jeg en mer overordnet plassering i Rusavdelinga, og det innebærer først og fremst oversikt. Jeg har ikke like stor innsikt i detaljene i alle prosesser som foregår, men det forventes heller ikke. Men rollen gir muligheter til å initiere prosesser, følge opp og påvirke gjennom seksjonslederne på de ulike seksjonene. Dette gir definitivt muligheter til å samordne, utvikle og forbedre behandlingstilbudet. I tillegg er jeg medlem av klinikklederteamet i Psykisk helse- og rusklinikken, noe som gir muligheter til å påvirke «oppover i linja» når saker som har implikasjoner for driften av foretaket og klinikken generelt, og Rusavdelinga spesielt, skal drøftes.

Vil utdanne og beholde flere legespesialister

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?  

– Jeg ønsker at behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetslidelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal holde best mulig kvalitet. Det innebærer at vi må lykkes med rekruttering og stabilisering av kvalifisert helsepersonell som leger, psykologer og sykepleiere. Det er drøyt 150 spesialister i rus- og avhengighetsmedisin i landet, og Universitetssykehuset Nord-Norge HF jobber målrettet med å utdanne flere i eget foretak. Bare i 2023 kan det ligge an til at avdelingen får 2-3 nye spesialister, og dette er leger som har tatt hele sitt spesialiseringsløp i våre seksjoner. Den trenden ønsker jeg å bidra til å styrke.

I tillegg ønsker jeg at flere psykologer ønsker å spesialisere seg innen rus- og avhengighetsbehandling, og det vil jeg legge til rette for så langt det er mulig. Samtidig er det viktig at vi ikke glemmer at TSB innebærer tverrfaglighet, noe som innebærer at vi også husker verdien av det sosialfaglige aspektet i vårt behandlingstilbud.

Tid, tålmodighet, støtte og rammer til forandring

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse? 

– Vi har lite forskning som peker på enkeltstående faktorer som den løsningen som fungerer, men det vi vet har betydning i rus- og avhengighetsbehandling er virkningen av relasjonen mellom pasient og behandler.

Å gjøre endringer i livet kan være vanskelig for de fleste, og når avhengighet er en del av bildet er det for mange svært krevende. Først og fremst må pasienten selv ta et valg om å gjøre endringer med livet sitt. Deretter har vi som behandlere en viktig rolle når det gjelder å ha tid, utvise tålmodighet, gi støtte og skape nødvendige rammer som kan muliggjøre endringer. Å bli rusfri kan ta mange år, og det er en viktig erkjennelse når vi skal utforme tilbud til pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

Fra psykiatrisk sykepleier til lokalpolitiker til leder

– Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Jeg begynte som psykiatrisk sykepleier på DPS for over 25 år siden og jobbet der i en periode på 6 år. Senere jobbet jeg i kommunal psykiatritjeneste. Etter noen år som leder på sykehjem, begynte jeg i TSB som behandler ved Russeksjon Narvik i 2011. Jeg har også hatt stilling som enhetsleder på avrusning og seksjonsleder ved samme seksjon senere, og jeg tror ikke det er én enkelt jobb som har inspirert meg, sånn sett. Jeg tror summen av de erfaringene jeg har med meg, er nyttige i dagens arbeidssituasjon. Kanskje rollen som lokalpolitiker i en liten nordnorsk distriktskommune har vært av betydning, også?

For lite forskning i TSB

– Hvor er TSB om 10 år? 

– Om 10 år er TSB forhåpentligvis i enda større grad basert på hva vi vet ut fra forskning og evidens enn tilfellet er i dag. I dag har vi de nasjonale faglige retningslinjene som rettesnor for arbeidet, men de er i for stor grad basert på konsensus i fagfeltet og beste praksis. Det er for så vidt ikke noe galt i det, men vårt fagområde er dessverre underrepresentert innenfor helseforskning. En forsvinnende liten andel av all forskning som gjøres i helsespørsmål tar for seg problemstillinger innenfor psykisk helse og TSB. Samtidig har Nasjonal kompetansetjeneste TSB en særdeles viktig rolle i koordinering og sammenkobling av landets samlede kompetanse innenfor fagfeltet.

Fakta om Geir Hugo

Navn: Geir Hugo Bolle

Stilling: Avdelingsleder for Rusavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Født: 04.10.1973

Utdannelse: Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Etterutdanning i kognitiv terapi i regi av NFKT og gruppeanalyse i regi av Høgskolen i Lillehammer. Pågående utdanning: Erfaringsbasert master i ledelse ved UiT Harstad (ferdig våren 2024).

På skrivebordet nå: Et pågående arbeid med framtidig klinisk struktur og organisering innenfor Psykisk helse- og rusklinikken, og Rusavdelingens rolle og plass i det arbeidet. På skrivebordet hjemme: Masteroppgaven.