Fem kjappe med Ann Helen Midtlid

Om 10 år får pasientene mer integrert behandling, tverrfagligheten står fremdeles sterkt og tilbudet til ROP-pasienter er mer sammenhengende. Det er seksjonsleder for TSB-poliklinikken i Ålesund, Ann Helen Midtlid, sitt håp for fremtidens TSB.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 28.10.2022
Sist oppdatert 03.08.2023
Ann Helen Midtlid
Ann Helen Midtlid, seksjonsleder for TSB poliklinikk Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF

– Hvilke muligheter gir jobben din deg til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer?

– Som leder i en poliklinikk har jeg mul​ighet til å være med å utvikle tilbudet vi gir, både faglig og på systemnivå. Jeg brenner for faglighet, tverrfaglig samhandling og brukermedvirkning, og det er det viktig å for meg å ha fokus på når vi utvikler tilbudet.

– I poliklinikken vår har vi en forholdsvis bred pasientgruppe. Dette​ gjør at vi må inneha bred fagkompetanse for å sikre et tilbud til pasienten. Det er viktig for meg at det skal være et godt møte for pasienten å komme til spesialisthelsetjenesten, og min rolle blir i stor grad å være den som legger til rette for at vi skal gi et best mulig tilbud. 

– I vår avdeling jobber ledergruppa tett sammen, og et av fokusområdene våre er overgangene i TSB og det å sikre gode pasientforløp. Dette mener jeg er sentralt for å gi et godt behandlingstilbud

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?  

– Det jeg ønsker å gjøre en forskjell på som leder, er tilfredshet og opplevelsen av medvirkning i egen behandling i LAR. Det er et særskilt fokusområde nå. Et annet område er sammenhengende og god behandling til ROP-pasienter.

– For tiden sitter jeg i en koordinerende gruppe som bidrar i pasientsaker der pasienten faller mellom alle tilbud, eller får avslag. Det er et bidrag på veien, men det er langt igjen å gå før vi har et godt nok tilbud til ROP-pasientene. Der ser jeg på samhandling som spesielt viktig, god og tett samhandling mellom TSB, psykisk helsevern og kommune er avgjørende. 

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse? 

– Det er vanskelig å skulle peke på bare ett kriterium, men om jeg skulle peke på én ting så er det relasjonskompetanse i kombinasjon med faglighet. Når det er sagt, så tror jeg at en suksess innen behandling er at man gjør det sammen; sammen med pasienten, sammen med øvrig hjelpeapparat og sammen med det tverrfaglige teamet. ​

– Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Min første jobb som nyutdannet var med bostedsløse – lagtkomne rusavhengige, som de ble titulert den gangen. Den jobben har nok formet meg mye, både som yrkesutøver og som person.

– Noe av det som har inspirert meg mest i jobben jeg gjør nå, var da jeg begynte å jobbe innen TSB og jeg deltok på mitt første pårørendeseminar. Det å være en del av en behandling for en pasientgruppe som samtidig gir et så ivaretakende tilbud til pårørende, ga meg en helhetstenkning som inspirerer meg veldig. 

– Hvor er TSB om 10 år? 

– Om 10 år får pasientene en mer sammenhengende og integrert behandling innen spesialisthelsetjenesten. Det er sannsynligvis en økning i poliklinisk behandling, og pasientene som kommer til døgninnleggelse har mer komplekse utfordringer knyttet til både somatisk og psykisk helse. Håpet mitt er at tverrfagligheten står like sterkt og at det etableres bedre og mer sammenhengende tilbud til ROP-pasientene. 

Kort om Ann Helen

​​​Navn: Ann Helen Eilertsen Midtlid

Stilling: Seksjonsleder ved Poliklinikk TSB Ålesund, Avdeling for TSB, Helse Møre og Romsdal

Født: 1981

Utdanning: Bachelor i sosialt arbeid, master i mestring og myndiggjøring, videreutdanning i ledelse

På skrivebordet nå: LAR-retningslinja

​​

​​