Fem kjappe med Anita Øvre Dobloug

Avdeling for TSB ved Sykehuset Innlandet står overfor en rekke utfordringer, både organisatoriske og faglige. I dette ligger det også mange muligheter, forteller avdelingsleder Anita Øvre Dobloug.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 07.12.2022
Sist oppdatert 21.08.2023
Anita Øvre Dobloug
Anita Øvre Dobloug, avdelingsleder, Avdeling for TSB, Sykehuset Innlandet.

Ser muligheter i utfordringene

– Hvilke muligheter gir jobben din deg til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer?

– I jobben min som avdelingssjef følger det med en fagstab bestående av fire svært kompetente rådgivere. Vi har i staben medisinskfaglig rådgiver, psykologfaglig rådgiver, kvalitetsrådgiver og sekretær, i tillegg til avdelingssjef. Til sammen utgjør vi et team som gir meg mulighet til å videreutvikle og kompetanseheve enhetsledelsen på døgnpostene. Som igjen bidrar til at de kan ruste egne ansatte. Summen av dette bidrar til et stadig mer fremoverlent TSB-felt til det beste for pasientene.

– Jobben gir også en større mulighet til å hente kunnskap utenfra, slik som hos Nasjonal kompetansetjeneste TSB og andre dyktige foretak. Denne muligheten og fleksibiliteten er ikke like stor for de som drifter døgnenheter, hvor hverdagen ofte spiser opp tiden. Vi som stab kan hente inn kunnskap, formidle videre og tilrettelegge for kunnskapsløft og videreutvikling.

– Avdelingen står overfor en rekke utfordringer, både organisatoriske og faglige. I dette ligger det også mange muligheter. Min interesse for og bakgrunn fra fag og klinisk virksomhet, kombinert med mine organisatoriske egenskaper, tror jeg vil kunne være betydningsfulle og bidragsytende faktorer i å bringe avdelingen videre fra nåværende situasjon. Og i forlengelse kunne forbedre behandlingstilbudet til vår pasientgruppe.

​Vil bidra med påfyll og motivasjon​

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder? 

– Jeg ønsker å bidra til en større grad av empowerment-basert ledelse hvor enhetslederne føler større trygghet, og hvor de har de verktøyene og støtten de trenger for å drifte sine respektive døgnposter så optimalt som mulig. Jeg har dyktige og erfarne enhetsledere på døgnpostene, så utgangspunktet er svært godt. Vi trenger likevel alle påfyll, motivasjon og tilrettelegging i videre veivalg. Jeg ønsker å bidra med dette.

– Samtidig ønsker jeg som leder ikke bare å være en figur for støtte og veiledning, men også en retningsgiver og en som kan være tydelig når det kreves og ta de vanskelige avgjørelsene. Dette innebærer å være klar på hvilke forventninger både divisjonen og jeg som avdelingssjef har til enhetsledere og stab. Samt det å ha beslutningskompetanse og evne til å gå inn i utfordrende prosesser og kunne stå støtt i krevende tider.

– Jeg ønsker også å være en god samarbeidspartner for divisjonen, parallelt med at jeg ønsker å bidra til at avdelingen blir en selvstendig og sterk organisatorisk enhet. Med en klar og tydelig faglig stemme.

– Det at jeg ikke har vært ansatt i avdelingen tidligere, tror jeg i dette tilfellet kan være en fordel. Med et utenfra-blikk har jeg en antakelse om at det vil kunne være enklere å identifisere og adressere ikke-hensiktsmessige strukturer og arbeidsmetoder. Jeg ønsker å bruke mine tidligere nevnte egenskaper og erfaring fra kvalitets- og lederarbeid på DPS til å se på nye måter avdelingen kan løse arbeidsoppgavene sine på.

​​Engasjerte ansatte er nøkkelen til suksess

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse? 

– De ansatte! Det å ha riktige folk på jobb, folk som er engasjert i faget, som holder seg faglig oppdatert og som vil noe i rollen sin. Det er disse som er vår største ressurs og suksesskriterie. Jeg må også si at divisjonsledelsen i vår divisjon er svært proaktive, tilstedeværende og kunnskapsrike. De er en viktig støttespiller og pådriver i vårt daglige virke.​

– Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Jeg har tidligere jobbet mange år som rådgiver innenfor kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid. Dette har ført til at jeg hele tiden tenker forbedring, fornying og forenkling. Alt til pasientens beste. Det som er til pasientens beste er også ofte til de ansattes beste. 

– Rådgiverstillingen har også ført til at jeg har jobbet på foretaksnivå i et stort sykehus, samtidig som jeg har vært tilstede ute i alle døgnenhetene. Dette har bidratt til å gi en forståelse av kompleksiteten av det å drifte en faglig tung og stor kunnskapsbedrift, og en respekt over at alt henger sammen med alt.

– Hvor er TSB om 10 år? 

– Om 10 år er TSB-feltet ikke et tabubelagt fagfelt å søke behandling og veiledning i. 

– Om 10 år er TSB-avdelingen i Sykehuset Innlandet den man ser til for innovativ og fremoverlent pasientbehandling og pasientflyt. Det er landsdekkende kjent at man som gravid med rusproblematikk kan få hjelp i døgnbehandling og dermed også verne det ufødte liv. Det er landsdekkende kjent at kjernefamilien samlet kan få behandling for å bedre stå rustet til et videre liv uten rus, og med kapasitet til å ivareta sine sårbare barn. 

– Om 10 år har vi optimalisert pasientbehandlingsløpet fra avrusning til utredning og korttidsbehandling ytterligere, og samarbeidet mellom TSB, DPS og kommunene er tettere samkjørt. Pasientene lever sine liv helhetlig i samfunnet og dermed er vi nødt til å knytte tjenestene våre tettere sammen slik at vi kan bistå pasientgruppen vi er satt for å hjelpe.

Kort om Anita

​Navn:​ Anita Øvre Dobloug

​Stilling: Avdelingsleder ved Avdeling for TSB, Sykehuset Innlandet

Født:1975

Utdannelse: Sykepleier med Master i Public Administration (i tillegg hudpleier, fotterapeut og med kriminologi grunnfag. Vinglete eller kunnskapsbegjærlig? 🙂)

På skrivebordet nå: Tomt, bortsett fra iPhone, iPad og kaffe​​​​

​​

​​