Fem kjappe med Anita Ellefsen

Hun har nylig overtatt rollen som divisjonsdirektør for Blå Kors behandling. Hva er Anita Ellefsens ambisjoner for TSB?

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 20.05.2021
Sist oppdatert 20.07.2023
Anita Ellefsen

– Hvilke muligheter gir jobben din deg til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer?

– Å være leder for den samlede spesialisthelsetjenesten til Blå Kors gir en helt unik mulighet til å bidra til forbedring av behandlingstilbudet. Først og fremst gjennom de behandlingstilbudene vi driver i dag. I Blå Kors jobbes det hver eneste dag med å tilby, tilpasse og forbedre behandlingen til enkeltmenneskets behov.

 Virksomhetslederne jobber med forbedringsarbeid gjennom system og kultur. Min jobb som divisjonsdirektør i dette sterke laget, er å sikre rammebetingelser, sikre at vi har gode strukturer og kultur for kompetanseutvikling og fagutvikling internt. Blå Kors har en lang og stolt historie nettopp her – som utvikler og innovatør av norske rus- og avhengighetstjenester. Vi kan ikke ha mindre ambisjoner for fremtiden. Når jeg nå får være en del av og lede dette laget, er det derfor en unik mulighet til å bidra i utviklingen av tilbudet som vi yter. Og dermed også påvirke hele feltet.

– Dernest vil jeg trekke frem at jobben gir en relativt stor mulighet til å påvirke politikkutformingen på vårt område. Blå Kors er den største ideelle aktøren innenfor området tverrfaglig spesialisert rusbehandling og har bred erfaring med å samarbeide med kommunene. Blå Kors har troverdighet og blir lyttet til. Jeg tror vi oppleves som en svært konstruktiv samarbeidspart. Det gir et handlingsrom.

 Vi er som organisasjon opptatt av kvaliteten på behandlingstilbudet til mennesker som er i behov av det i dag. Men vi jobber også for å fremme tiltak som kan gjøre at vi kommer tidligere inn, gjennom bedre samspill med fastleger og somatiske helsetjeneste. Og vi er engasjert i forebyggende tiltak, særlig knyttet til barn og unge. Det handler om å hindre stadig nyrekruttering av behov til våre tjenester.

– Alt i alt, altså en fantastisk mulighet til å forbedre tilbudet.

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?

– Jeg tar over som divisjonsdirektør etter en svært dyktig leder, og jeg er nå leder for svært kompetente og fremoverlente ledere. Jeg har ikke jobbet i Blå Kors tidligere, og ønsker å bruke litt tid på å bli kjent. Lytte meg inn, så å si. Når det er sagt, er mitt oppdrag å videreutvikle en slagkraftig spesialisthelsetjeneste i hele landet, strukturere opp FoU-arbeidet i organisasjonen, slik at kompetansemiljøet vårt er ledende innenfor TSB.

 Dette er oppdrag man ikke gjør alene, og er derfor sentrale fokus i ledergruppen.
Så er det en ambisjon for meg som leder innenfor TSB å kunne bidra til at forståelsen for rus og avhengighet innpasses mer i somatikken og i psykisk helsevern. Det er et problem  for menneskene i dette landet – at vi ikke godt nok greier å tenke på tvers av de medisinske søylene. Jeg håper at jeg gjennom påvirkningsarbeid, kan bidra til endring her.

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse? 

– Tillitt er selve nøkkelen. Uten det er ikke allianse mulig, og dermed heller ikke muligheten til å få frem håpet, troen på at det er mulig. Per Fuggeli sa at tillitt er selve gudestoffet, det holder pasient og behandler sammen. Det synes jeg var klokt formulert.
 
– Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Jeg har vært heldig. Har et arbeidsliv full av inspirerende erfaringer og sterke menneskemøter. Å være øverste leder ved Trasoppklinikken var en svært engasjerende og inspirerende erfaring. Selv om jeg var øverste leder, kom jeg likevel nært mennesker. Det var pasienter, tidligere pasienter, pårørende og behandlere som delte og lærte meg om kraften i rusmidler. Det gjorde meg, og gjør meg fortsatt, veldig ydmyk for våre pasientgrupper. Men også en økt bevissthet på hvor viktige lovreguleringer er, for eksempel Vinmonopol-ordningen, og hvordan straff som reaksjon legger byrde til og ikke er en hjelp.
 
– Hvor er TSB om 10 år?

– Om 10 år er fagfeltet vesentlig tyngre. Flere «generasjoner» leger er ferdig med sine spesialiteter. Grunnutdanningene innenfor psykologi, medisin, sosionom og sykepleie har styrket/tatt inn rus og avhengighet i både teori og praksis. Vi har funnet modeller for samhandling på tvers av søylene og med kommunene, slik at pasientens helse og liv ses på tvers av organisatoriske enheter.

Kort om Anita

​Navn: Anita Ellefsen

Stilling: Divisjonsdirektør Blå Kors behandling

Alder: 50

Utdannelse: Sykepleier med videreutdanning, master public health (NMBU)

På skrivebordet nå: På hjemmekontoret: laptop, mobil, penn, tekstmarker og en sort notatbok.


​​