Erfaring med anabole steroider er vanlig blant pasienter i TSB

Helseskadelig bruk av anabole steroider er et relativt nytt tema i helsetjenestene, og derfor noe mange klinikere ikke har så mye kunnskap om. Forskning viser nå at bruk av anabole steroider blant pasienter i TSB er mer vanlig enn mange klinikere er klar over.

En person som holder en pistol

Bruk av anabole steroider ble inkludert i rusmiddelpolitikken i 2012. Behandling av pasientgruppen ble et ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2013, men få pasienter har hittil søkt TSB med denne problematikken. Forskningsgruppen for anabole-androgene steroider ved Oslo universitetssykehus har nå publisert en studie som undersøker erfaring med steroider blant pasienter i TSB.

– Vi ønsket å vite hvor mange pasienter i rusbehandling som faktisk har erfaring med dette, men også om anabole steroider blir tematisert i behandlingen, sier lederen for forskningsgruppa, Astrid Bjørnebekk.

Landsomfattende undersøkelse

Til sammen 563 pasienter, der 142 var kvinner, deltok i studien ved å fylle ut et spørreskjema. Fire av fem deltakere var i døgnbehandling og til sammen 38 TSB-enheter fra alle helseregioner var representert. 36 prosent av de mannlige og 8 prosent av de kvinnelige deltakerne hadde erfaring med bruk av anabole steroider. Livstidsbruk av anabole steroider var høyest blant pasienter som hadde stimulanter som foretrukket rusmiddel (56 prosent) og lavest blant de som foretrakk alkohol (15 prosent).

Steroidbruk som markør på mer alvorlig rushistorie

Gruppen som oppga steroidbruk hadde tidligere debut av rusmidler, bruk av flere rusmidler ukentlig, og kortere tid fra rusdebut til å få en rusdiagnose, enn deltakerne som ikke hadde erfaring med anabole steroider. Dette kan tyde på at bruk av anabole steroider kan være en markør for mer alvorlig rushistorie.

Steroidbruk går under radaren

Pasientene som deltok fikk spørsmålet «har du blitt spurt om anabole steroider i rusbehandling?» Her var det kun 1 av 3 som svarte at de hadde blitt spurt om dette i løpet av behandlingen, og av disse opplevde bare 14 prosent at klinikerne hadde kunnskap om anabole steroider.

Ønske om en mindre ruspreget kropp

Ett oppsiktsvekkende funn i denne var at nærmere halvparten av pasientene som hadde erfaring med anabole steroider, oppga at motivasjon for bruk var at de hadde blitt tynne av å bruke rusmidler. Dette er det viktig at behandlere er klar over og tematiserer, fordi en ruspreget kropp kan være en risikofaktor for fremtidig bruk blant pasienter i TSB.

Kartlegg bruk blant alle pasienter i TSB

Forskerne bak artikkelen oppfordrer nå klinikere i TSB til å kartlegge bruk av anabole steroider blant alle sine pasienter. Tidligere eller nåværende bruk gir risiko for både psykiske og fysiske helseproblemer, ikke minst i kombinasjon med alvorlig rusmiddelbruk. Somatisk helse bør undersøkes nøye og inkludere hormonell status og kardiovaskulær tilstand.

For de som bruker steroider før behandlingsstart kan abstinenssymptomer som depresjon, fatigue, angst, søvnproblemer og redusert seksualfunksjon først komme etter flere uker. Dette kan være en grunn til at disse symptomene ikke fanges opp hos pasienter som er innlagt for en ruslidelse. I tillegg kan opplevd mangel på kunnskap gjøre at pasienten selv ikke tar opp egen bruk av anabole steroider i samtale med helsepersonell. Det beste behandlerne kan gjøre er derfor å kartlegge tidligere og nåværende bruk av anabole steroider blant alle sine pasienter, og på den måten sikre at pasienten kan få tilbud om utredning og behandling også for steroidbruk.

Les hele publikasjonen her:

The Anabolic Androgenic Steroid Treatment Gap: A National Study of Substance Use Disorder Treatment (Havnes et al., 2020)

Sist oppdatert 19.07.2023