Brukerstyrte innleggelser i TSB

Nasjonale faglige retningslinjer anbefaler at pasientene bør få tilgang til brukerstyrte innleggelser innen rusbehandling. Hvorfor – og hvordan kan det gjøres i praksis? Her kan du lese om erfaringer og ta e-læringskurs om brukerstyrte innleggelser.

Man sitter i en seng og ser ut av vinduet.

Brukerstyrt innleggelse er et tilbud til pasienter som har gjennomført én eller flere innleggelser, og som i forlengelsen av dette får en kontraktsfestet avtale om å komme tilbake til behandlingsstedet for et kortere opphold på eget initiativ, innen en gitt periode.

Pasienten vurderer selv eget behov for innleggelse, og avtaler oppholdet direkte med behandlingsstedet. Vurderingen blir ikke overprøvd av behandler eller andre. Målet med å tilby brukerstyrte innleggelser er å forebygge tilbakefall, og er ofte en del av pasientens kriseplan.

Nederst i artikkelen finner du et e-læringskurs om brukerstyrte innleggelser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Nasjonale føringer for brukerstyrte innleggelser i TSB

Brukermedvirkning er et lovpålagt krav, og brukerstyrte innleggelser er et virkemiddel for brukermedvirkning på individnivå. Gjennom oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet, har alle helseforetak fått i oppdrag å etablere tilbud om brukerstyrt seng. Det er også en sterkt faglig begrunnet anbefaling i den nasjonale behandlingsretningslinjen for TSB.

Anbefalingen om å etablere brukerstyrte innleggelser i TSB er begrunnet i pasientens rett til å medvirke i egen behandling, økt fleksibilitet og trygghet for brukere og pårørende. Brukerstyrte innleggelser er en dreining bort fra krisestyrt innleggelse, til forebyggende fokus og kortere innleggelser. Tryggheten det gir å ha tilgang på brukerstyrt innleggelse er en effekt i seg selv, også for pasienter som ikke velger å benytte seg av tilbudet.

Brukerstyrte innleggelser – hvordan?​

Blå Kors klinikk Haugaland er blant dem med positive erfaringer med brukerstyrte innleggelser.​

Foto av Geir Iversen

– Brukerstyrt innleggelse er ikke bare å stille en ledig seng til rådighet for pasienter i krise. Det har endret måten vi møter pasientene på, sier spesialrådgiver og tidligere klinikksjef Geir Henrik Iversen.

​Blå Kors klinikk Haugaland tilbyr TSB på oppdrag fra Helse Vest. Av institusjonens 33 døgnplasser er i overkant av 10 prosent til enhver tid belagt av pasienter med avtale om brukerstyrt innleggelse. Utviklingen av tilbudsformen startet i 2012 med at oppdragsgiver reduserte beleggskravet med to døgnplasser. I dag er brukerstyrte innleggelser en integrert del av behandlingstilbudet ved Blå Kors klinikk Haugaland.​

Ville prøve anbefalt tiltak

Geir Henrik Iversen tar oss tilbake til starten i 2012:

– Vi var på god vei til å bygge opp en behandlingsmodell som vi mente møter TSB-pasientenes behov; pasienten får tilbud om en planlagt serie korte innleggelser i stedet for ett langt sammenhengende døgnopphold. Mellom innleggelsene kan han eller hun velge ulike kombinasjoner av ambulant, poliklinisk og dagbaserte tilbud, men hele tiden fulgt av samme hovedbehandler.

Utfordringene i 2012 var å «bygge inn» progresjon i denne modellen og å sikre brukerstyring i alle faser.

– Hver fase av endringsforløpet har sine utfordringer. Mot slutten av forløpet kan pasienten trenge hjelp til å forebygge tilbakefall. I forståelse med brukerutvalget ble vi enige om å opprette et eget prosjekt for å utforske hvilken plass brukerstyrt innleggelse kunne få i TSB.

Innledende skepsis snudde

Geir Henrik Iversen legger ikke skjul på at ansatte og brukere i ettertid har innrømmet at de var skeptiske. Ville noen pasienter misbruke ordningen til å innta rusmidler på samme måte som før? Kunne den muliggjøre mer eller mindre kalkulerte tilbakefall? Hvor gikk grensen mellom denne tilbudsformen og et akuttilbud?

– Vi startet prosjektet med vide inntakskriterier. Basert på hva vi erfarte, ble vi enige om hvilke rammer og innhold som var mest formålstjenlige. Vi fikk etter hvert økt forståelse for at brukerstyrte innleggelser er til best hjelp der pasienter og behandlere har jevnlig poliklinisk kontakt og der pasienten har kommet så langt i egen prosess at han eller hun evner å tolke tegn på at han eller hun er i fare for tilbakefall.

Må ikke være i krise

Han forteller at for en del pasienter var det utfordrende å ta brukerstyrte plasser i bruk. De måtte endre hjelpesøkeratferd fra å være krisestyrt til forebyggende:

– Mange TSB-pasienter har erfart at de får hjelp når de er som dårligst. De mest unnvikende kan spørre seg «Er jeg dårlig nok til at det kan forsvare å fylle opp en behandlingsplass?». Dette må vi snu til at det avgjørende for å søke hjelp, er hva du evner å benytte tilbudet til. Et eksempel kan være pasienten som benytter brukerstyrt innleggelse som erstatning for å innta rusmidler som fluktmønster når vansker tårner seg opp. 

Smittende tilfredshet

I 2016 gjennomførte Blå Kors Haugaland A-senter en spørreundersøkelse blant de som hadde kontrakt om brukerstyrt innleggelse og deres behandlere. Basert på den og på andre erfaringskilder, ga de ut en evalueringsrapport (PDF)​.

Tilbakemeldingene fra brukerne at ordningen er praktisk nyttig, at det styrker behandlingsalliansen og gir økt mestring av hverdagen. Blant de som totalt sett har hatt størst nytte av behandlingstilbudet er det flere som ikke har benyttet muligheten for brukerstyrt innleggelse.

Bare halvparten av de som har kontrakt, benytter ordningen aktivt. Likevel er de som ikke bruker ordningen også fornøyde med at den finnes; det gir dem trygghet. Dette samsvarer med forskning om brukerstyrte innleggelser i psykisk helsevern.  

«Veteraner» styrker behandlingsmiljøet

Geir Henrik Iversen tror at den sterke brukertilfredsheten som evalueringen viser, skyldes at ordningen inngår som integrert del av en helhetlig forløpsmodell. 

– Det er ikke en parentes, men inngår som et viktig organiserende prinsipp i oppsettet av langsiktige og forutsigbare forløp for den enkelte pasient.

En uventet effekt, er rollen som de som har brukt tilbudet jevnlig, får i behandlingsmiljøet. Dette er pasienter med god livskvalitet og en langvarig avholdsperiode bak seg. Når de igjen blir en del av behandlingsmiljøet, formidler de håp og motivasjon til medpasienter i tidligere faser av bedringsprosessen.

Spesialrådgiveren hilser mer forskning om tilbudsformen velkommen, også om hvorvidt den fører til mindre eller mer bruk av helsetjenester: – Skal vi finne svar på det, må vi trekke inn registerdata og annet som kan vise pasientenes totale bruk av helsetjenester. 

Lær mer om brukerstyrte innleggelser

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har i samarbeid med Blå Kors klinikk Haugaland utviklet et e-læringskurs for ledere og tjenesteutviklere som er nysgjerrig på hva brukerstyrte innleggelser er, og hvordan det kan fungere i praksis. 

 
Kurset er også tilgjengelig i helseforetakenes læringsportaler.
 

Sist oppdatert 22.02.2024