Symptomer på post-traumatisk stresslidelse hos voksne med autisme og utviklingshemming

Personer med autisme og utviklingshemming utsettes oftere enn andre for potensielt traumatiske hendelser, og dette blir ikke alltid oppdaget. I tillegg synes det å være spesielt utfordrende å diagnostisere post-traumatisk stresslidelse (PTSD) i denne gruppen, også når man sammenlikner med andre psykiske lidelser. Men hvordan ser egentlig symptomene ut? Hva er det vi skal se etter?

Foto av Arvid N. Kildahl
Arvid Nikolai Kildahl har intervjuet 18 klinikere som arbeider med psykisk helse hos personer med atuisme og utviklingshemming. Foto: Marit Skram.

I en tidligere artikkel, Utredning av post-traumatisk stresslidelse hos personer med autisme og utviklingshemming, har Kildahl og kollegaer beskrevet hva som gjør det utfordrende å oppdage og avdekke symptomer på post-traumatisk stresslidelse (PTSD) hos personer med autisme og utviklingshemming. Men hvordan ser egentlig symptomene ut?  Arvid Nikolai Kildahl intervjuet 18 erfarne klinikere som arbeider med psykisk helse i denne gruppen, og i den andre artikkelen fra denne delstudien oppsummeres deres erfaringer knyttet til gjenkjenning og symptomuttrykk.

Kildahl intervjuet klinikere som alle hadde møtt minst én person med autisme og utviklingshemming som hadde opplevd et alvorlig traume. Klinikerne ble spurt om sine erfaringer med denne gruppen og hva som kjennetegner dem. I den amerikanske diagnosemanualen (DSM 5) er symptomene på PTSD delt i fire grupper. Klinikerne beskrev symptomer fra alle de fire symptomgruppene, men funnene tyder på at det er noe større variasjon i hvordan spesielt symptomer i to av disse gruppene arter seg hos personer med autisme og utviklingshemming – sammenliknet med hvordan de arter seg hos andre.

Gjenopplevelser/flashbacks

Ufrivillige gjenopplevelser av den traumatiske hendelsen er et av de mest karakteristiske symptomene på PTSD. Noe av utfordringen med å gjenkjenne PTSD hos personer med utviklingshemming er nettopp at dette symptomet kan være utfordrende å fange opp hos personer som ikke selv kan fortelle om hva de opplever, eller der omgivelsene ikke er kjent med den traumatiske hendelsen. Dette er fortsatt en utfordring, men informantene i studien rapporterte at brå, samtidige endringer i kontaktbarhet og fysiologisk aktivering kan være ytre markører på gjenopplevelsessymptomer.

Symptomer knyttet til gjenopplevelse er knyttet til automatiske prosesser i hukommelsessystemene i hjernen, slik at det er lite sannsynlig at det å ha autisme eller utviklingshemming skulle gjøre at man var «beskyttet» mot denne typen symptomer på noen måte. For å forstå at noe er en gjenopplevelse og ikke noe som faktisk skjer her og nå, er det imidlertid en forutsetning at den som opplever det er i stand til å forstå at det kan være en forskjell mellom ens egen subjektive opplevelse av verden og det som faktisk skjer. Dette kan være vanskelig for mange med autisme og utviklingshemming, spesielt personer med alvorlig og dyp utviklingshemming. Derfor kan gjenopplevelsessymptomer innebære spesielt alvorlige konsekvenser for denne gruppen. Aggressiv og selvskadende atferd kan også være tegn på gjenopplevelser, spesielt når slik atferd er brå, vanskelig å forklare og forekommer sammen med endret kontaktbarhet og fysiologisk aktivering.

Unnvikelse

Unnvikelse av ting eller steder som minner om den traumatiske hendelsen er et vanlig symptom på PTSD. Funnene fra studien tyder på at dette symptomet kan arte seg på samme måte hos voksne med autisme og utviklingshemming som hos andre. På grunn av de vanskene personer i gruppen kan ha med å tilpasse sine sosiale responser, kan det imidlertid skje at unnvikelsen også blir mer generell og mindre spesifikk. Det kan innebære at man unnviker en hel del ting og situasjoner som ikke har noe direkte med traumet å gjøre, og som gjør at omgivelsene kan ha vansker for å forstå at det henger sammen med traumet. Andre kan vise mangel på planlagt unnvikelse, for eksempel ved at de ikke unnviker, men likevel blir svært redde når de ser noe som minner om traumet og da får panikk og forsøker å stikke av.

Negative endringer i tanker og følelser

Negative endringer i tanker og følelser ser ut til å arte seg mye som hos andre, med negative følelser, negative tanker om seg selv og vansker med å stole på andre mennesker.

Endringer i fysiologisk aktivering og reaktivitet

Også denne gruppen av symptomer ser ut til å arte seg mye som hos andre, med økt irritabilitet og økt skvettbarhet. Noe som muligens kan skille seg noe, er at PTSD hos voksne med autisme og utviklingshemming også ser ut til å vise seg ved uttalt motorisk uro og rastløshet.


Les hele artikkelen

Artikkelen er åpent tilgjengelig og kan leses i sin helhet hos Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities.


Om forfatterne

Arvid Nikolai Kildahl har gjennomført studien og skrevet artikkelen sammen med veilederne sine, Sissel Berge Helverschou fra Nevsom nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus HF, og Hanne Weie Oddli, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Trine Lise Bakken fra Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse har også deltatt i arbeidet.

Arvid Nikolai Kildahl er tilknyttet Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme og Nevsom nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser oghypersomnier, begge sentre ved Oslo universitetssykehus.


Les mer om autisme og PTSD:

Utredning av post-traumatisk stresslidelse hos personer med autisme og utviklingshemming


 

Til NKUPs nettside


 

Til NevSoms nettside

Sist oppdatert 13.05.2024