Prosjekter om autisme

Her er en oversikt over pågående og avsluttede prosjekter om autisme, som NevSom er involvert i. Prosjektene er listet alfabetisk.

Nærbilde av permer som inneholder masse papirer.

​Pågående prosjekter om autisme​​

Prosjektet skal sikre likverdig tilgang på individuelt tilrettelagt rusbehandling helsetjenester for pasienter med samtidig Autismespekterdiagnoser / forstyrrelser (ASD) og ruslidelser innen spesialisthelsetjenesten.

AUP-Multisenterstudie: Autisme, ut​​​viklingshemning og psykiske lidelser​

AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming. 

Barn med autisme. ASF: 2–14​

En studie som skal øke kunnskapen om utvikling hos barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) og hvordan tidlig intervensjon kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial fungering. ASF: 2–14 er basert på en tidligere studie på små barn. Nå ønsker prosjektleder Anett Kaale og hennes kollegaer å innhente ny informasjon om de samme barna.

BUP​gen

Forskningsregister, biobank og forskningsprosjekter om autismespekterdiagnoser. Det biologiske grunnlaget for autismespekterdiagnoser er i all hovedsak ikke kjent. Vi vet at det er stor variasjon og at genetiske forhold er viktig. BUPgen-prosjektet søker å finne ny kunnskap om hva som fører til at noen utvikler autismespekterforstyrrelse (ASD). 

Downs syndrom og autisme

Et internasjonalt prosjekt som samler informasjon om barn og unge med dobbeltdiagnosen autisme og Down syndrom. Prosjektet ble startet av NevSoms ansatte i 2004, og pågår nå som en internasjonal studie i fire land. Målet er å finne tiltak og tilrettelegging som vil bidra til en bedre hverdag for personer med denne dobbeltdiagnosen. 

Avsluttede prosjekt​er o​m autisme

Asperger syndrom ​​​og psykiske lidelser​

Mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD) antas å ha høyere forekomst av psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig. Det synes imidlertid å være et misforhold mellom forekomst av psykiske lidelser og det behandlingstilbudet som tilbys denne gruppen. Et samarbeidsprosjekt med regionale fagmiljøer for autisme og ulike behandlingsinstanser innenfor Helse Sør-Øst ble gjennomført i perioden 2009 – 2012. Prosjektet ble ledet av Autismeenheten som nå inngår i NevSom. Prosjekt var et pilotprosjekt hvor hensikten var å heve kompetansen innen spesialisthelsetjenesten og samle erfaring om hvordan et kognitivt atferdsorientert behandlingstilbud (KAT) best kan tilrettelegges for pasienter med Asperger syndrom og tvangslidelse(OCD). 

Autisme og kriminalitet​​

Undersøkelse av alle rettspsykiatriske rapporter fra 2000 til 2010 der den undersøkte har autismespekterforstyrrelse (ASD), viser at det er behov for mer kunnskap om ASD i alle ledd av hjelpeapparatet og blant de sakkyndige. Intervju av et mindre utvalg avdekket også manglende forståelse av ASD i politi og rettsvesen.
Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Kompetansesenteret for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, avdeling Brøset, St. Olavs hospital, Psykologisk institutt, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og NevSom (tidligere Autismeenheten).


Sist oppdatert 13.05.2024