Nasjonal autismekonferanse – Den 8. Tønsbergkonferansen på Oseberg Quality Hotell, Tønsberg 5.- 7.juni 2024

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse. Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Tårnet i Tønsberg
Velkommen til den 8. Tønsbergkonferansen 5.- 7.juni 2024. (Foto: Marit Skram.)
Programmet for konferansen i 2024 vil som tidligere bestå av forelesninger fra internasjonalt anerkjente forskere, norske sentrale fagpersoner samt kortere presentasjoner etter innsendte sammendrag. Endelig program forventes klart i januar 2024. 

​Innsending av bidrag 

Fagpersoner inviteres til å sende inn sammendrag som omhandler rene forskningsprosjekter, systematisering av erfaringer eller eksempler på god klinisk praksis. Bidragene kan gi grunnlag for muntlige innlegg på 30 minutter inkludert spørsmål eller for poster. 

Bidragene vurderes av en komité på grunnlag av innsendte sammendrag. Frist for å sende inn bidrag er 15.oktober 2023. 

Sammendragene sendes på e-post til NevSom v/ Bjørg Ramse: bramse@ous-hf.no.

Sammendragene skal bestå av maksimalt 300 ord, og skal være organisert med følgende overskrifter: Tittel, bakgrunn, mål, metode, resultater og konklusjon.

Sammendraget skal vedlegges e-posten, og vedlegget skal ikke inneholde informasjon om forfatter(e) eller tilhørighet, men i selve e-posten skal det skrives kontaktinformasjon, informasjon om forfatterne, samt om man foretrekker muntlig presentasjon eller poster. 

De som får sine bidrag akseptert, må selv dekke utgifter til deltagelse og opphold på konferansen, og må selv sørge for å melde seg på konferansen innen 1.april 2024. 

​Internasjonale foredragsholdere som har bekreftet at de kommer: 

  • ​Professor Liz Pellicano, the Department of Educational Studies at Macquarie University, Australia. Tema: Livsmestring.  
  • Dr. Joanna Moss, Senior Lecturer, University of Surrey. Tema: Profiles of autism characteristics in genetic syndromes.
  • Dr. Vanessa Bal, associate professor and director, Rutgers center for adult autism services. Tema: Utredning av voksne med ASF. 


Foto av Liz Pellicano

Liz Pellicano

Liz Pellicano er professor på Department of Educational Studies at Macquarie University, Australia. Hun er utdannet som utviklings- og utdanningspsykolog i Perth, Australia, hvor hun også gjennomførte sin PhD om kognitive profiler hos barn med autisme. Hun har deretter vært tilknyttet flere engelske universiteter før hun returnerte til Australia i 2017. Hennes forskning har fokusert på å få en bedre forståelse av de spesifikke mulighetene og utfordringene som møter barn, unge og voksne med autisme, og påvise hva slags betydning det har på deres fungering i dagliglivet; hjemme, på skolen og ute i samfunnet. Hun har også vært spesielt opptatt av å få spredt resultatene fra forskningen sin for å bidra til utdanningspolitikk og øket forståelsen av autisme i samfunnet. 

 
Foto av Joanna Moss

Joanna Moss

Joanna Moss, Senior Lecturer, University of Surrey. Hun har PhD fra Universitetet i Birmingham fra 2005, og jobbet deretter som forsker på institute of Psychology Psychiatry and Neuroscience, og på the Cerebra Centre for Neurodevelopmental Disorders, ved Universitetet i Birmingham. Hun flyttet til Universitetet Surrey i 2019. Forskningen hennes har primært fokusert på å forstå forekomst, profil og sosialkognitive mekaniser som er knyttet til utviklingen av autisme og relaterte karakteristikker hos personer med gentiske sundromer. Mer informsjon finnes: www.ndevresearchlab.com Neurodevelopmental Research (NDevR) Lab: Understanding behavioural, emotional and cognitive diversity in neurodevelopmental conditions


Foto av Dr. Vanessa Bal

Dr. Vanessa Bal

Dr. Vanessa Bal er er associate professor og director på Rutgers center for adult autism services. Hun har master i nevrovitenskap fra Universitetet i Oxford og doktorgrad i psykologi fra Universitetet I Michigan. Hun har også gjennomført klinisk opplæring i psykologi ved Universitetet I Michigan og har tatt postdoc i menneskelig genetikk ved Universitetet I California, San Francisco. 

Forskningen hennes vektlegger et livsløpsperspektiv for å videreutvikle forståelsen av autismespektervansker hos voksne. Hun bruker ulike tilnærminger for å måle og følge utbytte og resultater på ulike stadier i utviklingen. Dr. Bal leder flere prosjekter som har som mål å avgrense sammenhengen mellom dimensjoner av sosial-kommunikasjon, spark, og emosjoner knyttet til nevroutviklingsforstyrrelser for å bidra til utviklingen av målrettede intervensjoner som kan gi bedre livskvalitet for personer med autismespekterforstyrrelser. 


Arrangører​

Arrangører er 

  • ​NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 
  • Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette syndrom i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus  
  • Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold. 

​Gode tilbakemeldinger og entusiasme under og etter tidligere konferanser gir oss inspirasjon til å fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år. 

Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.​


Sist oppdatert 11.09.2023