Faggruppene

En viktig dela av kompetansespredningen foregår ved hjelp av faggrupper, som er satt sammen av fagfolk som er involvert i utredning og behandling av barn med kreft.

Faggruppenes oppgaver og sammen​​setning

En viktig dela av kompetansespredningen foregår ved hjelp av faggrupper, som er satt sammen av fagfolk som er involvert i utredning og behandling av barn med kreft. Det finnes 2 slike grupper, henholdsvis "Faggruppen for kreftsvulster hos barn" og "Faggruppen for svulster i sentralnervesystemet hos barn".

Begge faggruppene er tverrfaglig sammensatt, hvor barnekreftleger, kirurger/nevrokirurger, patologer, strålebehandlingseksperter, radiologer/nevroradiologer, barnenevrologer og psykologer/spåesialpedagoger fra alle helseregioner er representert. Denne sammensetningen sikrer at alle aspekter i barnekreftbehandlingen ivaretas av til enhver tid oppdaterte fagfolk, og at ekspertisen spres over hele landet. Medlemmene oppnevnes for 4 år. Faggruppenes medlemmer oppnevnes av kompetansesenterets referansegruppe etter forslag fra regionsykehusene.

Faggruppemøter finner sted to ganger årlig for begge gruppene. Faggruppemedlemmene tar med kunnskap og kompetanse fra møtene til de fire universitetsavdelingene som leder utredning og behandling av barnekreft. Derfra spres kompetansen til de enkelte barneavdelinger som samarbeider om kreftbarn i regionen.

Oppgavene til faggruppene​

  • Utarbeide forslag til nasjonale retningslinjer for diagnostikk av ulike kreftsvulster hos barn.
  • Ta stilling til felles nasjonal tilslutning til internasjonale behandlingsprotokoller. I de aller fleste tilfeller vil en kunne enes om felles behandling  i Norge. Faggruppen utpeker nasjonal koordinator for de enkelte protokollene.
  • Utarbeide forslag til nasjonale retningslinjer for kirurgi, strålebehandling og kjemoterapi, bl.a. ved deltagelse i redaksjonskomitéen for Handlingsprogrammet for barnekreft.  Utarbeide forslag til felles retningslinjer for støttebehandling ved kreftsvulster hos barn.
  • Foreslå felles retningslinjer for oppfølging av pasienter under og etter  avsluttet primærbehandling. For hjernesvulster gjelder dette både medisinsk, nevrofysiologisk og habiliteringsmessig oppfølging.
  • Anbefale retningslinjer for registrering av barn med kreft, bl. a. ved samarbeide nært med Kvalitetsregister for kreft hos barn.
  • Være høringsinstans og rådgiver for kompetansesetjenesten vedrørende spørsmål fra myndighetene som gjelder kreftsvulster hos barn.
  •  Stimulere til og legge til rette for forskning om kreftsvulster hos barn, være aktiv del av det internasjonale forskningsmiljøet
  • Gruppene bør være representert på de viktigste internasjonale kongresser innenfor fagområdet.
  • Faggruppens medlemmer forutsettes å delta aktivt i det internasjonale fagmiljøet. Gruppene bør være representert på de viktigste internasjonale kongresser innenfor fagområdet.

Sist oppdatert 04.01.2023